Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropa 2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropa 2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost

Strategie Evropa 2020 podporuje inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Cílem je zlepšit konkurenceschopnost EU a současně zachovat její model sociálně tržního hospodářství a výrazně zlepšit účinné využívání jejích zdrojů.

AKT

Sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s názvem Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010) 2020 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Hospodářská a finanční krize odhalila strukturální slabé stránky evropského hospodářství a přinesla rychlé zhoršení ekonomického a sociálního prostředí. Cílem strategie Evropa 2020 je zajistit, aby hospodářské oživení bylo podporováno řadou reforem, aby mohly být do roku 2020 vybudovány pevné základy pro růst a tvorbu pracovních míst v Evropské unii, s přihlédnutím k dlouhodobým výzvám globalizace, tlaku na zdroje a stárnutí.

Strategie Evropa 2020 by měla umožnit, aby Evropská unie dosáhla růstu:

  • inteligentního, a to rozvíjením ekonomiky založené na znalostech a inovacích;
  • udržitelného, podporou konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje;
  • podporujícího začlenění prostřednictvím ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

EU si pro tuto ambici vytyčila pět hlavních cílů, které je třeba splnit nejpozději do roku 2020:

  • nejméně 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno;
  • 3 % hrubého domácího produktu Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje;
  • snížit nejméně o 20 % emise skleníkových plynů, zvýšit na 20 % podíl obnovitelných zdrojů energie a zvýšit o 20 % energetickou účinnost;
  • snížit podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, pod hranici 10 %, a nejméně o 40 % zvýšit počet absolventů terciární úrovně vzdělání;
  • snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením o 20 milionů.

Cíle strategie Evropa 2020 podporuje téžsedm stěžejních iniciativ na evropské úrovni a v zemích EU: Inovace v Unii; Mládež v pohybu; Digitální program pro Evropu; Evropu méně náročnou na zdroje; Průmyslová politika pro éru globalizace; Program pro nové dovednosti a pracovní místa;Evropská platforma pro boj proti chudobě.

Na evropské úrovni jsou dalšími pákami při dosahování cílů strategie Evropa 2020 jednotný trh, rozpočet Evropské unie a evropská zahraniční politika.

Provádění strategie v rámci evropského semestru

Strategie Evropa 2020 je prováděna pomocí šesti rozsáhlých hlavních směrů hospodářské politiky členských států a Unie (doporučení Rady ze dne 13. července 2010) a čtyř hlavních směrů pro politiky zaměstnanosti členských států (rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2010), které nahrazují hlavní směry Lisabonské strategie (viz související akty).

Členské státy byly vyzvány, aby cíle strategie Evropa 2020 převedly na vnitrostátní cíle. Každý rok v dubnu zveřejňují své vnitrostátní reformní programy, v nichž stanovují akce, které jsou podnikány pro dosažení vnitrostátních cílů.

Komise je pověřena sledováním dosaženého pokroku. Prezentuje roční přezkumu růstu, posuzuje reformní agendy členských států a předkládá specifická doporučení pro každou zemi.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění ( COM(2014) 130 final - korigendum týkající se příloha 1 až 3 ( COM(2014) 130 final/2 ) (nezveřejněno v Úředním věstníku).

Čtyři roky po zahájení strategie Evropa 2020 je cílem tohoto sdělení zhodnotit první roky provádění strategie.

Komise zahájila veřejnou konzultaci, která má shromáždit názory všech zúčastněných subjektů v kontextu přezkumu strategie v polovině období.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance ze dne 30. května 2012: Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost [ COM (2012) 299 final ].

S ohledem na hospodářskou krizi toto sdělení zkoumá úlohu EU a členských států v nové iniciativě pro růst, jejímž cílem je, aby hospodářství EU opět stálo na pevných základech. Komise navrhuje, aby EU využila externí zdroje růstu, potenciál financování EU ve vztahu k růstu, který Evropa potřebuje, a růstový potenciál hospodářské a měnové unie, vnitřního trhu a lidského kapitálu.

Rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 308 ze dne 24.11.2010).

Doporučení Rady 2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (Úř. věst. L 191 ze dne 23.7.2010).

Závěry Evropské rady z Bruselu ze dne 25. a 26. března 2010. Evropská rada schválila hlavní aspekty strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst.

Poslední aktualizace: 10.06.2014

Top