Help Print this page 
Title and reference
Ekodesign energetických spotřebičů - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ekodesign energetických spotřebičů - EUR-Lex

Cílem této směrnice je ochrana životního prostředí snížením dopadu energetických spotřebičů na životní prostředí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (text s významem pro EHP)

POZMĚŇOVACÍ AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví požadavky Společenství na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energiev Evropské unii.

Tato směrnice se nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Parametry ekodesignu výrobků

Parametry ekodesignu závisejí na jednotlivých fázích životního cyklu výrobku:

 • výběr a použití surovin;
 • výroba;
 • úprava, přeprava a distribuce;
 • instalace a údržba;
 • používání;
 • konec životnosti.

U každé fáze se posuzují tyto aspekty výrobku:

 • předpokládaná spotřeba materiálu, energie a jiných zdrojů;
 • předpokládané emise do ovzduší, vod nebo půdy;
 • předpokládané znečištění (hluk, vibrace, záření, elektromagnetická pole);
 • předpokládané množství vyprodukovaného odpadního materiálu;
 • možnost opětovného použití, recyklace a využití materiálu nebo energie při zohlednění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Uvádění na trh a označení CE

Jakýkoliv výrobek, na který se vztahují prováděcí opatření , musí být před uvedením na trh opatřený označením CE.

Dozor nad trhem je prováděn příslušnými orgány, které určí členské státy, jejichž úkolem je:

 • ověřit shodu výrobků;
 • vyžádat si od dotčených stran potřebné informace;
 • odebírat vzorky výrobků a provádět u nich kontroly shody.

Volný pohyb

Členské státy nejsou oprávněny omezovat uvádění na trh výrobku, který vyhovuje požadavkům na ekodesign.

Pokud výrobek nevyhovuje požadavkům na ekodesign, musí členské státy přijmout přiměřená opatření, kterými může být až zákaz uvádění výrobku na trh. V tomto případě musí dotyčné členské státy uvědomit o svém úmyslu Evropskou komisi, pokud je nesoulad způsoben:

 • nesplněním požadavků použitelného prováděcího opatření;
 • nesprávným použitím harmonizovaných norem;
 • nedostatky v harmonizovaných normách.

Energetická účinnost

Směrnice 2012/27/EU pozměňující směrnici 2009/125/ES zavádí společný rámec podporující energetickou účinnost v Unii. Nová směrnice stanovuje systémy povinného zvyšování energetické účinnosti, zejména budov, do roku 2014.

Každý členský stát stanoví orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti na základě:

 • spotřeby primární nebo konečné energie,
 • úspor primární nebo konečné energie nebo
 • energetické náročnosti.

Posuzování shody

Před uvedením na trh musí každý výrobek podléhat posuzování shody zahrnující veškeré požadavky na ekodesign.

Jakmile je výrobek uveden na trh, uchovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce příslušné dokumenty týkající se vydaného posouzení shody po dobu deseti let od doby výroby výrobku, aby byly dostupné pro kontrolu členských států.

Předpoklad shody

Předpokládá se, že výrobky označené ekoznačkou Společenství splňují požadavky na ekodesign stanovené použitelným prováděcím opatřením. Komise má rovněž pravomoc rozhodnout, že jiné ekoznačky jsou rovnocenné ekoznačce Společenství.

Harmonizované normy

V případě, že harmonizované normy nevyhoví zcela ustanovením této směrnice, informuje o tom dotčený členský stát nebo Komise stálý výbor zřízený směrnicí o informačních postupech v oblasti norem a technických předpisů. Komise tedy zaujme stanovisko, které Komise zohledňuje.

Malé a střední podniky

Komise má možnost pomoci malým a středním podnikům a velmi malým podnikům zahrnout environmentální požadavky při návrhu jejich výrobků, a zejména energetickou účinnost.

Informování spotřebitele

Výrobci musí být schopni spotřebitelům poskytnout informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému užívání dotyčného výrobku a ekologickému profilu výrobku a výhodám ekodesignu.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice 2005/32/ES.

Kontext

V případě ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie zůstává ještě mnoho rozdílů mezi členskými státy, což brání účinnému fungování vnitřního trhu. Tato směrnice se za tímto účelem snaží zlepšit harmonizaci vnitrostátních předpisů v této oblasti rozšířením své působnosti na veškeré energetické spotřebiče.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/125/ES

20. 11. 2009

20. 11. 2010

Úř. věst. L 285 ze dne 31. 10. 2009

Pozměňovací akt

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012

12.11.2013

Top