Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru zřizuje jednotný trh, který má usnadnit obchodování mezi Evropským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

AKT

Rozhodnutí Rady a Komise 94/1/ES, ESUO ze dne 13. prosince 1993 o uzavření Dohody o Evropském hospodářském prostoru mezi Evropskými společenstvími, jejich členskými státy a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 1 ze dne 3.1.1994)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Prohlášení vlád členských států Společenství a států ESVO – Ujednání – Schválený zápis z jednání – Prohlášení jedné nebo více smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 1 ze dne 3.1.1994)

PŘEHLED

Cílem této dohody je posílit hospodářské a obchodní vztahy Evropského společenství se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Dohoda částečně rozšiřuje čtyři svobody pohybu na společném trhu na tyto státy a zavádí režim obchodu, který má zajistit dodržování pravidel hospodářské soutěže. Nezakládá trh bez hranic ani celní unii.

Smluvní strany se dohodly na posílení některých oblastí spolupráce, zejména výzkumu a vývoje, životního prostředí, vzdělávání a sociální politiky.

Dohoda se nevztahuje na produkty zemědělství a rybolovu a na nepřímé zdanění (DPH a spotřební daně). Tyto oblasti jsou předmětem zvláštních smluv.

Volný pohyb zboží

Liberalizace obchodu zahrnuje zrušení cel na dovoz a vývoz (včetně cel daňové povahy), množstevní omezení a opatření s rovnocenným účinkem týkající se produktů pocházejících ze zemí, které jsou smluvními stranami dohody.

Jsou definována pravidla původu (protokol 4), aniž jsou dotčeny povinnosti schválené v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

Produkty zemědělství a rybolovu jsou předmětem postupného režimu stanoveného zvláštními dohodami.

Volný pohyb osob

Dohoda zavádí zásadu volného pohybu pracovníků, zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných. Státní příslušníci členských států Evropského společenství a zemí ESVO mají právo se svobodně pohybovat za účelem hledání nebo vykonávání zaměstnání na území států, jež jsou stranami dohody. Pokud byli v zemi zaměstnáni, mají právo se v ní usadit.

Pracovníci mají právo na rovné zacházení v oblasti zaměstnání, odměňování a pracovních podmínek. Volný pohyb musí být usnadněn sjednocením ustanovení týkajících se přístupu k práci, sociálnímu zabezpečení a uznávání diplomů, osvědčení a akademických titulů.

Právo usazování se týká soukromých osob i společností. Umožňuje zakládání agentur, dceřiných společností a poboček usazených na území jedné nebo druhé strany.

Volný pohyb služeb

Smluvní strany odstraňují všechny překážky volnému poskytování služeb, zejména činností průmyslové povahy, obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných povolání. Poskytovatelé služeb mohou dočasně provozovat svou činnost ve státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.

Volný pohyb kapitálu

Dohoda zavádí zásadu rovného zacházení, pokud jde o kapitálový a úvěrový trh. Veškerá diskriminace na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa, kde je kapitál investován, je zakázána.

Strany však mohou přijmout nápravná či ochranná opatření, zejména pokud jde o rozdíly v devizových předpisech, narušení fungování kapitálového trhu nebo obtíží s vlastní platební bilancí.

Institucionální a finanční ustanovení

Zřizuje se Rada EHP pověřená prováděním dohody. Skládá se z členů Rady a Komise a z jednoho člena vlády každého státu ESVO. Její předsednictví vykonávají členové střídavě po dobu 6 měsíců. Radě EHP je nápomocen Smíšený výbor EHP, který se skládá ze stejného počtu členů Evropského hospodářského a sociálního výboru a poradního výboru ESVO.

Finanční mechanismus zakotvený v dohodě má přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi smluvními stranami.

Kontext

Dohoda o EHP byla ratifikována v roce 1992 dvanácti členskými státy EU a šesti členskými státy ESVO, které tehdy tvořilo Rakousko, Finsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Dohoda vstoupila v platnost až v roce 1994 z důvodu odmítnutí ze strany Švýcarska. V roce 1995 Rakousko, Finsko a Švédsko přistoupily k Evropské unii.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 94/1/ES, ESUO

1. 1. 1994

Úř. věst. L 1 ze dne 3. 1. 1994

See also

  • Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) (EN)

Poslední aktualizace: 08.01.2010

Top