Help Print this page 
Title and reference
Rodičovská dovolená

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rodičovská dovolená

Evropští sociální partneři uzavřeli novou rámcovou dohodu o rodičovské dovolené. Tato dohoda prodlužuje dobu rodičovské dovolené na čtyři měsíce pro každého rodiče. Vztahuje se na všechny pracovníky bez ohledu na typ jejich pracovní smlouvy. Představuje způsob, jak lépe sladit rodičovské a pracovní povinnosti pracujících rodičů a podporovat rovné zacházení s ženami a muži.

AKT

Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Pracovníci mají právo na rodičovskou dovolenou z důvodu narození nebo osvojení dítěte. Tuto dovolenou mohou čerpat až do doby, kdy dítě dosáhne věku stanoveného vnitrostátními právními přepisy a/nebo kolektivními smlouvami, ale nejvýše osmi let.

Tato směrnice se vztahuje stejnou měrou na všechny pracující muže a ženy, bez ohledu povahu pracovního vztahu (pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou, na dobu určitou, pracovníky na částečný úvazek či osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou práce).

Právo na rodičovskou dovolenou se přiznává na dobu nejméně čtyř měsíců. V zásadě musí mít možnost čerpat rodičovskou dovolenou každý pracovník, toto právo by tedy mělo být nepřenosné z jednoho rodiče na druhého. Přenos práv však může být povolen pod podmínkou, že každý rodič bude čerpat alespoň jeden z těch čtyř měsíců.

Čerpání dovolené

Podmínky přístupu k rodičovské dovolené a prováděcí pravidla vymezuje zákon nebo kolektivní smlouva v jednotlivých členských státech. Členské státy nebo sociální partneři mohou zejména:

  • přizpůsobit dovolenou potřebám rodičů a zaměstnavatelů a přiznat ji na celou pracovní dobu nebo na část pracovní doby, po částech nebo systémem časových úvěrů;
  • podmínit toto právo splněním podmínky odpracované doby, která nesmí přesáhnout jeden rok. V případě potřeby bude pro účely výpočtu rozhodné doby zohledněn souhrn po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou u téhož zaměstnavatele;
  • povolit odložení rodičovské dovolené zaměstnavatelem z ospravedlnitelných důvodů spojených s provozem organizace;
  • schvalovat zvláštní opatření k uspokojení provozních a organizačních požadavků malých podniků.

Pracovníci, kteří chtějí uplatnit právo na rodičovskou dovolenou, musí dodržet lhůtu pro oznámení této skutečnosti zaměstnavateli. Členské státy nebo sociální partneři při stanovení délky těchto lhůt zohlední zájmy pracovníků a zaměstnavatelů.

Členské státy vyhodnotí potřebu přizpůsobit podmínky přístupu a prováděcí pravidla týkající se rodičovské dovolené potřebám adoptivních rodičů a rodičů dětí se zdravotním postižením nebo s dlouhodobým onemocněním.

Návrat do zaměstnání a nediskriminace

Po skončení rodičovské dovolené mají pracovníci právo vrátit se na stejné pracovní místo. Není-li to možné, musí jim zaměstnavatel nabídnout rovnocenné nebo podobné pracovní místo odpovídající jejich pracovní smlouvě nebo pracovnímu poměru.

Navíc práva pracovníka, která má nebo která nabývá v den začátku rodičovské dovolené:

  • zůstávají zachována až do skončení této rodičovské dovolené;
  • jsou uplatnitelná po skončení rodičovské dovolené. Stejná pravidla platí na všechny změny vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo zvyklostí.

Pracovníci jsou také chráněni před méně příznivým zacházením nebo propuštěním z důvodů žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání rodičovské dovolené.

Všechny otázky týkající se sociálního zabezpečení a příjmů ve vztahu k této dohodě musí být přezkoumány a rozhodnuty členskými státy nebo sociálními partnery. Dohoda tedy neobsahuje žádná ustanovení týkající se vyplácení mzdy nebo náhrad po dobu čerpání rodičovské dovolené.

Pracovníci při návratu z rodičovské dovolené musí mít možnost požádat o změnu délky a/nebo rozvržení pracovní doby na určité období. Zaměstnavatelé tyto žádosti zváží a budou na ně reagovat s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků.

Pracovní volno z důvodů vyšší moci

Pracovníci mají také právo požádat o pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých rodinných důvodů. Toto volno mohou požadovat zejména v případech nemoci nebo úrazu, při kterých je okamžitá přítomnost pracovníka v rodině nepostradatelná.

Kontext

Touto směrnicí se provádí revidovaná rámcová dohoda uzavřená mezi evropskými sociálními partnery dne 18. června 2009. Tato dohoda reviduje rámcovou dohodu o rodičovské dovolené ze dne 14. prosince 1995.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/18/EU

7. 4. 2010

8. 3. 2012

Úř. věst. L 68 ze dne 18. 3. 2010

Poslední aktualizace: 02.06.2010

Top