Help Print this page 
Title and reference
Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–2020)

Nová evropská strategie pro osoby se zdravotním postižením si klade za cíl zlepšit jejich sociální začlenění, blahobyt a plné uplatňování jejich práv. Za tímto účelem strategie počítá s doplňkovou činností na úrovni EU a na národní úrovni.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. listopadu 2010 „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ (KOM(2010) 636 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise předkládá strategii k posílení zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti a ekonomiky a ke zlepšení plného uplatňování jejich práv.

Tato strategie je založena na účinném provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Kromě toho je činnost Komise součástí strategie Evropa 2020 a zakládá se na ustanoveních Listiny základních práv EU a Lisabonské smlouvy.

Na podporu začlenění osob se zdravotním postižením určila Komise osm oblastí společné akce EU a členských států. Tyto oblasti byly určeny zejména po analýze výsledků Akčního plánu EU v oblasti zdravotního postižení (2003–2010) a konzultací s členskými státy.

Přístupnost

Osoby se zdravotním postižením musí mít přístup ke zboží, službám a pomůckám pro osoby se zdravotním postižením. Stejně tak musí mít zajištěn přístup k dopravě, zařízením, informačním a komunikačním technologiím jako osoby bez zdravotního postižení.

Zapojení do společnosti

Osoby se zdravotním postižením musí mít možnost plně využívat svá základní práva spojená s občanstvím v Unii. Tato strategie musí přispět k:

  • překonání překážek v mobilitě osob se zdravotním postižením jako jednotlivců, spotřebitelů, studujících a ekonomických a politických aktérů;
  • zaručení kvality institucionální péče a ubytování v rezidenčních zařízeních prostřednictvím strukturálních fondů;
  • zaručení přístupnosti organizací, akcí a služeb, včetně oblasti sportu a kultury.

Rovnost

Musí být prováděna aktivní politika, aby bylo na úrovni EU a v členských státech dosaženo rovnosti. Kromě toho musí Komise zajistit plné provedení evropské legislativy v oblasti boje proti diskriminaci založené na zdravotním postižení a hlavně směrnice 2000/78/ES pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Zaměstnání

Akce na evropské úrovni musí umožnit zvýšit počet pracovníků se zdravotním postižením na tradičním trhu práce, zejména prostřednictvím rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti a lepší přístupnosti pracovišť.

Ve spolupráci se sociálními partnery je také nutná akce na podporu mobility v rámci pracovních míst (včetně práce v chráněných dílnách), na podporu samostatně výdělečné činnosti a na zlepšení kvality pracovních míst.

Vzdělávání a odborná příprava

Žákům a studujícím se zdravotním postižením by měl být poskytnut přístupný systém vzdělávání a programy celoživotního vzdělávání. Strategie tak podporuje přístupnost obecných systémů vzdělávání, jakož i individuální doprovodná opatření a odbornou přípravu odborníků.

Kromě toho musí být osoby se zdravotním postižením lépe informovány o možnostech odborné přípravy a mobility, zejména v rámci iniciativy Mládež v pohybu a strategie Vzdělávání a odborná příprava 2020.

Sociální ochrana

Systémy sociální ochrany mohou kompenzovat nerovnosti v příjmu, rizika chudoby a sociálního vyloučení, kterým jsou osoby se zdravotním postižením vystaveny. V této souvislosti musí být vyhodnocena výkonnost a udržitelnost systémů sociální ochrany, včetně důchodových systémů, programů sociálního bydlení a přístupu k podpůrným službám.

Strategie podporuje využívání strukturálních fondů a přijetí vhodných vnitrostátních opatření.

Zdraví

Osoby se zdravotním postižením by měly mít rovný přístup ke zdravotnickým službám a zařízením, včetně zařízení pro duševní zdraví. Kvůli zaručení tohoto principu rovnosti musí být služby finančně dostupné a přizpůsobené zvláštním potřebám osob.

Kromě toho musí být věnována zvláštní pozornost zdraví a bezpečnosti pracovníků se zdravotním postižením.

Vnější činnost

EU se zavazuje podporovat práva osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni. Její činnost je prováděna zejména v rámci politiky rozšiřování, sousedství a rozvoje a v mezinárodních instancích, jako je Rada Evropy nebo OSN.

Realizace

Strategie spočívá na společném závazku orgánů EU a jejích členských států. Cílem jejich společných kroků je:

  • lepší povědomí společnosti o problematice spojené se zdravotním postižením a podpora práv osob se zdravotním postižením;
  • rozvoj možnosti evropského financování;
  • lepší sběr a zpracování statistických údajů;
  • zajištění monitorování provádění úmluvy OSN v členských státech a v orgánech EU.

Poslední aktualizace: 12.04.2011

Top