Help Print this page 
Title and reference
Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020)

„Vzdělávání a odborná příprava 2020“ (ET 2020) je nový strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, která staví na svém předchůdci, pracovním programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (ET 2010). Stanoví společné strategické cíle pro členské státy, včetně souboru zásad pro dosažení těchto cílů, a také společných pracovních metod s prioritními oblastmi pro každý periodický pracovní cyklus.

AKT

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (Úř. věst. C 119 ze dne 28.5.2009)

PŘEHLED

Tyto závěry stanoví strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy až do roku 2020. Tento rámec staví na výsledcích pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (ET 2010) a jeho účelem je reagovat na výzvy, které zůstávají, ve snaze vytvořit znalostní Evropu a učinit celoživotní učení skutečností pro všechny.

Hlavním cílem rámce je podporovat členské státy v dalším rozvoji jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy. Tyto systémy by měly všem občanům lépe umožňovat realizovat svůj potenciál a také zajistit udržitelnou hospodářskou prosperitu a zaměstnatelnost. Rámec by měl brát v úvahu celé spektrum systémů vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení se zaměřením na všechny úrovně a kontexty (včetně neformálního a informálního učení).

Závěry pro rámec stanoví čtyři strategické cíle:

  • realizovat celoživotní učení a mobilitu – nutný je pokrok při provádění strategií celoživotního učení, rozvoji vnitrostátních rámců kvalifikací propojených s evropským rámcem kvalifikací a zavedení flexibilnějších výukových přístupů. Mobilita by se měla rozšířit a uplatňovat by se měla Evropská charta kvality mobility;
  • zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy – všichni občané musí být schopni získat klíčové kompetence a všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy musí být atraktivnější a účinnější;
  • podporovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství – vzdělávání a odborná příprava by měly všem občanům umožnit získat a rozvíjet dovednosti a kompetence potřebné pro jejich zaměstnatelnost a měly by podporovat další učení, aktivní občanství a mezikulturní dialog. Znevýhodnění v oblasti vzdělávání by mělo být řešeno poskytováním vysoce kvalitního vzdělávání v raném věku;
  • zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy – mělo by se podporovat osvojení průřezových kompetencí všemi občany a je nutné zajistit fungování znalostního trojúhelníku (vzdělávání – výzkum – inovace). Je třeba podporovat partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi a také širší vzdělávací společenství se zástupci občanské společnost a dalšími zainteresovanými stranami.

Pro měření dosaženého pokroku jsou tyto cíle doprovázeny ukazateli a evropskými referenčními úrovněmi (stanovenými v příloze I závěrů).

K dispozici je také soubor zásad, které by se měly dodržovat při naplňování cílů uvedených výše. Patří sem provádění evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního učení, kdy se účinněji využívá otevřená metoda koordinace a mezi různými oblastmi vzdělávání a odborné přípravy se vytváří součinnost. Evropská spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by měla být meziodvětvová a transparentní, a měla by tudíž zahrnovat související politiky a všechny příslušné zainteresované strany. Výsledky spolupráce by se měly šířit a pravidelně revidovat. Cílem by také měla být větší slučitelnost s kodaňským i boloňským procesem a silnější dialog a spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

V zájmu dosažení účinných a flexibilních pracovních postupů pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě stanoví rámec řadu pracovních cyklů až do roku 2020, přičemž první zahrnuje období od roku 2009 do roku 2011. Pro každý cyklus je přijat určitý počet prioritních oblastí vycházejících z výše uvedených strategických cílů. Příloha II stanoví prioritní oblasti pro první cyklus. Spolupráce by se měla provádět prostřednictvím iniciativ vzájemného učení na základě jasného mandátu, časového harmonogramu a plánovaných výsledků. Výsledky spolupráce mají být důsledně šířeny mezi politickými činiteli a zainteresovanými stranami pro posílení viditelnosti a dopadu. Na konci každého cyklu by měla být vypracována společná zpráva Rady a Komise o pokroku, která také poslouží jako základ pro stanovení prioritních oblastí pro následující cyklus. Společně s členskými státy bude Komise sledovat spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Členské státy by měly společně pracovat s využitím otevřené metody koordinace a s cílem rozvíjet evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na základě výše uvedených strategických cílů, zásad a pracovních metod. Členské státy by zároveň měly přijmout vnitrostátní opatření pro naplnění strategických cílů a také přispět k dosažení evropské referenční úrovně.

Komise má podporovat spolupráci mezi členskými státy, hodnotit pokrok dosažený při plnění cílů a referenčních úrovní a také nadále pracovat na referenčních úrovních v oblasti mobility, zaměstnatelnosti a studia jazyků. Komise by také společně s členskými státy měla prozkoumat, jak by bylo možné harmonizovat soudržný rámec ukazatelů a referenčních úrovní založený na pracovním programu ET 2010 s ET 2020.

Poslední aktualizace: 23.10.2009

Top