Help Print this page 
Title and reference
Mezinárodní trestní soud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Mezinárodní trestní soud

Upevnění právního státu, dodržování lidských práv, udržování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti patří mezi základní hodnoty Evropské unie (EU). Proto se Unie zavazuje ke spolupráci s Mezinárodním trestním soudem (MTS), aby ukončila beztrestnost pachatelů nejzávažnějších zločinů, které se dotýkají mezinárodního společenství jako celku.

AKT

Rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje 2003/444/SZBP

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím chce Rada zvýšit všeobecnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS) (EN) (FR) a zaručit jeho celistvost, nezávislost a účelné fungování. Evropská unie (EU) hodlá podpořit spolupráci s MTS a uplatňování zásady doplňkovosti. Podle této zásady MTS zahájí stíhání pouze tehdy, pokud to nemohou nebo nechtějí učinit státy.

MTS je nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Haagu (Nizozemsko). Jeho úkolem je soudit osoby zodpovědné za zločin genocidy, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. MTS vznikl na základě smlouvy, takzvaného Římského statutu, který vstoupil v platnost dne 1. července 2002 a byl ratifikován všemi členskými státy EU.

Prosazovat co nejširší podporu

Evropská unie a její členské státy usilují o širší účast na Římském statutu. Tento proces mohou urychlit v rámci jednání a politických rozhovorů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi. Dále mohou přijímat iniciativy na podporu šíření hodnot, zásad a ustanovení Římského statutu. K dosažení svého cíle musí EU a její členské státy spolupracovat s třetími zeměmi, mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi.

Členské státy sdílejí se všemi zúčastněnými státy své zkušenosti s uplatňováním Římského statutu. Stejně jako EU mohou těmto zemím poskytovat technickou nebo finanční pomoc. Poskytnutá pomoc má usnadnit účast na statutu a jeho provádění.

Zaručit nezávislost

K zajištění nezávislosti MTS Unie a její členské státy:

 • vybízejí smluvní strany, aby převedly své příspěvky do rozpočtu MTS;
 • podporují rozvoj vzdělávání a pomoci soudcům, žalobcům, úředníkům a právním zástupcům v souvislosti s činností týkající se MTS;
 • vynakládají veškeré úsilí na to, aby členské státy co nejdříve přistoupily k dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu nebo ji ratifikovaly.

Zajistit účinné fungování

Unie a členské státy mohou uzavírat ad hoc ujednání a dohody, jež umožní účinné fungování MTS.

Některé země, jež jsou smluvními stranami Římského statutu, uzavřely bilaterální dohody se Spojenými státy, které zaručují, že američtí občané nebudou předáváni MTS. Rada připomíná své závěry ze dne 30. září 2002, které stanoví obecné zásady určené členským státům, které hodlají takové dohody uzavřít:

 • musí se zohlednit stávající mezinárodní dohody mezi smluvním státem Římského statutu a Spojenými státy americkými;
 • uzavírání takových dohod v jejich stávající formě je v rozporu se závazky členských států MTS;
 • přijatá ustanovení musí zaručit, že osoby zodpovědné za zločiny spadající do příslušnosti MTS neuniknou trestu;
 • ustanovení týkající se státní příslušnosti osob, které nebudou předávány, se musí výhradně týkat státních občanů zemí, které se MTS neúčastní;
 • musí být zachována státní a diplomatická imunita;
 • dohody se mohou týkat pouze osob nacházejících se v nějakém státě proto, že do něj byly vyslány svou zemí původu;
 • dohody mohou být časově omezeny;
 • dohody musí být ratifikovány podle ústavních postupů každého členského státu.

Rada také navrhuje rozvíjet hlubší politický dialog se Spojenými státy, který by se měl zaměřit zejména na:

 • případný návrat Spojených států k procesu přistoupení k MTS;
 • zavedení spolupráce mezi Spojenými státy a MTS ve zvláštních případech;
 • použití výjimek z amerického zákona na ochranu pracovníků USA ve službě (ASPA).

Kontext

V únoru 2004 Rada přijala akční plán stanovující rámec činností Unie na podporu Mezinárodního trestního soudu. Akční plán, který je v současné době přezkoumáván, obsahuje tři složky: koordinaci činností Unie, univerzálnost a celistvost Římského statutu, nezávislost a řádné fungování MTS.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2011/168/SZBP

21. 3. 2011

Úř. věst. L 76 ze dne 22. 3. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Dohoda mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci (Úř. věst. L 115 ze dne 28.4.2006)

Tato dohoda stanoví podmínky spolupráce a pomoci Mezinárodního trestního soudu a Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím rozhovorů o otázkách společného zájmu a pravidelné výměny informací a dokumentů společného zájmu.

Poslední aktualizace: 07.06.2011

Top