Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodaňský proces: posílená evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kodaňský proces: posílená evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Cílem kodaňského procesu zahájeného v roce 2002 je zlepšit výkonnost, kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím posílené spolupráce na evropské úrovni. Proces je založen na vzájemně schválených prioritách, které se každé dva roky přezkoumávají.

AKT

Deklarace evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy a Evropské komise, která byla ujednána v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – „Kodaňská deklarace“ (EN) (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Kodaňská deklarace stanoví priority kodaňského procesu o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem tohoto procesu je zlepšit výkonnost, kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Podporuje využívání různých příležitostí v oblasti odborné přípravy v kontextu celoživotního učení a s pomocí nástrojů celoživotního učení.

Kodaňský proces obsahuje:

 • politický rozměr, jehož cílem je stanovit společné evropské cíle a reformovat vnitrostátní systémy pro odborné vzdělávání a přípravu;
 • rozvoj společných evropských rámců a nástrojů, které zvyšují transparentnost a kvalitu kompetencí a kvalifikací a usnadňují mobilitu;
 • spolupráce pro podporu vzájemného učení na evropské úrovni a pro zapojení všech příslušných zainteresovaných stran na vnitrostátní úrovni.

Priority stanovené Kodaňskou deklarací poskytují základ pro dobrovolnou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cílem do roku 2010 je:

 • posílení evropského rozměru v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšení informačních, poradenských a konzultačních služeb a transparentnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • rozvoj nástrojů pro vzájemné uznávání a validaci dovedností a kvalifikací;
 • zlepšení zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě.

Maastrichtské komuniké (DE) (EN) (FR) ze dne 14. prosince 2004 o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Maastrichtské komuniké potvrzuje úspěch kodaňského procesu ve zvýšení viditelnosti a profilu odborného vzdělávání a přípravy na evropské úrovni. Zároveň rozvíjí priority stanovené Kodaňskou deklarací. Kromě toho vůbec poprvé stanoví konkrétní priority pro práci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní úrovni:

 • používání společných nástrojů a referencí při reformování a rozvíjení systémů a postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšení veřejných/soukromých investic v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
 • využívání podpory z evropských fondů (jako je fond sociální a fond pro regionální rozvoj) pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy;
 • rozvoj systémů odborného vzdělávání a přípravy pro péči o potřeby znevýhodněných jednotlivců a skupin;
 • vytvoření přístupů otevřeného vzdělávání a také flexibilních a otevřených rámců odborného vzdělávání a přípravy pro podporu mobility mezi různými vzdělávacími úrovněmi a kontexty;
 • zvýšení významu a kvality odborného vzdělávání a přípravy ve spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami;
 • vytvoření prostředí napomáhajícího učení ve vzdělávacích institucích i na pracovišti;
 • podpora dalšího rozvoje kompetencí učitelů a školitelů působících v odborném vzdělávání a přípravě.

Helsinské komuniké ze dne 5. prosince 2006 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Helsinské komuniké hodnotí kodaňský proces a přezkoumává jeho priority a strategie. Od přijetí Maastrichtského komuniké bylo dosaženo pokroku v oblasti společných evropských rámců a nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu. Byl přijat jednotný rámec EUROPASS pro transparentnost v oblasti kvalifikací a kompetencí a pracuje se na evropském rámci kvalifikací, evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a Evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Nyní je zapotřebí posílená akce v následujících prioritách:

 • zlepšení postavení, přitažlivosti a kvality odborného vzdělávání a přípravy a toho, jak působí na veřejnost;
 • vypracování, testování a provádění společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu, aby byly zavedeny do praxe do roku 2010;
 • systematičtější přístup k posílení vzájemného učení a spolupráce, zejména s použitím konzistentních a porovnatelných údajů a ukazatelů;
 • zapojení všech zainteresovaných stran do provádění kodaňského procesu.

