Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenční dovozní cla EU pro rozvojové země

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenční dovozní cla EU pro rozvojové země

Systém všeobecných celních preferencí (GSP) Evropské unie nabízí rozvojovým zemím platbu nižších cel za jejich produkty vyvážené do EU, což přispěje k podpoře jejich ekonomik.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

V roce 2012 EU schválila nová pravidla, aby tento systém, fungující od roku 1971, přenastavila. Nová pravidla mu dodávají větší transparentnost a čitelnost z pohledu zvýhodněných zemí, zejména vzhledem k proměně modelu globálního obchodování za poslední desetiletí. Systém se nyní zaměřuje na země v největší nouzi.

Nezahrnuje země, které již využívají preference v rámci dohod o volném obchodu s EU nebo „autonomnějších“ úmluv s blokem (obvykle dočasných, než budou uzavřeny komplexnější, dlouhodobější dohody s EU).

KLÍČOVÉ BODY

Tři oblasti systému

  • standardní GSP – cla na zboží dovezené z rozvojové země jsou omezena nebo pozastavena. Výjimka – toto neplatí, pokud Světová banka během tří let po sobě následujících bezprostředně předtím, než EU aktualizuje seznam zvýhodněných zemí, zemi zařadila mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy,
  • GSP+ (pobídkový systém) – ještě nižší cla pro země, které ratifikují a provádějí 27 stanovených mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, životním prostředí a řádné správě věcí veřejných,
  • EBA (Vše kromě zbraní) pro nejméně rozvinuté země– dovoz veškerého zboží s výjimkou zbraní z nejméně rozvinutých zemí (NRZ) podle OSN zcela bez cel a kvót.

Pozastavení účasti zemí

EU může nižší cla dočasně pozastavit např. z následujících důvodů:

  • porušování klíčových zásad v úmluvách o lidských a pracovních právech,
  • nekalé obchodní praktiky,
  • vážné nedostatky v celních kontrolách (např. vývoz či tranzit nelegálních drog),
  • pokud vnitrostátní zákony země zvýhodněné režimem GSP+ již nezahrnují příslušné úmluvy (nebo tyto zákony nejsou účinně prováděny).

Ukončení u zemí zažívajících rozvoj

Některé země mohou být chudé, přesto si však vybudují vysoce konkurenceschopná vývozní odvětví. V tu chvíli již preference zajišťující úspěšné proniknutí na trhy EU nepotřebují.

Zemím s odvětvími produkujícími takto konkurenceschopné výrobky proto systém GSP na základě mechanismu „odstupňování“ preference odejme.

Stabilnější a čitelnější

Nový systém GSP trvá deset let (v minulosti to byly tři roky), a nabízí tak dovozcům a vývozcům větší stabilitu a čitelnost.

Vývozci vědí, že dojde-li v seznamu zvýhodněných zemí ke změnám, existují přinejmenším roční přechodná období. Země teď s jistotou vědí, že ze seznamů zvýhodněných zemí mohou být vyňaty, jen pokud je seznamy OSN během tří po sobě následujících let zařadí mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Dočasná dovozní omezení

Pokud dovoz ze zvýhodněných zemí způsobuje výrobci v EU „vážné potíže“ nebo pokud tato situace hrozí, může EU uplatnit ochranná opatření (dočasná omezení). Může rovněž uplatnit kontrolní opatření na farmářské výrobky. Žádná z těchto opatření ještě nebyla za dobu fungování systému uplatněna.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 20. listopadu 2012.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1–82)

Postupné změny nařízení (EU ) č. 978/2012 byly začleněny do základního textu. Konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2012 ze dne 17. prosince 2012 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 348 ze dne 18.12.2012, s. 11–13). Platné do 31. prosince 2016.

Poslední aktualizace 13.12.2015

Top