Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravedlivý obchod a nevládní koncepce záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spravedlivý obchod a nevládní koncepce záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem

Spravedlivý obchod podstatným způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji. Evropská unie (EU) podporuje různorodost koncepcí certifikace a označování.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 5. května 2009 s názvem „Příspěvek k udržitelnému rozvoji: Role spravedlivého obchodu a nevládních koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem“ (KOM(2009) 215 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Po svém sdělení z roku 1999 o spravedlivém obchodu Komise předkládá rekapitulaci vývoje na tomto poli.

Od té doby nahradila vnitrostátní certifikační značky spravedlivého obchodu v členských státech jednotná mezinárodní značka. Zavedení této značky umožnilo posílit důvěru spotřebitelů a jejich obeznámenost s produkty pocházejícími z tohoto obchodu. V roce 2009 proběhlo 60 % až 70 % celosvětového prodeje v odvětví spravedlivého obchodu v Evropské unii (EU).

Růst tohoto odvětví napomohl vzniku nových koncepcí udržitelnosti. Spravedlivý obchod * je založený na hospodářském, environmentálním a sociálním rozvoji. Soukromé koncepce udržitelnosti v souvislosti s obchodem * stojí zejména na jednom z těchto tří pilířů.

Definice spravedlivého obchodu se zakládá na společných kritériích, jež jsou součástí integrovaného přístupu k udržitelnému rozvoji. Tato kritéria jsou:

 • spravedlivá cena pro producenta, která pokrývá náklady na udržitelnou produkci a živobytí a na možnost uhradit producentům část platby jako zálohu předem;
 • zřízení dlouhodobých vztahů mezi producenty a distributory;
 • transparentnost celého dodavatelského řetězce a dohledatelnost původu v jeho rámci;
 • dodržování základních úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), zejména pokud jde o důstojnou práci, svobodu sdružování a normy práce;
 • respekt k životnímu prostředí, ochrana lidských práv a respekt k tradičním metodám produkce;
 • budování výrobních kapacit a rozvoj přístupu producentů na trh;
 • činnosti ke zvyšování povědomí aktérů a spotřebitelů o fungování a cílech spravedlivého obchodu;
 • zavedení procesu certifikace;
 • hodnocení dopadu obchodních činností.

Soukromé koncepce udržitelnosti v souvislosti s obchodem také nabízejí možnosti růstu a udržitelného rozvoje. Komise soudí, že jistá opatření mohou zlepšit jejich výsledky. Zdá se nezbytné zachovat nevládní charakter organizací, které tyto koncepce prosazují, podporovat synergie mezi různými koncepcemi a pracovat na jejich lepším zviditelnění. Jde také o to, dospět ke společné definici základních požadavků a stanovit kritéria hodnocení dopadu.

Soukromé koncepce udržitelnosti jsou slučitelné se zásadami mnohostranného obchodního systému. Světová obchodní organizace (WTO) a obchodní politika EU podporují začlenění rozvojových zemí do světové ekonomiky. Udělování označení spravedlivého obchodu musí splňovat závazky přijaté v rámci WTO týkající se zásad transparentnosti a nediskriminace.

Zadávání veřejných zakázek představuje 16 % hrubého domácího produktu EU. Postupy zadávání by se ve větší míře měly shodovat se zásadami udržitelného rozvoje. V roce 2009 Komise přijala sdělení o veřejných ekologických zakázkách. V současnosti se připravuje zveřejnění pokynů k zadávání veřejných zakázek při zohlednění sociálních aspektů. Tyto pokyny doporučují zohlednění kritérií spravedlivého obchodu při zadávání veřejných zakázek.

Prostřednictvím těchto nástrojů rozvojové spolupráce EU podporuje nevládní organizace provozující činnosti spravedlivého obchodu. Proto EU v období let 2007 a 2008 vyčlenila 19,466 milionů EUR na různé akce, zejména na podporu informovanosti o spravedlivém obchodu. Podobné akce se provádějí i v rámci podpory rozvoje zemědělských, venkovských a obchodních sektorů prostřednictvím zvláštního rámce pomoci pro tradiční dodavatele banánů ze zemí AKT a pro signatářské země protokolu o cukru.

V příštích letech musí další snahy umožnit zvýšení pomoci EU při rozvoji koncepcí spravedlivého obchodu. Komise navrhuje zlepšit současné působení prováděním hodnocení pomoci, studií dopadu a podporou transparentnosti trhu.

Klíčové pojmy

 • Spravedlivý obchod: tento termín se používá na organizace, jejichž činnost je v souladu se standardy stanovenými organizacemi pro stanovování mezinárodních standardů a posuzování shody, které jsou členy Mezinárodní aliance pro sociální a environmentální akreditaci a označování (ISEAL).
 • Soukromé koncepce záruk udržitelnosti: tento termín se vztahuje na koncepce označování, které mají za cíl informovat spotřebitele o udržitelnosti produkce daného produktu.

Poslední aktualizace: 11.09.2009

Top