Komuniké z Bordeaux (EN) (FR) ze dne 26. listopadu 2008 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Komuniké z Bordeaux přezkoumává priority a strategie kodaňského procesu ve světle budoucího programu vzdělávání a odborné přípravy po roce 2010. Proces prokázal svou účinnost při podpoře toho, jak odborné vzdělávání a příprava působí na veřejnost, přičemž zachovává rozmanitost vnitrostátních systémů. Nicméně je nutný nový impulz, a to zejména v těchto oblastech:

 • zavádění nástrojů a plánů pro podporu spolupráce na vnitrostátní a evropské úrovni;
 • další zvýšení kvality a atraktivity systémů odborného vzdělávání a přípravy a podpora přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy pro všechny cílové skupiny;
 • vytvoření lepších spojení mezi odborným vzděláváním a přípravou a trhem práce;
 • upevnění způsobů evropské spolupráce.

Komuniké z Brugg ze dne 7. prosince 2010 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období 2011–2020

Komuniké z Brugg přináší dlouhodobé strategické cíle pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období 2011–2020. Tyto cíle vycházejí z minulých úspěchů a snaží se reagovat na současné a budoucí výzvy s ohledem na zásady „kodaňského procesu“.Kodaňský proces významně pomohl zvýšit povědomí občanů o odborném vzdělávání a přípravě na evropské i vnitrostátní úrovni, zejména díky používání společných evropských nástrojů, zásad a pokynů. Nastartoval významné reformy, které vedly k posunu v přístupu k výsledkům vzdělávacího procesu. Nicméně vyvstává potřeba zlepšit komunikaci v zájmu většího zapojení všech zúčastněných stran a propojit odborné vzdělávání a přípravu s dalšími politikami, aby bylo možné řešit sociální a hospodářské výzvy a aby se z mobility a celoživotního učení stala realita.

Mají-li odborné vzdělávání a příprava reagovat na současné a budoucí výzvy, musí evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy:

 • být flexibilní a vysoce kvalitní;
 • přizpůsobit se vývoji na trhu práce a mít lepší pochopení pro vznikající odvětví a dovednosti;
 • zajistit poskytování snadno dostupného odborného vzdělávání a přípravy uzpůsobených potřebám klientů;
 • zajistit udržitelnost a špičkovou úroveň odborného vzdělávání a přípravy pomocí společného přístupu k zajišťování kvality;
 • posílit možnosti občanů přizpůsobit se novému vývoji a zvládat změny, což jim umožní získávat klíčové kompetence;
 • být začleňující;
 • usnadnit a podporovat mezinárodní mobilitu studentů i učitelů odborného vzdělávání a přípravy;
 • zajistit udržitelné financování odborného vzdělávání a přípravy a účinné a udržitelné využívání těchto finančních prostředků.

Kodaňský proces je nedílnou součástí strategického rámce „Vzdělávání a odborná příprava 2020“ a přispěje k naplnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Proto globální vize odborného vzdělávání a přípravy v roce 2020 volá po vytvoření takových systémů, které jsou přitažlivější, relevantnější, více zaměřené na konkrétní povolání, přístupnější a flexibilnější. Z této vize vychází 11 dlouhodobých strategických cílů pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a 22 krátkodobých cílů na období 2011–14, které stanovují konkrétní činnosti na vnitrostátní úrovni. Tyto cíle směřují zejména k:

 • posílení kvalitního, účinného, přitažlivého a relevantního odborného vzdělávání a přípravy;
 • rozšíření možností pro celoživotní učení a mobilitu;
 • rozvoji tvořivosti, inovací a podnikatelské iniciativy;
 • podpoře rovného přístupu, sociální soudržnosti a aktivního občanství.

Kontext

Evropská rada na zasedání v Lisabonu v březnu 2000 uznala důležitost rozvoje vysoce kvalitního odborného vzdělávání a přípravy na podporu sociálního začlenění, soudržnosti, mobility, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti.

Evropská rada na zasedání v Barceloně v březnu 2002 vyzvala k vytvoření procesu specifického pro oblast odborného vzdělávání a přípravy, který by přispěl k tomu, že se evropské systémy odborného vzdělávání a přípravy do roku 2010 stanou zárukou světové kvality. Na základě toho Rada v listopadu 2002 přijala usnesení o posílení spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

See also

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu:

 • odborné vzdělávání a příprava (DE) (EN) (FR)
 • kodaňský proces (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 08.04.2011

Top