Help Print this page 
Title and reference
Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

Toto rozhodnutí přispívá ke splnění závazku Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990. Stanovuje cíle snížení emisí pro každý členský stát a definuje podmínky kontroly jejich dodržování.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví minimální příspěvek členských států ke splnění závazku Unie v oblasti snížení emisí skleníkových plynů během období 2013 až 2020.

Úrovně emisí pro období 2013–2020 a pružnost

Každý členský stát disponuje ročními emisními příděly, které tvoří lineární trajektorii od roku 2013 do roku 2020. Každoročně od roku 2013 do roku 2020 nesmí emise členských států přesáhnout odpovídající roční emisní příděl. Roční emisní příděl pro rok 2020 odpovídá mezní hodnotě stanovení v příloze II tohoto rozhodnutí pro každý členský stát.

Během období 2013–2019 může každý členský stát přenést do následujícího roku množství odpovídající nejvýše 5 % jeho ročního emisního přídělu . Nevyužitá část ročního emisního přídělu může být přenesena do následujícího roku. Za jistých podmínek může členský stát převést část svého ročního emisního přídělu na jiný členský stát.

Energetická účinnost

Komise vydá do roku 2012 zprávu, v níž posoudí pokrok, jehož Společenství a jeho členské státy dosáhly při plnění cíle uvedeného v akčním plánu energetické účinnosti. Na základě tohoto hodnocení Komise případně navrhne zpřísněná nebo nová opatření.

Využití kreditů z projektových činností

K plnění svých povinností mohou členské státy využívat tyto kredity za snížení emisí skleníkových plynů:

 • certifikovaná snížení emisí (CER) a jednotky snížení emisí (ERU), jak jsou stanoveny ve směrnici 2003/87/ES, vydané na základě snížení emisí do 31. prosince 2012, která byla způsobilá pro použití v systému Společenství během období 2008–2012;
 • vydaná na základě snížení emisí dosažených v projektech provedených v nejméně rozvinutých zemích;
 • dočasná CER (tCER) nebo dlouhodobá CER (lCER) z projektů zalesňování a obnovy zalesnění.

Každý rok může každý členský stát převést nevyužitou část svého ročního množství rovnající se 3 % na jiný členský stát. Své nevyužité množství může také přenést do dalších let.

Podávání zpráv, hodnocení pokroku, změny a přezkum

Podle rozhodnutí 280/2004/ES členské státy ve svých zprávách uvedou:

 • své roční emise skleníkových plynů;
 • používání, zeměpisné rozdělení a druhy použitých kreditů;
 • předpokládaný pokrok a vnitrostátní opatření;
 • informace o dalších plánovaných vnitrostátních politikách a opatřeních.

Každé dva roky zahrne toto hodnocení rovněž plánovaný pokrok Společenství v plnění jeho závazku.

Nápravná opatření

Jestliže emise skleníkových plynů členského státu překročí roční emisní příděl, použijí se tato opatření:

 • provede se odečet od emisního přídělu členského státu na následující rok;
 • vypracuje se plán nápravných opatření;
 • dočasně se pozastaví možnost dotčeného členského státu převést část svého emisního přídělu a práv na jiný členský stát.

Úpravy použitelné po schválení mezinárodní dohody o změně klimatu Společenstvím

Do tří měsíců poté, co Společenství podepíše mezinárodní dohodu o změně klimatu, která povede k závaznému snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % ve srovnání s úrovní roku 1990, předloží Komise zprávu, která zhodnotí zejména tyto otázky:

 • povahu opatření dohodnutých na mezinárodních jednáních;
 • činnosti, které je třeba provést na úrovni Společenství, aby bylo dosaženo cíle 30 % snížení schváleného Evropskou radou v březnu 2007;
 • konkurenceschopnost průmyslové výroby ve Společenství s ohledem na rizika přesunu zdrojů uhlíkových emisí;
 • dopady mezinárodní dohody na jiná hospodářská odvětví;
 • vhodná ustanovení pro začlenění emisí a jejich snižování v souvislosti s využíváním půdy a lesnictvím;
 • podmínky týkající se zalesňování, obnovy zalesnění, zamezení odlesňování a poškozování lesů ve třetích zemích;
 • potřebu dalších politik a opatření.

Kontext

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která byla schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES, si stanovila cíl dosáhnout stabilizace koncentrací skleníkových plynů. Je nezbytné, aby celkový nárůst průměrné roční teploty nebyl vyšší než 2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací. To znamená, že celkové emise skleníkových plynů by měly být do roku 2050 sníženy nejméně o 50 %.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 406/2009/ES

25.6.2009

-

Úř. věst. L 140 ze dne 5.6.2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výborů regionů ze dne 26. května 2010 nazvané Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku ( KOM(2010) 265 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Toto sdělení analyzuje důsledky politiky, která chce snížit emise skleníkových plynů o 30 %.

Hospodářská krize z roku 2008 vyvolala silné snížení emisí CO2. Emise skleníkových plynů zaznamenané v Evropské unii (EU) v roce 2009 se totiž snížily o 14 % v porovnání s rokem 1990, zatímco snížení pro rok 2008 činilo pouze 11,6 %.

Možnost, že se podaří překonat cíle pro rok 2020, se jeví jako realistická, pokud se podaří provést tyto kroky:

 • změnit systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vyhrazením části ročních limitů pro aukce;
 • odměnit rychle reagující aktéry systému, kteří investují do špičkových technologií tím, že dostanou bezplatně část nepřidělených povolenek;
 • zavést uhlíkovou daň;
 • využít k podpoře snížení emisí strategie EU;
 • využít vlivu mezinárodních kreditů k podpoře používání špičkových technologií v oblasti snižování emisí.

Sdělení ovšem zdůrazňuje, že 30 % snížení emisí by při zahrnutí nákladů na dosažení cíle 20 % snížení emisí přišlo na 81 miliard EUR. Tato částka značně převyšuje původní odhady nákladů na klimaticko-energetický balíček, které činily 70 miliard EUR.

Je také důležité, aby cíle 30 % snížení emisí CO2 bylo dosaženo i v třetích zemích, abych se tak zabránilo riziku úniku uhlíku. Mezinárodní koordinace je tedy v této oblasti neodmyslitelná.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 529/2013 ze dne 21. května 2013 o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností.

Toto rozhodnutí stanoví pravidla započítávání, která se použíjí na emise a pohlcení skleníkových plynů v důsledku činností v odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (odvětví LULUCF), a to jako první krok k případnému zařazení těchto činností do závazku Unie v oblasti snižování emisí. Stanoví povinnost pro členské státy poskytovat informace o svých opatřeních v rámci odvětví LULUCF k omezení nebo snížení emisí a k zachování nebo zvýšení pohlcování, ale nestanoví žádné povinnosti v oblasti započítávání či podávání zpráv pro soukromé subjekty.

Poslední aktualizace: 27.02.2014

Top