Help Print this page 
Title and reference
Rozvojové cíle tisíciletí: dvanáctibodový akční plán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozvojové cíle tisíciletí: dvanáctibodový akční plán

Je třeba odvést ještě mnoho práce ke splnění rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, ačkoliv v některých oblastech světa bylo v určitých odvětvích dosaženo významného pokroku. Proto Komise představuje střednědobý akční plán k urychlení celého procesu. Tento akční plán posloužil jako základ k vypracování společného postoje EU pro „Summit rozvojových cílů tisíciletí“ OSN, který se konal v New Yorku od 20. do 22. září 2010.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. dubna 2010 s názvem „Dvanáctibodový akční plán EU na podporu rozvojových cílů tisíciletí“ (KOM(2010) 159 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) se snaží přispívat k rychlejšímu naplňování rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

Pokrok, kterého bylo dosaženo, se v různých rozvojových zemích velmi liší, některé oblasti a některá odvětví za plánem významně zaostávají. Celosvětově například došlo k výraznému pokroku ve snižování extrémní chudoby a také u dalších cílů, jako je obecné základní vzdělání a přístup k vodě. Asi 1,4 miliardy lidí však stále ještě žije v extrémní chudobě (51 % z nich v subsaharské Africe) a jedna šestina světové populace trpí podvýživou. Téměř žádného pokroku nebylo dosaženo ve snížení úmrtnosti matek a dětí a vyhlídky na přístup k hygienickým prostředkům jsou rovněž neradostné.

Splnit závazky oficiální rozvojové pomoci

EU se zavázala navýšit svou oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) do roku 2015. Tomuto závazku je třeba dostát navzdory potížím zaviněným hospodářskou a finanční krizí. Proto Komise navrhuje:

 • vypracovat roční akční plány pro optimální provádění oficiální rozvojové pomoci;
 • posílit mechanismus odpovědnosti EU založený na vzájemném hodnocení oficiální rozvojové pomoci;
 • zvážit přijetí vnitrostátních právních předpisů pro stanovení cílů oficiální rozvojové pomoci.

Komise mimoto vyzývá ostatní mezinárodní poskytovatele pomoci, aby zvýšili své úsilí o dosažení obdobné úrovně rozvojové pomoci jako EU.

Zlepšit účinnost pomoci

EU musí posílit účinnost rozvojové pomoci a koordinaci všech zúčastněných stran. V tomto kontextu Komise zejména navrhuje:

 • do roku 2013 postupně harmonizovat všechny vnitrostátní programové cykly a programové cykly EU na úrovni partnerských zemí;
 • zavést operační rámec pro účinnost pomoci, dělbu práce, transparentnost financování a plnění závazků vzájemné odpovědnosti mezi EU a rozvojovými zeměmi;
 • pobízet dárce, aby využívali program zaměřený na účinnost pomoci.

Akční plán pro zrychlené splnění rozvojových cílů tisíciletí

K rychlejšímu splnění rozvojových cílů tisíciletí Komise navrhuje:

 • zaměřit priority na země, kde provádění cílů nejvíce zaostává, včetně zemí s nestabilní situací a nejméně rozvinutých zemí (NRZ);
 • zaměřit se na rozvojové cíle tisíciletí, jejichž plnění nejvíce zaostává, a zlepšit dopad politik EU v jednotlivých odvětvích, zejména v klíčových odvětvích zdravotní péče, vzdělávání, zajišťování potravin a rovnosti mužů a žen;
 • posílit odpovědnost za plnění rozvojových cílů tisíciletí v partnerských zemích, zejména začleněním těchto cílů do jejich vlastních rozvojových strategií a lepší kvalitou statistických údajů;
 • přijmout pracovní program pro soudržnost politik v zájmu rozvoje týkající se všech politik EU, které mohou mít dopad na partnerské země. A to zvláště v klíčových oblastech obchodu a financí, změny klimatu, zajišťování potravin, migrace a bezpečnosti;
 • podporovat mobilizaci domácích zdrojů, zejména prostřednictvím lepšího zdanění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a posílením daňových a celních systémů partnerských zemí;
 • posílit regionální integraci a obchod, které napomáhají růstu a zaměstnanosti;
 • stanovit a podporovat inovativní zdroje financování, mimo jiné prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, s cílem zajistit stabilní příjmy pro udržitelný rozvoj i v nejchudších a nejzranitelnějších zemích;
 • podporovat strategie přizpůsobení a zmírňování změny klimatu v partnerských zemích, zejména podporou spolupráce, výzkumu a přístupu k zeleným technologiím;
 • vytvořit podmínky pro dlouhodobou bezpečnost vzhledem k tomu, že většina zemí, které zaostávají za rozvojovými cíli tisíciletí, je destabilizována ozbrojenými konflikty;
 • dát nový impulz procesu reformy globální správní architektury, aby se zlepšila účinnost a legitimita tohoto procesu větším začleněním nejchudších zemí, jejichž zájmy jsou často marginalizovány.

Naplňování těchto cílů musí zajistit Rada a členské státy EU. Komise zodpovídá za monitorování a financování akčního plánu.

Poslední aktualizace: 04.08.2010

Top