Help Print this page 
Title and reference
Modernizace vysokoškolského vzdělávání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Modernizace vysokoškolského vzdělávání

Komise předkládá program modernizace systémů vysokoškolského vzdělávání, aby bylo lépe dosaženo cílů strategie Evropa 2020.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. září 2011 nazvané „Podpora růstu a zaměstnanosti - plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání“ (KOM(2011) 567 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Strategie Evropa 2020, což je akční plán Evropské unie (EU) na podporu růstu v příštích deseti letech, činí ze znalostí ústřední prvek úsilí o dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. EU totiž potřebuje větší počet vysoce kvalifikovaných pracovníků s inovativním myšlením, aby mohla čelit světové konkurenci. V tom hrají instituce vysokoškolského vzdělávání klíčovou roli.

Evropa však zatím zaostává, pokud jde o investice do vysokoškolského vzdělávání a počet vědeckých pracovníků. K nápravě této situace proto Komise předkládá přehled klíčových cílů, kterých musí členské státy a instituce vysokoškolského vzdělávání dosáhnout, a opatření, která EU přijme, aby je v tom úsilí podpořila.

Vnitrostátní cíle

Reformy musí provádět samy členské státy a instituce vysokoškolského vzdělávání. Komise definuje několik cílů a způsoby, jak jich dosáhnout.

 • Zvýšení úrovně dosaženého vzdělání: jedním z cílů strategie Evropa 2020 je, aby do roku 2020 40 % mladých lidí úspěšně dokončilo vysokoškolské vzdělávání. K tomu je potřeba zapojit do vysokoškolského vzdělávání širší vrstvy společnosti, zejména osvětou mezi žáky ze znevýhodněných skupin a dospělými. Aby se zvýšil počet výzkumných pracovníků, musí se rozvinout možnosti budovat kariéru i mimo akademické prostředí a musí být odstraněny překážky, na které v této oblasti narážejí ženy.
 • Zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání: studijní programy včetně odborné přípravy výzkumných pracovníků musí být přizpůsobeny skutečným potřebám trhu práce. Je třeba využívat nové technologie pro rozvoj účinnějších výzkumných metod a pružnějšího vzdělávání přizpůsobeného potřebám studentů (například odborná příprava on-line). Lepší pracovní podmínky a celoživotní učení jsou nezbytné pro to, aby si EU udržela vysokou úroveň akademických pracovníků.
 • Podpora mobility a přeshraniční spolupráce: podíl studentů ukončujících studium nebo odbornou přípravu v zahraničí se má do roku 2020 zdvojnásobit. Proto je třeba mobilitu systematicky zařadit do vzdělávacích programů a odstranit takové překážky, jako jsou problémy s uznáváním diplomů a kreditů získaných v zahraničí a přenositelnost grantů.
 • Propojení vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a podnikatelské sféry: je třeba podporovat partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a podniky. Je také důležité, aby vysoké školy využívaly výsledky výzkumu a inovací ve své nabídce vzdělání a vedly své studenty k podnikavosti, kreativitě a inovativnímu myšlení.
 • Zlepšení správy a financování: je nezbytné zvýšit investice do vysokoškolského vzdělávání a diverzifikovat zdroje financování s větším důrazem na soukromé zdroje. Systémy financování musí být pružnější, aby umožnily vysokoškolským institucím definovat své strategie, a musí být založeny na výsledcích, což umožní rozvoj určité konkurence v tomto prostředí.

Příspěvek EU

Unie hodlá podporovat úsilí vnitrostátních orgánů a vysokoškolských institucí monitorováním strategie Evropa 2020 a zajištěním toho, aby její finanční rámec na období let 2014–2020 umožnil podporu modernizace vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím různých dotčených politik.

Komise sama hodlá přijmout několik opatření, zejména:

 • zavede mnohostranný systém hodnocení univerzit založený na výkonech v pěti oblastech, který studentům poslouží k reflektované volbě;
 • zlepší uznávání studia získaného v zahraničí posílením Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) (DE) (EN) (FR);
 • zavede systém záruk za studentské půjčky pro studenty absolvující magisterské studium v jiném členském státě;
 • přijme strategický program v oblasti inovací;
 • navrhne rámec kvality stáží a vytvoří jednotnou centralizovanou platformu pro nabídky stáží v Evropě;
 • podpoří vztahy s třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
 • navrhne změny směrnic týkajících se zahraničních studentů a vědeckých pracovníků, aby EU byla atraktivnější pro jejich působení;
 • zřídí skupinu na vysoké úrovni pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky (Úř. věst. C 191 ze dne 1.7.2011).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 31. ledna 2011 s názvem „Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný příspěvek k programu Evropa 2020“ (KOM(2011) 18 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 29.11.2011

Top