Help Print this page 
Title and reference
Plán energetické účinnosti 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plán energetické účinnosti 2011

Energetická účinnost je klíčovou složkou energetické politiky Evropské unie (EU) a účinným nástrojem v boji proti změně klimatu, v úsilí o snižování účtů za energii a ve snaze zajistit, aby se EU nemusela tolik spoléhat na externí dodavatele.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán energetické účinnosti 2011 (KOM(2011) 109 v konečném znění ze dne 8. 3. 2011).

PŘEHLED

Energetická účinnost je klíčovou složkou energetické politiky Evropské unie (EU) a účinným nástrojem v boji proti změně klimatu, v úsilí o snižování účtů za energii a ve snaze zajistit, aby se EU nemusela tolik spoléhat na externí dodavatele.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví plány na podporu hospodářství, které zohledňuje zdroje naší planety; provádí nízkouhlíkový systém; zvyšuje energetickou nezávislost EU; a posiluje zabezpečení dodávek energie.

KLÍČOVÉ BODY

Velmi důležitá je nízká spotřeba energie v odvětví stavebnictví, protože toto odvětví představuje téměř 40 % z konečné spotřeby energie. Tento dokument upozorňuje na možnosti vylepšení energetické účinnosti v tomto odvětví, jako je například odborná příprava architektů a inženýrů prostřednictvím Agendy pro nové dovednosti a pracovní místa a umožnění společnostem poskytujícím energetické služby (ESCO) poskytovat peníze veřejným orgánům na snížení spotřeby energie.

Pokud jde o průmysl, tento dokument doporučuje nové vybavení a infrastrukturu, které odpovídají směrnici o systému pro obchodování s emisemi a směrnici o průmyslových emisích.

Tento dokument navrhuje posílit směrnici o ekodesignu a definuje přísné normy pro domácí spotřebiče, jako jsou ohřívače vody a počítače. Mezitím by mělo lepší porozumění ekoznačce ze strany spotřebitelů přispět k podpoře energeticky účinných produktů.

Tento dokument se zmiňuje o finančních nástrojích, k nimž patří program Inteligentní energie - Evropa a Evropský energetický program pro hospodářské oživení, jako o možnostech pro financování energetické účinnosti. Nicméně podle směrnice o energetické účinnosti, která vyplynula z tohoto dokumentu, vychází financování energetické účinnosti z finančních systémů, jako je Horizont 2020, Evropský fond pro energetickou účinnost a evropské strukturální a investiční fondy.

KONTEXT

Tento plán je součástí cílů 20-20-20 z klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2020. Další dva cíle jsou dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovním z roku 1990 a zvýšit podíl energie EU z obnovitelných zdrojů na 20 % do roku 2020.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o energetické účinnosti, ekodesignu a programu Inteligentní energie - Evropa.

KLÍČOVÉ POJMY

Nejednotnost motivací popisuje běžnou situaci, kdy majitelé a nájemníci nechtějí platit za snižování energetické náročnosti pronajaté nemovitosti, neboť z výhod těží oba.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285 ze dne 31.10.2009, s. 10-35).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012, s. 1-56)

Poslední aktualizace: 27.08.2015

Top