Help Print this page 
Title and reference
Požadavky na rozpočtové rámce členských států

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požadavky na rozpočtové rámce členských států

Tato směrnice stanoví podrobná pravidla týkající se rozpočtových rámců členských států. Pravidla jsou součástí rámce rozpočtového dohledu Evropské unie (EU). Jejich cílem je přispívat k tomu, aby členské státy dodržovaly závazky, které pro ně vyplývají z paktu stability a růstu.

AKT

Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států [Úřední věstník L 306 ze dne 23.11.2011].

PŘEHLED

Tato směrnice se použije na vnitrostátní rozpočtové rámce členských států. Ty uvádějí soubor opatření, pravidel a orgánů, které tvoří základ pro provádění rozpočtových a fiskálních politik vládních institucí členských států.

Systém rozpočtového účetnictví ve veřejném sektoru a statistického výkaznictví

Členské státy musí mít systémy veřejných účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají všechny subsektory sektoru vládních institucí.

Tyto systémy veřejných účtů umožňují členským státům zajistit včasné a pravidelné zveřejňování fiskálních údajů pro všechny vládní instituce, zjištěných z účetnictví na hotovostní bázi a obsahujících informace požadované za účelem získání spolehlivých údajů, v souladu s koncepcemi a definicemi vnitrostátních účetních systémů.

Uvedené vnitrostátní systémy účtů veřejného sektoru v členských státech podléhají vnitřní kontrole a nezávislému auditu.

A konečně, směrnice vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 posoudila vhodnost mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor pro členské státy.

Prognózy fiskálního plánování

Členské státy staví své fiskální plánování na realistických makroekonomických a rozpočtových prognózách. Tyto prognózy obsahují zejména vývoj hlavních fiskálních proměnných při odlišných předpokladech týkajících se tempa růstu a úrokových sazeb.

Členské státy zveřejní oficiální makroekonomické a rozpočtové prognózy, včetně metodik a příslušných parametrů, na nichž jsou tyto prognózy založeny. Také určí, která instituce je za vypracování těchto prognóz odpovědná.

Prognózy členských států se následně porovnávají s prognózami vypracovanými Komisí. Komise také zveřejní metodiky, předpoklady a příslušné parametry, z nichž vycházejí její makroekonomické a rozpočtové prognózy. Podstatné rozdíly mezi prognózou členských států a prognózou Komise musejí být popsány a odůvodněny.

Numerická fiskální pravidla

Rozpočtový dohled EU vychází z numerických fiskálních pravidel, která jsou specifická pro každý členský stát. Cílem těchto pravidel je zamezit vzniku nadměrného schodku veřejných financí a vysokého dluhu.

Numerická fiskální pravidla specifická pro danou zemi obsahují vymezení následujících prvků:

 • stanovení cíle a oblasti působnosti pravidel;
 • účinné a včasné monitorování souladu s pravidly na základě spolehlivé a nezávislé analýzy provedené nezávislými subjekty nebo subjekty, které jsou ve vztahu k fiskálním orgánům členských států funkčně samostatné;
 • důsledky nedodržení pravidel.

Střednědobý rozpočtový rámec

Členské státy vytvoří střednědobý rozpočtový rámec. Tento rámec se definuje jako soubor postupů, které rozšiřují časový horizont pro tvorbu fiskální politiky nad rámec ročního plánování. Na jeho základě se stanoví přijetí nejméně tříletého horizontu fiskálního plánování.

Rozpočtový rámec zahrnuje postupy stanovení těchto položek:

 • komplexních a transparentních víceletých rozpočtových cílů týkajících se například schodku sektoru vládních institucí nebo dluhu;
 • projekcí pro každou hlavní položku výdajů a příjmů sektoru vládních institucí;
 • popisu plánovaných střednědobých politik s dopadem na sektor vládních institucí;
 • hodnocení, jakým způsobem mohou plánované politiky ovlivnit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Kontext

Pakt o stabilitě a růstu je soubor pravidel, kterým se zavádí hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy EU, aby byla zajištěna hospodářská a finanční stabilita EU.

V roce 2011 prošel pakt o stabilitě a růstu rozsáhlou reformou. Pakt o stabilitě a růstu zahrnuje šest legislativních aktů, které vstoupily v platnost dne 13. prosince 2011:

 • nařízení (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně;
 • nařízení (EU) č. 1174/2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně;
 • nařízení (EU) č. 1175/2011 , kterým se mění dohled nad stavy rozpočtů;
 • nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy;
 • nařízení (EU) č. 1177/2011 , kterým se mění postup při nadměrném schodku;
 • tuto směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Dnes je již plně použitelná, jelikož lhůta pro provedení členskými státy byla stanovena na 31. prosince 2013 vzhledem k tomu, že Komise musela předložit předběžnou zprávu o pokroku o provádění směrnice na konci roku 2012.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2011/85/EU

13. 12. 2011

31. 12. 2013

Úř. věst. L 306 ze dne 23. 11. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech Vhodnost IPSAS pro členské státy ( COM(2013) 114 final - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2013 ( COM(2014) 122 final - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva se opírá o hlavní výsledky hodnocení údajů oznámených v roce 2013 podle postupu při nadměrném schodku. Komise obecně konstatuje, že kvalita vykazování rozpočtových údajů se v roce 2013 neustále zlepšovala.

Poslední aktualizace: 27.06.2014

Top