Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

Klíčovým prvkem boje proti změně klimatu je kontrola spotřeby energie a větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Touto směrnicí Evropská unie (EU) stanoví společný rámec pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a podporu jejího využívání.

AKT

Směrnice 2009/28/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

PŘEHLED

Klíčovým prvkem boje proti změně klimatu je kontrola spotřeby energie a větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Touto směrnicí Evropská unie (EU) stanoví společný rámec pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a podporu jejího využívání.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice, která mění a zrušuje předchozí směrnice 2001/77/ES a 2003/30/ES, vytváří společný rámec pro využívání energie z obnovitelných zdrojů v EU s cílem snižovat emise skleníkových plynů a podporovat čistší dopravu. Za tímto účelem stanoví cíle pro všechny země EU společně s celkovým cílem EU zajistit z obnovitelných zdrojů 20 % podílu energie EU a 10 % podílu energie v odvětví dopravy do roku 2020.

KLÍČOVÉ BODY

  • Každá země EU musí vytvořit národní akční plán do roku 2020, který stanoví podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě, vytápění a výrobě elektřiny.
  • Pro dosažení těchto cílů nákladově efektivním způsobem si země EU mohou energii z obnovitelných zdrojů vyměňovat*. Aby splnily své akční plány mohou země EU získávat energii z obnovitelných zdrojů také ze zemí mimo EU, a to za předpokladu, že energie je spotřebována v EU a že je vyráběna v moderních a účinných zařízeních.
  • Každá země EU musí být schopna zajistit záruku původu elektřiny, vytápění a chlazení vyrobených z obnovitelných zdrojů energie.
  • Země EU by měly vybudovat potřebnou infrastrukturu pro používání obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy.
  • Biopaliva a biokapaliny se musí vyrábět udržitelným způsobem, Neměly by se používat suroviny z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí. V návrhu Evropské komise na pozměnění právního předpisu EU o jakosti benzinu a motorové nafty je vyjádřena snaha omezit podíl, kterým biopaliva přispívají k dosažení národních cílů.

KONTEXT

Tato směrnice představuje jeden z cílů 20-20-20 z klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2020. Další dva cíle jsou snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % oproti hodnotám v roce 1990 a zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %.

KLÍČOVÉ POJMY

*Energií z obnovitelných zdrojů se rozumí energie z nefosilních zdrojů, jako je energie větrná, solární, geotermální, vodní energie, energie z biomasy a z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů (např. metanu).

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované energii z obnovitelných zdrojů.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/28/ES

25. 6. 2009

5. 12. 2010

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 16-62

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (COM(2012) 595 final ze dne 17. října 2012).

Poslední aktualizace 06.08.2015

Top