Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mládež v pohybu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Mládež v pohybu

Vlajková iniciativa „Mládež v pohybu“ staví mladé lidi do středu dění spojeného s vytvářením spolehlivé ekonomiky založené na znalostech, výzkumu a inovacích.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 September 2010 – Youth on the Move – An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union [COM(2010) 477 final – Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. září 2010 – Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni (KOM(2010) 477 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Kvalitní vzdělávání a odborná příprava, úspěšné začlenění na trh práce a větší mobilita mladých lidí jsou pro rozvinutí potenciálu mladých lidí a dosažení cílů iniciativy „Evropa 2020“ pro růst Evropské unie (EU) tím nejdůležitějším. Mladí lidé se však v těchto oblastech potýkají s problémy. Proto EU prostřednictvím vlajkové iniciativy „Mládež v pohybu“ hledá odpověď na tyto problémy a hodlá pomoci mladým lidem uspět ve znalostní ekonomice.

Iniciativa „Mládež v pohybu“ představuje nové klíčové činnosti, posiluje ty již existující a zajišťuje provádění dalších na úrovni EU a na vnitrostátních úrovních. Finančně bude podporována z příslušných programů EU týkajících se této oblasti a ze strukturálních fondů. Zaměří se na čtyři hlavní směry činností:

Celoživotní učení

Strategie „Evropa 2020“ si stanovila za cíl snížit předčasné ukončování školní docházky na 10 %. Proto je třeba jednat rychle, zaměřit se na prevenci a cíleně oslovit žáky, u nichž hrozí, že školní docházku ukončí předčasně. V červnu 2011 Rada vydala doporučení na posílení činností směřujících ke snížení předčasného ukončování školní docházky a odstraňování jeho příčin. Komise rovněž ustanovila odbornou skupinu na vysoké úrovni pro boj s negramotností, jejímž úkolem bude doporučit, jak zlepšit schopnost číst a porozumět psanému textu v EU.

Ve svém sdělení o novém impulsu pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání Komise potvrzuje důležitost modernizace tohoto odvětví, aby se zlepšila jeho kvalita a nabídka. S ohledem na přínos, který má odborné vzdělávání a příprava na zaměstnatelnost mladých lidí a snížení předčasného ukončování školní docházky, dostala spolupráce v této oblasti nový impuls na konci roku 2010 přijetím „komuniké z Brugg“. Toto komuniké stanovuje strategické cíle na období 2011–2020 a akční plán s konkrétními opatřeními ve vnitrostátním a evropském měřítku.

Nezbytná je odborná příprava na základě kvalitního vzdělávání učňovského typu a stáží, protože umožňuje mladým lidem přizpůsobit se požadavkům trhu práce a lépe se do něj tak začlenit. Proto Komise navrhne kvalitní rámec stáží a pomůže zemím EU zlepšit přístup ke stážím a účast na nich.

Uznávání neformálního a informálního učení (vzdělávání mimo rámec formálního systému) může usnadnit přístup k dalšímu učení, zejména pro znevýhodněné skupiny mladých lidí. Za tím účelem Komise podá v roce 2011 návrh doporučení Radě na zlepšení způsobů, jimiž členské státy uznávají tento typ znalostí.

Vysokoškolské vzdělávání

Přínos vysokoškolského vzdělávání je k dosažení cílů znalostní ekonomiky klíčový. Toto odvětví se však musí modernizovat, aby byl jeho přínos ještě účinnější a aby byl splněn cíl strategie „Evropa 2020“ – 40 % mladých lidí s vysokoškolským nebo ekvivalentním vzděláním. Proto Komise v září 2011 vydala sdělení o novém akčním plánu modernizace systémů vysokoškolského vzdělávání.

Spolupráce a konkurence mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání jsou silně ovlivněny jejich výsledky. Možnost porovnat výsledky škol může pomoci studentům vybrat si studijní obor a usnadnit partnerství těchto institucí přes hranice států. V červnu 2011 Komise také představila výsledky studie proveditelnosti, jejímž cílem bylo vyvinout mnohorozměrný globální systém hodnocení univerzit, který bude brát v úvahu rozmanitost institucí vysokoškolského vzdělávání. Na základě těchto výsledků bude Komise od konce roku 2011 pokračovat v rozvoji tohoto nástroje.

