Help Print this page 
Title and reference
Ekodesign energetických spotřebičů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekodesign energetických spotřebičů

Stanovení celoevropské právní metodiky pro ekodesign* výrobků spojených se spotřebou energie je účinný a konzistentní a předchází zdvojování nebo rozdílům mezi dobrovolnými a regulačními vnitrostátními iniciativami.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

PŘEHLED

Stanovení celoevropské právní metodiky pro ekodesign* výrobků spojených se spotřebou energie je účinný a konzistentní a předchází zdvojování nebo rozdílům mezi dobrovolnými a regulačními vnitrostátními iniciativami.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje rámec pro určení minimálních požadavků na ekodesign, které výrobky spotřebovávající energii musí splňovat, než mohou být používány či prodávány v EU. Nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

KLÍČOVÉ BODY

Požadavky na ekodesign se vztahují na všechny fáze životního cyklu výrobku: počínaje surovinami, přes výrobu, balení a distribuci až po instalaci, údržbu, používání a skončení životnosti.

Pro každou fázi hodnotí různé environmentální aspekty subjekty určené zeměmi EU. Ty ověřují takové aspekty, jako jsou spotřebované materiály a energie, očekávané emise a odpad a možnosti opětovného použití, recyklace a využití.

Výrobci musí vytvořit ekologický profil* svých výrobků a používat ho při zvažování alternativních možností návrhu.

Výrobky, které splňují požadavky, nesou označení CE a mohou být prodávány kdekoli v EU.

Směrnice 2012/27/EU změnila právní předpis z roku 2009 s cílem ještě více podpořit energetickou účinnost*. Na jejím základě musí vnitrostátní orgány provést tyto kroky:

Stanovit orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti.

Schválit dlouhodobou strategii renovace obytných a komerčních budov.

Od 1. ledna 2014 renovovat 3 % celkové podlahové plochy budovy vlastněných vládou.

Zavést systémy povinného zvyšování energetické účinnosti s cílem dosáhnout roční úspory energie * ve výši 1,5 % ze strany konečných zákazníků v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Od roku 2016 podrobovat velké podniky nezávislému energetickému auditu.

Zajistit, že zákazníkům bude poskytováno vyúčtování na základě skutečné spotřeby alespoň jednou za rok.

Do 31. prosince 2015 informovat Komisi o potenciálu účinné kombinované výroby tepla a elektřiny* a dálkového vytápění a chlazení*.

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

*Ekodesign: začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu.

*Ekologický profil: popis vstupů a výstupů (například materiál, emise a odpad) spojených s výrobkem během jeho životního cyklu významných z hlediska jeho dopadu na životní prostředí. Tyto vstupy a výstupy jsou vyjádřeny v měřitelných fyzikálních veličinách.

*Energetická účinnost: zajištění stejné služby při nižší spotřebě energie. Příkladem takových výrobků jsou: energeticky účinné mrazničky a pračky.

*Úspora energie: omezení nebo nevyužití určité služby za účelem uspořit energii. Příklad: vypnutí světla.

*Kombinovaná výroba tepla a elektřiny: současná výroba elektrické a tepelné energie, přičemž se využívá obojí.

*Dálkové vytápění: síť dálkového vytápění umožňující využívání a dodávání energie, která je při výrobě elektřiny nebo v průmyslových procesech často jako odpad.

*Dálkové chlazení: centralizovaná výroba a distribuce chladicí energie. Chladná voda čerpaná sítí dálkového chlazení se používá k chlazení vzduchu cirkulujícího v systémech větrání. Tato voda se pak přivádí zpět do výrobního závodu, kde se znovu chladí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/125/ES

20. 11. 2009

20. 11. 2010

Úř. věst. 285, 31. 10. 2009, s. 10-35

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2012/27/EU

4. 12. 2012

5. 6. 2014

Úř. věst. 315, 14. 11. 2012, s. 1-56

Poslední aktualizace: 25.08.2015

Top