Help Print this page 
Title and reference
Agenda EU v oblasti práv dítěte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Agenda EU v oblasti práv dítěte

Cílem agendy, kterou Komise předložila, je zvýšit podporu a ochranu práv dítěte prosazením zásad uvedených v Listině základních práv Evropské unie (EU) a mezinárodních standardů v této oblasti. Agenda obsahuje řadu opatření, která mají umožnit lepší zohledňování prospívání a ochrany dětí v politikách Unie.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 15. února 2011 nazvané „Agenda EU v oblasti práv dítěte“ (KOM(2011) 60 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Lisabonská smlouva uvádí podporu a ochranu práv dítěte jako jeden z cílů Evropské unie (EU). Tato práva jsou mimo jiné uvedena v Listině základních práv EU, která vybízí veřejné orgány a soukromé subjekty, aby z dodržování nejvlastnějšího zájmu dítěte učinily klíčový prvek při stanovování a provádění opatření týkajících se dětí. Všechny členské státy také ratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte.

Agenda Komise v oblasti práv dítěte směřuje k tomu, aby všechny politiky EU, které mají nějaký dopad na děti, respektovaly jejich práva. Stanovuje zásady a cíle EU v této oblasti a představuje jedenáct opatření, která Komise hodlá v příštích letech uskutečnit.

Obecné zásady

Podle strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií má Komise dbát na kontrolu lidských práv, a tedy i práv dítěte, v rámci celého legislativního procesu a provádění práva EU.

Komise se také zavazuje ke spolupráci s příslušnými organizacemi na zajištění spolehlivých, srovnatelných a oficiálních údajů, které umožní vypracování a realizaci politik souvisejících s právy dítěte založených na jasných faktech.

Komise bude nadále spolupracovat a rozvíjet dialog se všemi zúčastněnými stranami a podporovat výměnu osvědčených postupů s vnitrostátními orgány odpovědnými za ochranu a podporu práv dítěte a usnadňovat jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Cíle

 • Učinit justici vstřícnější k dětem: děti mohou přijít do styku s justicí různými způsoby, jako oběti či svědci trestného činu, jako osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, když žádají o azyl nebo když se jejich rodiče rozvádějí. Unie jim musí umožnit přístup k justici, která bude brát ohled na jejich zvláštní potřeby a zranitelnost.
 • Chránit nejzranitelnější děti: opatření EU se musí zaměřit přednostně na skupiny obzvlášť zranitelných dětí, jako jsou děti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, děti se zdravotním postižením, děti žádající o azyl, romské děti a pohřešované děti. Děti se mohou ocitnout ve zranitelném postavení také v souvislosti s internetem, zejména při konfrontaci se škodlivým obsahem nebo jako oběti internetové šikany.
 • Podporovat a chránit práva dítěte v rámci vnější činnosti EU: Unie chce z podpory a ochrany práv dítěte učinit prioritu ve svých vztazích se třetími zeměmi. Bude přednostně bojovat proti násilí páchaném na dětech, dětské práci, účasti dětí na ozbrojených konfliktech a sexuální turistice zaměřené na děti, a to prostřednictvím bilaterální a multilaterální spolupráce, obchodních nástrojů a humanitární pomoci.
 • Zlepšit účast a informovanost dětí: z výsledků průzkumů Eurobarometru vyplynulo, že 76 % dotázaných dětí nezná svá práva a 79 % neví, koho v případě nouze kontaktovat. Unie chce lépe informovat děti o jejich právech, aby se mohly podílet na rozhodnutích, která se jich týkají.

Opatření

EU navrhuje jedenáct opatření, jejichž cílem je podpora a ochrana práv dítěte, a to:

 • přijmout návrh směrnice o právech obětí, kterou se zvýší ochrana zranitelných obětí, včetně dětí;
 • předložit návrh směrnice týkající se zvláštní ochrany pro podezřelé nebo obviněné osoby, které jsou zranitelné, včetně dětí;
 • přezkoumat právní předpisy EU usnadňující uznávání a výkon rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti;
 • zasazovat se o používání pokynů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem a zohlednit je v budoucích právních nástrojích v oblasti občanskoprávní a trestní justice;
 • podporovat rozvoj vzdělávacích aktivit na evropské úrovni určených pro soudce a jiné odborníky a věnovaných optimální účasti dětí v rámci justice;
 • zlepšit odbornou přípravu pro veřejné orgány, které mají v péči nezletilé osoby pocházející ze třetích zemí, jež se bez doprovodu dospělého ocitly na území EU;
 • věnovat zvláštní pozornost dětem v souvislosti s rámcem EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů;
 • podporovat členské státy v tom, aby urychleně zavedly a plně zprovoznily horkou linku (116 000) pro případy pohřešovaných dětí a příslušné výstražné systémy;
 • v rámci programu EU pro bezpečnější internet přijímat opatření pro boj proti internetové šikaně, groomingu, konfrontaci se škodlivým obsahem a dalším rizikům, kterým jsou děti a mládež na internetu vystaveny;
 • pokračovat v plnění obecných zásad EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte ve vztazích se třetími zeměmi a obecných zásad týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů;
 • zřídit na portálu EUROPA přístup k informacím pro děti o EU a právech dítěte přes jediný vstupní bod.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 4. července 2006 s názvem „Směrem ke strategii EU o právech dítěte“ (KOM(2006) 367 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 14.06.2011

Top