Schopnost Evropy inovovat je nezbytná k zajištění její hospodářské konkurenceschopnosti. To vyžaduje rozvoj partnerství a pevnější propojení mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. V tomto duchu Komise v červnu 2011 navrhla víceletou strategickou agendu pro inovace (EN), která stanoví priority pro vysokoškolské vzdělávání, výzkum, inovace a podnikání pro nadcházejících sedm let.

Mobilita

Mobilita ve vzdělávání umožňuje mladým lidem osvojovat si nové odborné schopnosti a zlepšit tak svou budoucí šanci na získání zaměstnání. Mobilita ve vzdělávání hrála také významnou roli při otevírání systémů vzdělávání a odborné přípravy navenek, což jim dodalo evropský a mezinárodní rozměr, staly se přístupnějšími a efektivnějšími. Komise ve snaze nabídnout všem mladým lidem příležitost absolvovat část své odborné přípravy v zahraničí učinila tyto kroky:

  • zřídila internetovou stránku „Mládež v pohybu“ (EN), která informuje o příležitostech mobility a studia v rámci EU;
  • navrhla doporučení Rady zemím EU o způsobech odstraňování překážek mobilitě ve vzdělávání;
  • vytvoří kartu „Mládež v pohybu“, která ulehčí mobilním studentům integrační proces v cizině;
  • pro rok 2012 navrhne Evropský znalostní pas založený na stávajících prvcích Europassu, který usnadní uznávat v EU schopnosti, jež lidé během svého života získali v rámci různých způsobů vzdělávání.

Stále existuje mnoho překážek, které je třeba odstranit, aby mladí lidé mohli volně cestovat za prací a získávali tak nové schopnosti a dovednosti. Proto Komise zamýšlí tyto kroky:

  • vytvořit pilotní projekt s názvem „Tvé první zaměstnání v rámci sítě EURES“ a ověřit tak nové způsoby, jak pomoci mladým lidem hledat zaměstnání v kterémkoli členském státě EU;
  • vytvořit „evropský vyhledávač volných pracovních míst“, který ukáže, kde jsou v Evropě volná pracovní místa a jaké schopnosti jsou potřebné.

Zaměstnávání mladých lidí

Pro splnění cíle „Evropy 2020“ spočívajícím ve zvýšení celkové zaměstnanosti ve skupině lidí ve věku 20–64 let na 75 % je nezbytné snížit vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí. Mladým se musí dostat lepší podpory při přechodu ze školy do zaměstnání prostřednictvím aktivních opatření na pracovním trhu nebo pomocí sociálních opatření. Zároveň musí být zaveden systém pobídek, které umožní zaměstnavatelům přijímat nováčky na trhu práce. Také je třeba zaměřit se na mladé lidi, kteří jsou ohrožení, a poskytnout jim vhodné možnosti, jak se vrátit ke vzdělávání nebo odborné přípravě, nebo jim umožnit kontakt s trhem práce. Ve snaze přispět k definování politik v této oblasti se Komise rozhodla zřídit systém pro systematické sledování situace mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Také posílila dialog s evropskými veřejnými službami zaměstnanosti, které se sešly v březnu 2011, aby prozkoumaly přístupy a přijatá opatření ve prospěch nedostatečně kvalifikovaných mladých lidí.

I samostatná výdělečná a podnikatelská činnost musí být považována za dobrý způsob, jak snížit nezaměstnanost mladých lidí a bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení. Zájem a potenciál mladých lidí stát se podnikateli je proto třeba všemožně podporovat pěstováním podnikatelského ducha a postojů ve vzdělávání a odborné přípravě. K tomu potřebují mladí lidé více příležitostí získat podnikatelské zkušenosti, podporu a vedení při vytváření obchodních plánů, přístup k počátečnímu kapitálu a poradenství v začátcích. Komise tedy vybízí k většímu využívání nové evropské facility mikrofinancování „Progress“, která má pomoci nadějným mladým podnikatelům.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady ze dne 19. listopadu 2010 o iniciativě Mládež v pohybu – integrovaném přístupu k výzvám, kterým čelí mládež (Úř. věst. C 326 ze dne 3.12.2010)

Rada žádá, aby iniciativa Mládež v pohybu byla provedena v kontextu strategie Evropa 2020 a v souladu s programem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020). Také zdůrazňuje nutnost racionalizovat a optimalizovat cíle a investice v době rozpočtových omezení.

Poslední aktualizace: 01.09.2011

Top