Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zboží dvojího užití

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zboží dvojího užití

Účinný společný systém kontrol vývozu zboží dvojího užití je nezbytný proto, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními závazky a povinnostmi Evropské unie (EU), zejména pokud jde o nešíření, a zároveň byly zajištěny rovné podmínky pro vývozce v EU. Existence společného systému kontrol by také přispěla k zavedení volného pohybu takového zboží uvnitř EU. Toto nařízení tedy zavádí režim pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

PŘEHLED

EU kontroluje vývoz zboží dvojího užití - tedy zboží, které lze používat pro civilní i vojenské účely, například uran, který se používá při výrobě elektrické energie, ale také jaderných zbraní. Tyto kontroly mají zajistit, aby vývoz odpovídal mezinárodním závazkům a povinnostem EU, a to zejména v souvislosti se šířením zbraní (tj. prevence šíření jaderných zbraní).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví jednotný systém Evropské unie pro kontrolu vývozu, přepravy, tranzitu a zprostředkování (práce zprostředkovatelů, kteří nakupují a prodávají jménem jiných osob) zboží dvojího užití. Stanoví společný kontrolní seznam a pravidla EU pro provádění systému. Pro vývoz zboží dvojího užití z EU do země mimo EU je nutné vývozní povolení.

KLÍČOVÉ BODY

Zboží dvojího užití je zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení. Obchod se zbožím dvojího užití za poslední roky trvale roste a představuje značnou část vnějšího obchodu EU. V roce 2013 objem kontrolovaného vývozu zboží dvojího užití z EU dosáhl až 85 miliard EUR.

Vývozní povolení: Příloha I nařízení obsahuje seznam zboží dvojího užití, které vyžaduje povolení.

Vývoz některého zboží dvojího užití, které není v příloze I obsaženo, může podléhat povolení, pokud existuje důvodné podezření, že toto zboží je určeno pro použití ve spojení s programem biologických, chemických nebo jaderných zbraní či balistických raketových zbraní nebo pro použití v rozporu se zbrojním embargem.

Ve výjimečných případech mohou země EU uložit další kontroly na zboží neuvedené v seznamu z důvodů souvisejících s veřejnou bezpečností nebo lidskými právy.

Země EU také zavádějí omezení na služby zprostředkování zboží dvojího užití a rovněž na tranzit takového zboží přes EU.

Nařízení (EU) č. 388/2012 aktualizuje přílohu I. Slaďuje ji s mezinárodními pravidly a závazky přijatými vzhledem k účasti EU v Australské skupině, Režimu kontroly raketových technologií, Skupině jaderných dodavatelů, Wassenaarském ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní a zboží dvojího užití a technologií a Úmluvě o chemických zbraních.

Volný pohyb zboží dvojího užití v EU: s výjimkou některého citlivého zboží uvedeného v příloze IV nařízení (například elektricky řízených rozněcovačů) je možné v EU se zbožím dvojího užití volně obchodovat.

Existují čtyři typy vývozních povoleníuvedené níže:

 • 1.

  Všeobecná vývozní povolení EU umožňují vývoz zboží dvojího užití do některých zemí za určitých podmínek (viz příloha II nařízení). Patří sem:

  • vývoz do zemí, jako je Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a USA,
  • vývoz po opravě/výměně,
  • dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh,
  • telekomunikace a chemické látky.
 • 2.

  Vnitrostátní všeobecná vývozní povolení mohou vydávat země EU, pokud jsou v souladu se stávajícími všeobecnými vývozními povoleními EU a nevztahují se na zboží uvedené v příloze II nařízení (např. uran, lidské a živočišné patogeny, jako jsou některé viry včetně eboly).

 • 3.

  Souhrnné licence vydávají vnitrostátní orgány jednomu vývozci a mohou zahrnovat více druhů zboží pro více zemí či konečných uživatelů.

 • 4.

  Jednotlivá povolení vydávají vnitrostátní orgány jednomu vývozci a zahrnují jeden nebo více druhů zboží pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce v zemi mimo EU.

Síť orgánů provádějících kontrolu vývozu: nařízení zřizuje síť vnitrostátních orgánů provádějících kontrolu vývozu, které si vyměňují informace.

Aktualizace seznamu zboží dvojího užití

Aby bylo možné provádět pravidelné aktualizace seznamu zboží dvojího užití EU, nařízení (EU) č. 599/2014 dává Evropské komisi pravomoc přijímat akty. Pokud má Evropský parlament nebo Rada nějaké námitky, akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost.

Přezkum politiky v oblasti kontroly vývozu

Nařízení vyžaduje, aby Komise EU provedla přezkum politiky v oblasti kontroly vývozu. V říjnu 2013 Komise předložila Radě a Evropskému parlamentu zprávu o uplatňování a o hodnocení dopadu. Dochází k závěru, že současný režim pro kontrolu vývozu sice poskytuje pevné právní a institucionální základy, ale je třeba jej přehodnotit s cílem vytvořit moderní kapacity v oblasti kontrol, které EU do budoucna potřebuje. V dubnu 2014 bylo přijato sdělení předkládající dlouhodobou vizi strategických kontrol vývozu v EU a určující konkrétní možnosti politiky, pokud jde o modernizaci systému kontrol vývozu. Komise nyní provádí posouzení dopadů a má v plánu předložit nové právní předpisy na začátku roku 2016.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o kontrolách zboží dvojího užití.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 428/2009

27. 8. 2009

-

Úř. věst. L 134 ze dne 29. 5. 2009, s. 1-269

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1232/2011

7. 1. 2012

-

Úř. věst. L 326 ze dne 8. 12. 2011, s. 26-44

Nařízení (EU) č. 388/2012

15. 6. 2012

-

Úř. věst. L 129 ze dne 16. 5. 2012, s. 12-280

Nařízení (EU) č. 599/2014

2. 7. 2014

-

Úř. věst. L 173 ze dne 12. 6. 2014, s. 79-83

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Přezkum politiky v oblasti kontrol vývozu: zajištění bezpečnosti a konkurenceschopnosti v měnícím se světě (COM(2014) 244 final ze dne 24. 4. 2014).

Poslední aktualizace 01.03.2015

Top