Help Print this page 
Title and reference
Uvedení Listiny základních práv do praxe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uvedení Listiny základních práv do praxe

Sdělení představuje strategii Komise pro účinné uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (EU). Sdělení je odrazem úlohy základních práv v legislativním procesu, včetně metodiky Komise pro fázi příprav tohoto procesu, a také provádění práva EU.

AKT

Sdělení Komise ze dne 19. října 2010 – Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií (KOM(2010) 573 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Po tom, co dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, stala se Listina základních práv Evropské unie (EU) právně závaznou. Tento nový status listiny posiluje opatření Unie v oblasti dodržování základních práv. Toto sdělení poskytuje strategii pro uplatňování listiny v současném právním prostředí.

Účelem strategie Komise je zajistit účinné uplatňování základních práv stanovených v listině. V tomto ohledu musí jít Unie příkladem, aby:

 • občané žijící v Unii mohli využívat práv v listině obsažených;
 • bylo možné budovat vzájemnou důvěru mezi zeměmi EU;
 • bylo možné budovat důvěru veřejnosti v politiky EU;
 • bylo možné posílení věrohodnosti vnějších opatření EU zaměřených na podporu lidských práv.

Kultura základních práv v Komisi

Komise provádí pravidelné kontroly s cílem zajistit, aby její legislativní návrhy a akty byly slučitelné s listinou. Nicméně tyto kontroly je nutné posílit v útvarech Komise, které uvedené návrhy a akty vypracovávají, a zavést „kulturu základních práv“ ve všech stádiích postupu. To je důležité zejména pro hodnocení potřeby a proporcionality návrhů, zejména proto, že některá práva jsou absolutní (například lidská důstojnost a zákaz týrání), kdežto jiná mohou za určitých podmínek podléhat omezením.

Komise má metodiku pro zajištění systematické a přísné kontroly dodržování základních práv v legislativních návrzích během:

 • přípravných konzultací;
 • posouzení dopadu;
 • vypracování návrhů aktů.

Komise také provádí kontroly pro zajištění toho, že listina je zohledněna při hodnocení ex post nástrojů EU. Je však nutné vynaložit další úsilí pro lepší uplatňování metodiky v praxi. Pozornost bude věnovat zejména návrhům a aktům, které se týkají konkrétních otázek slučitelnosti s listinou nebo jejichž cílem je specificky podpořit jedno ze základních práv stanovených v listině.

Listina a legislativní proces

Metodika zavedená Komisí se vztahuje pouze na fázi příprav legislativního procesu, a tudíž mohou být její návrhy upraveny Radou nebo Evropským parlamentem bez provedení systematických kontrol dopadu provedených změn a jejich slučitelnosti se základními právy. Komise je proto ochotná pomáhat ostatním institucím s přezkoumáváním jejich úprav ve srovnání s listinou. V případech, kdy úpravy návrhu Komise dostatečně nezaručují základní práva, vyjádří Komise svůj nesouhlas se snížením stupně ochrany základních práv a podnikne kroky, k nimž může patřit i stažení návrhu. Pozměňovací návrhy, které zřejmě nejsou slučitelné s listinou, by měly být předmětem transparentního interinstitucionálního dialogu.

Listina a země EU

Země EU mají povinnost dodržovat listinu pouze při provádění práva EU. Komise podnikne opatření s cílem posílit dodržování základních práv v zemích EU tak, že:

 • bude jim připomínat jejich povinnost a pomáhat jim se správným uplatňováním práva EU;
 • za porušení této povinnosti zahájí proti zemi EU řízení pro porušení právních předpisů.

Informování veřejnosti

Občany je třeba dostatečně informovat o jejich právech i prostředcích, které jim umožní se daných práv konkrétně domáhat v případě jejich porušení, což se týká zejména ochrany práv dítěte. Je důležité, aby veřejnost věděla o opravných prostředcích, které jsou k dispozici, a aby měla všechny potřebné informace pro využívání opravných prostředků. Proto Komise zamýšlí přijmout cílená a uzpůsobená opatření zaměřená na odstranění problémů souvisejících s komunikací. Jedná se například o tato opatření:

 • posílení činností souvisejících s poskytováním informací o úloze a pravomocech Unie v oblasti základních práv;
 • akce pro zajištění toho, aby byly k dispozici praktické informace o stávajících opravných prostředcích, zejména prostřednictvím evropského justičního portálu.

Výroční zprávy o uplatňování listiny

S cílem vyhodnotit pokrok dosažený při uplatňování listiny a zajistit pravidelnou výměnu názorů s Evropským parlamentem a Radou Komise bude předkládat výroční zprávy o uplatňování listiny. Zprávy připraví v úzké spolupráci se všemi institucemi a zúčastněnými stranami.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (KOM (2012) 169 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Na základě průzkumu Eurobarometru, který ukázal, že dotazovaní v celé EU mají zájem dozvědět se více o svých právech ustanovených Listinou základních práv EU, tato zpráva zkoumá pokrok při zajišťování účinného provádění Listiny a upozorňuje na významný pokrok, kterého bylo dosaženo od roku 2011. Ze závěru vyplývá, že EU v roce 2011 učinila konkrétní kroky k účinnému provádění Listiny. Tyto kroky zahrnovaly:

 • důsledné provádění politiky prosazování práv občanů na volný pohyb;
 • podporu práv dítěte přijetím Agendy EU v oblasti práv dítěte a přijetím nových pravidel pro boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii;
 • posílení práv obětí a procesních práv prostřednictvím nového souboru nástrojů, které zaručí, že se s oběťmi bude zacházet s úctou a důstojností;
 • opakované rozhodné odmítnutí Komise, pokud jde o všechny formy a projevy xenofobie a rasismu;
 • příspěvek ke konkurenceschopnosti EU – právo na účinnou právní ochranu před soudem je důležité pro vymáhání hospodářského práva EU, které přispívá k hospodářskému růstu. To zajišťuje, aby podniky mohly účinně uplatňovat práva stanovená v právních předpisech EU.

Zpráva také uznala důležitost kroků k přípravě návrhu nových pravidel EU pro ochranu údajů, který má být předložen v roce 2012.

Poslední aktualizace: 05.02.2013

Top