Help Print this page 
Title and reference
Evropská rada zaměstnanců (od roku 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Evropská rada zaměstnanců (od roku 2011)

Cílem této nové směrnice o evropských radách zaměstnanců je zdokonalit právo na informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na evropské úrovni. Nová ustanovení umožní zvýšit počet těchto rad a zajistit jejich řádné fungování.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zdokonalit právo na informování zaměstnanců * a projednání se zaměstnanci *. Směrnice vytváří podmínky pro zřizování evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v každém podniku a v každé skupině podniků působících na evropské úrovni *.

Otázky, které se projednávají v evropské radě zaměstnanců nebo postupem informování zaměstnanců a projednání s nimi musí mít nadnárodní charakter.

Pravomoc evropské rady zaměstnanců a rozsah postupů informování zaměstnanců a projednání s nimi se týkají: všech závodů podniku nebo všech závodů skupiny podniků působící na evropské úrovni, které se nacházejí v členských státech.

Členské státy mohou stanovit, že se tato směrnice nevztahuje na posádky obchodního loďstva.

Dominantní vliv podniku

Směrnice definuje pojem „řídící podnik“, což je podnik, který vykonává dominantní vliv v jiném, takzvaně řízeném podniku. O dominantním vlivu se hovoří, pokud podnik:

  • drží většinu upsaného základního kapitálu jiného podniku;
  • disponuje většinou hlasovacích práv spojených s podíly vydanými jiným podnikem; nebo
  • může jmenovat více než polovinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniku (poslední kritérium je rozhodující).

Zřízení evropské rady zaměstnanců

Za zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu informování a projednání odpovídá ústřední vedení. Není-li ústřední vedení umístěno v členském státě Evropského hospodářského prostoru (EHP) a není-li jmenován jeho zástupce, nese odpovědnost vedení závodu nebo podniku skupiny, který zaměstnává nejvyšší počet zaměstnanců v některém členském státě.

Ústřední vedení zahájí jednání o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo o vytvoření postupu informování a projednání. Jedná:

  • z vlastního podnětu; nebo
  • na písemnou žádost alespoň sta zaměstnanců nebo jejich zástupců v nejméně dvou podnicích či závodech nacházejících se alespoň ve dvou členských státech.

Zástupci zaměstnanců tvoří zvláštní vyjednávací výbor. Tito zástupci jsou voleni nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců zaměstnaných v každém členském státě. Úkolem zvláštního vyjednávacího výboru je dohodou s ústředním vedením stanovit fungování evropské rady zaměstnanců a způsoby vytvoření postupu informování zaměstnanců a projednání s nimi.

Členové zvláštního vyjednávacího výboru požívají při výkonu svých funkcí obdobné ochrany jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí země, ve které jsou zaměstnáni.

Kontext

Směrnice 94/45/ES se zrušuje s účinkem ode dne 6. června 2011, kdy vstupuje v platnost tato směrnice.

Klíčové pojmy

  • Podnik působící na evropské úrovni: podnik zaměstnávající alespoň 1000 zaměstnanců v členských státech a alespoň 150 zaměstnanců v každém z nejméně dvou členských států.
  • Informování: předávání údajů zaměstnavatelem zástupcům zaměstnanců, aby se mohli seznámit s projednávaným tématem a posoudit je. Zástupci zaměstnanců mohou zejména důkladně posoudit možný dopad projednávané záležitosti a případně se připravit na projednání.
  • Projednání: navázání dialogu a výměna názorů, které umožní zástupcům zaměstnanců vyjádřit stanovisko k navrženým opatřením. Toto stanovisko může být zohledněno v rámci podniku nebo skupiny podniků.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/38/ES

5. 6. 20096. 6. 2011 (články 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11)(příloha I)

5. 6. 2011

Úř. věst. L 122 ze dne 16. 5. 2009

Poslední aktualizace: 18.02.2010

Top