Help Print this page 
Title and reference
Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jednou z priorit Evropské unie (EU). EU skutečně podporuje spolupráci členských států v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti, sociální ochrany a rozvoje ekonomiky více podporující začlenění. V této souvislosti nabízí Evropská platforma zřízená Komisí rámcové opatření pro všechny zúčastněné aktéry na úrovni EU a na národní a regionální úrovni.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. prosince 2010 „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost“ (KOM(2010) 758 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jedna ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. Komise ji zřídila ve snaze podpořit kroky Evropské unie (EU), jejichž cílem je vymanit do roku 2020 alespoň 20 milionů lidí z chudoby a sociálního vyloučení.

Boj proti chudobě na úrovni EU

Pro dosažení cílů politiky EU v oblasti boje proti chudobě je nezbytná koordinace politik členských států. Jejich spolupráce je založena zejména na otevřené metodě koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování a na statistikách a společných sociálních ukazatelích.

Jejich pokrok v dosažení cílů strategie EU 2020 je monitorován a posuzován Komisí.

V EU je hlavní příčinou chudoby a vyloučení nezaměstnanost. Od roku 2000 ale vzrostl i počet pracujících osob trpících chudobou. Některé skupiny obyvatel jsou kromě toho vystaveny zvýšenému riziku, zejména:

 • děti a mladí lidé;
 • rodiče samoživitelé a domácnosti se závislými osobami;
 • ženy;
 • osoby se zdravotním postižením a domácnosti, na nichž jsou tyto osoby závislé;
 • osoby z přistěhovaleckých skupin a z některých národnostních menšin;
 • starší osoby.

Existují formy závažného vyloučení, jako je vyloučení v oblasti bydlení, finanční vyloučení, chudoba týkající se přístupu k energii (zejména k elektřině a k teplu) a k nezbytným prvkům.

Cíle platformy

Platforma musí spojit všechny zúčastněné aktéry v partnerství pro boj proti chudobě. Těmito aktéry mohou být členské státy, instituce EU, celostátní, regionální a místní orgány, jakož i sociální partneři, nevládní organizace a samotní lidé trpící chudobou.

Cílem jejich partnerství je rozvoj společných přístupů ve všech oblastech souvisejících se sociálním začleněním, zejména v těch, které se týkají:

 • přístupu k zaměstnání prostřednictvím posouzení národních strategií začleňování a evropské strategie pro rozvoj pracovních míst a dovedností zaměstnanců;
 • přístupu k základním službám a k sociální ochraně, zejména v kontextu stárnutí populace a zvýšení sociálního vyloučení;
 • vzdělávání a mládeže, s cílem snížit předčasné ukončování školní docházky a nerovnosti ve vzdělávacím systému;
 • ekonomické a sociální integrace migrantů, prostřednictvím nové evropské strategie;
 • boje proti diskriminaci, zejména vůči menšinám, osobám se zdravotním postižením, bezdomovcům, ale také zlepšení ekonomické nezávislosti žen a rovného zacházení s nimi;
 • přístupu k informačním a komunikačním technologiím, síťovým, finančním a energetickým službám.

Komise podporuje sociální inovace a modernizaci sociálních politik prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů. Platforma podporuje zavádění inovativních sociálních programů a rozvoj nástrojů spolupráce mezi členskými státy.

Kromě toho je platforma příznivě nakloněna rozvoji sociální ekonomiky kvůli zlepšení právního rámce a přístupu k evropskému financování, včetně důrazu na evropskou iniciativu pro sociální podnikání 2011 (EN). Sociální podniky představují 10 % evropských podniků a zaměstnávají 11 milionů placených zaměstnanců, zejména vyloučených osob.

Tyto cíle musí být rovněž zohledněny zeměmi, které jsou partnery v procesu rozšiřování EU a v evropské politice sousedství.

Financování

Cílů platformy musí být dosaženo z větší části členskými státy a prostřednictvím financování Evropským sociálním fondem (ESF), Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) a programem PROGRESS pro zaměstnanost a solidaritu.

Podobně má nástroj mikrofinancování Progress pomoci zranitelným skupinám ve vytváření malých podniků nebo ve vykonávání samostatně výdělečných činností.

Kontext

Platforma nabízí vhodný rámec k zajištění kontinuity činnosti EU v boji proti chudobě. Umožní tak pokračovat v činnostech podniknutých v rámci Evropského roku 2010 proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Její provádění bude posuzováno na velké každoroční konferenci, která bude s členskými státy analyzovat pokrok uskutečněný v daném roce a navrhovat opatření pro následující rok.

Poslední aktualizace: 07.06.2011

Top