Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pokyny EU o násilí na ženách a dívkách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pokyny EU o násilí na ženách a dívkách

Tyto hlavní směry stanoví operativní cíle a intervenční nástroje Evropské unie (EU) pro její vnější činnost v rámci boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách a všem formám diskriminace zaměřeným proti nim.

AKT

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen. Rada pro obecné záležitosti ze dne 8. prosince 2008 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Násilí páchané na ženách a dívkách je celosvětový a systematický jev, který se liší v závislosti na sociálním, hospodářském, kulturním a politickém kontextu společností. Má nejen závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí, ale také sociální dopad v obecném smyslu. Je důsledkem nerovných vztahů mezi muži a ženami v oblasti ekonomiky a moci, zvyků, tradic, náboženských hodnot, politické nestability a ozbrojených konfliktů.

Výraz „násilí páchané na ženách“ znamená „jakýkoli násilný čin namířený proti ženám, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už ve veřejném, nebo soukromém životě“.

Přijetím těchto hlavních směrů Evropská unie (EU) učinila dlouhodobý politický závazek v oblasti práv žen. Její činnost v boji proti násilí páchanému na ženách se zaměřuje na tři vzájemně propojené cíle:

 • předcházení násilí;
 • ochrana obětí a pomoc těmto obětem;
 • stíhání pachatelů.

Proto tyto hlavní směry obsahují následující operativní cíle:

 • prosazování rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci žen, a to zejména v soukromí a v právních předpisech a veřejných politikách;
 • shromažďování údajů o násilí páchaném na ženách a vývoj ukazatelů, pro což EU stanoví potřebné nástroje a podpoří úsilí zemí EU při shromažďování údajů;
 • vytvoření účinných a koordinovaných strategií, které se budou uplatňovat na všech úrovních a ve všech oblastech společnosti pro předcházení násilí a ochranu obětí;
 • boj proti beztrestnosti pachatelů zajištěním toho, že skutky násilí páchaného na ženách budou trestné, a přijetím opatření, která usnadní přístup obětí k právní ochraně.

Intervenční nástroje EU

Intervenční nástroje EU umožňují zapojení všech aktérů. Odpovídají operativním cílům a jsou aplikovány jako součást ostatních hlavních směrů v oblasti lidských práv, například v oblasti práv dítěte a týkajících se zastánců lidských práv..

V rámci obecných postupů je otázka boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách a otázka projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí, řešena ve všech vztazích se zeměmi mimo EU a regionálními organizacemi. Hlavní problémy se týkají souladu vnitrostátních právních rámců s mezinárodními normami a závazky a také řádného uplatňování a sledování těchto závazků. V tomto kontextu bude EU také dále prosazovat ratifikaci příslušných úmluv a protokolů, zejména Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

Další konkrétní postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách zahrnují:

 • prosazování úlohy zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách v případech, kdy se jedná o hromadné násilí páchané na ženách, které zůstává nepotrestáno, a zajištění dodržování doporučení tohoto zpravodaje;
 • monitorování soudních řízení případů násilí páchaného na ženách a dívkách;
 • podpora zastánců práv žen a zastánkyně lidských práv;
 • podporovat politiky a kampaně na zvyšování povědomí.

V jednotlivých, obzvláště závažných případech, například v případech násilí spáchaného nebo tolerovaného státem, který porušuje své mezinárodní závazky, může EU také přijmout zvláštní opatření.

Násilí páchané na ženách a diskriminace, která vede k takovému násilí, jsou začleněny do konkrétních dialogů EU o lidských právech a v případě potřeby do dalších politických dialogů. Patří sem uplatňování doporučení mezinárodních a regionálních mechanismů, které se týkají práv žen. EU bude také nadále mezinárodně prosazovat předcházení násilí páchanému na ženách, a to především v OSN.

Vedoucí misí EU mají povinnost zahrnovat do svých zpráv o lidských právech informace o respektování základních práv žen. Za podávání zpráv o této oblasti jsou zodpovědní i zvláštní zástupci a vyslanci EU, jejichž mandát obsahuje také práva žen.

V rámci své dvojstranné a mnohostranné spolupráce na ochranu lidských práv bude EU boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách považovat za prioritní otázku. Úzce zapojena bude občanská společnost, včetně oblasti práva a odborného vzdělávání. Důraz bude kladen na spolupráci, která probíhá v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Cílem této spolupráce je podporovat programy občanské společnosti se zaměřením na:

 • prosazování přístupu ke spravedlnosti a zdravotní péči;
 • předcházení násilí;
 • posilování kapacit vnitrostátních správ, příslušných organizací občanské společnosti a dalších subjektů zapojených do boje proti násilí páchanému na ženách, jeho příčinách a následcích.

Poslední aktualizace: 24.09.2010

Top