Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialog mezi sociálními partnery na evropské úrovni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Dialog mezi sociálními partnery na evropské úrovni

Výbory pro kolektivní vyjednávání usnadňují vedení dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni. Tento dialog významným způsobem přispívá k provádění evropské sociální politiky.

AKT

Rozhodnutí Komise 98/500/ES ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Sociální dialog je nezbytný prvek sociálního modelu a evropské správy. Konzultace s evropskými sociálními partnery přispívá k vytváření evropské sociální politiky a stanovování sociálních norem.

V souladu s článkem 152 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Evropská unie:

  • uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na evropské úrovni;
  • usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává jejich samostatnost.

Podle článku 154 SFEU Komise konzultuje se sociálními partnery před předložením návrhů v oblasti sociální politiky. Cílem těchto konzultací je směrovat akce EU, a považuje-li to Komise za účelné, hodnotit obsah zamýšlených návrhů.

Dialog s evropskými sociálními partnery může vést k vytvoření smluvních vztahů včetně uzavírání dohod v souladu s podmínkami článku 155 SFEU.

Evropský sociální dialog na úrovni odvětví vedou zástupci evropských zaměstnavatelů a zaměstnanců sdružení podle odvětví jejich hospodářské činnosti. Diskuse a vyjednávání na takové úrovni umožňují lépe porozumět problematice každého odvětví.

Výbory pro kolektivní vyjednávání

Sociální partneři jednoho odvětví mohou podat společnou žádost o zřízení výboru pro kolektivní vyjednávání. Tyto výbory jsou na úrovni Společenství konzultovány ve všech záležitostech, které mají sociální důsledky. Usnadňují vedení sociálního dialogu na úrovni odvětví.

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů v odvětví musí splňovat jistá kritéria:

  • patří k určitým odvětvím nebo kategoriím a jsou organizovány na evropské úrovni;
  • skládají se z organizací, které jsou samy nedílnou a uznávanou částí struktury sociálních partnerů členského státu, mají oprávnění sjednávat dohody a jsou reprezentativní ve více členských státech;
  • mají odpovídající organizační struktury k zajištění své aktivní účasti na práci výborů.

Výbory byly zřízeny ve čtyřiceti odborných odvětvích a pokrývají základní hospodářské činnosti v Evropě (zemědělství, rybolov, průmysl, obchod, služby pro jednotlivce i podniky, bankovnictví, pošta, doprava, sport, kultura, audiovizuální odvětví, telekomunikace, agentury práce, místní a regionální správa atd.).

Složení a fungování

Výbory pro kolektivní vyjednávání se scházejí nejméně jednou ročně. Mají 64 členů. Předsedá jim zástupce delegace zaměstnavatelů nebo zaměstnanců anebo, na jejich společnou žádost, zástupce Komise.

Každý výbor přijme ve spolupráci s Komisí svůj jednací řád.

Kontext

Komise podporuje rozvoj sociálního dialogu v jednotlivých odvětvích. Vytvoření výborů pro kolektivní vyjednávání vzešlo ze sdělení Komise z roku 1998 o “Adapting and promoting the social dialogue at Community level” (přizpůsobení a podpořa sociálního dialogu na úrovni Společenství).

Sdělení z roku 2002 s názvem „Evropský sociální dialog, síla modernizace a změny“ umožnilo zlepšit fungování a zastoupení všech struktur dialogu. Komise nadto ve svém sdělení z roku 2004 “Partnership for change in an enlarged Europe” (Partnerství pro změnu v rozšířené Evropě) vybízí ke spolupráci mezi odvětvími a k hledání synergií na vnitrostátní i evropské úrovni.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 98/500/ES

20. 5. 1998

Úř. věst. L 225 ze dne 12. 8. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1792/2006

1. 1. 2007

Úř. věst. L 362 ze dne 20. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 22. července 2010 o fungování a potenciálu evropského sociálního dialogu na úrovni odvětví (SEC(2010) 964 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Komise předkládá hodnocení sociálního dialogu na úrovni odvětví, který se vede od roku 1998. Tento pracovní dokument také navrhuje zlepšení týkající se zaměření a kvality práce vykonané v této oblasti.

Poslední aktualizace: 17.07.2011

Top