Help Print this page 
Title and reference
Evropský mechanismus finanční stabilizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský mechanismus finanční stabilizace

Toto nařízení zavádí evropský mechanismus finanční stabilizace. Prostřednictvím tohoto mechanismu lze poskytnout finanční pomoc členskému státu, který čelí finančním obtížím.

AKT

Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace

PŘEHLED

Finanční krize, která zasáhla světovou ekonomiku na konci roku 2008, měla negativní důsledky na hospodářství členských států:

  • zpomalení hospodářského růstu;
  • nárůst rozpočtových deficitů a zadlužení členských států;
  • destabilizaci finančních trhů.

Finanční obtíže členských států by mohly vážně ohrozit finanční stabilitu Evropské unie jako celku. Je proto nutné neprodleně zavést evropský mechanismus finanční pomoci, který pomůže členským státům při řešení problémů, a tak zachovat finanční stabilitu EU.

Oblasti působnosti

Evropský mechanismus finanční stabilizace poskytne pomoc členskému státu, pokud:

  • členský stát čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím nebo je z téhož důvodu takovými obtížemi vážně ohrožen;
  • tyto finanční obtíže nebo hrozba finančních obtíží byly zaviněny mimořádnými událostmi, které členský stát nemůže ovlivnit.

Finanční pomoc

Evropský mechanismus finanční stabilizace má podobu půjčky nebo úvěrové linky poskytnuté dotčenému členskému státu. Úvěrová linka je povolení udělené členskému státu čerpat prostředky až do stanovené výše po vymezené časové období.

Postup

Členský stát, který chce využít evropský mechanismus finanční stabilizace, musí předložit žádost, která obsahuje:

  • posouzení jeho finančních potřeb;
  • hospodářský a finanční ozdravný program popisující různá opatření na obnovení finanční stability daného státu.

Následně Rada rozhoduje o udělení finanční pomoci členskému státu. Hlasuje kvalifikovanou většinou na návrh Komise. Pokud se Rada rozhodne poskytnout členskému státu finanční pomoc, toto rozhodnutí obsahuje:

  • náležitosti půjčky, jako je výše částky, počet tranší, doba, po kterou je finanční pomoc Unie k dispozici atd.;
  • obecné podmínky týkající se hospodářské politiky, které vymezí Komise. Jsou spojené s finanční pomocí Unie, s cílem obnovit zdravou hospodářskou nebo finanční situaci v přijímajícím členském státě a jeho schopnost zajistit si financování na finančních trzích;
  • hospodářský a finanční ozdravný program členského státu.

Mimoto jsou obecné podmínky hospodářské politiky předmětem memoranda o porozumění mezi členským státem a Komisí. Komise ve spolupráci s Evropskou centrální bankou pak musí plnění těchto podmínek pravidelně kontrolovat. Změna těchto podmínek může případně vést ke změnám v hospodářském a finančním ozdravném programu členského státu.

Poskytnutí finanční pomoci

Vyplácení půjček nebo otevírání úvěrových linek poskytnutých členskému státu řídí Komise. Ta také pravidelně ověřuje, zda je hospodářská politika přijímajícího členského státu v souladu s jeho ozdravným programem.

Komise je oprávněna půjčit si finanční prostředky na kapitálových trzích nebo u finančních institucí, aby mohla financovat půjčky poskytnuté členským státům.

Evropský účetní dvůr má právo provádět v přijímajícím členském státě veškeré finanční kontroly nebo audity, jež považuje ve vztahu k řízení této pomoci za nezbytné.

Slučitelnost s jinými mechanismy finanční pomoci

Evropský mechanismus finanční stabilizace je slučitelný se systémem střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států. Tato finanční pomoc se poskytuje členským státům, které nepřijaly euro a potýkají se s vážnými obtížemi svých platebních bilancí.

Evropský mechanismus finanční stabilizace dále nevylučuje financování mimo Unii, zejména ze strany Mezinárodního měnového fondu (EN) (ES) (FR). Komise v takovém případě prověří soulad evropského mechanismu finanční stabilizace s možností vnějšího financování.

Přezkum evropského mechanismu finanční stabilizace

Do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost musí Komise přezkoumat, jestli mimořádné okolnosti, které ospravedlňovaly zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace, přetrvávají. Pokud bude evropský mechanismus zachován, provede Komise nový přezkum každých šest měsíců.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 407/2010

12. 5. 2010

-

Úř. věst. L 181 ze dne 11. 5. 2010

Poslední aktualizace: 30.07.2010

Top