Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Označení Evropské dědictví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Označení Evropské dědictví

Označení „Evropské dědictví“ vyzdvihuje významná místa evropských dějin, kultury a integrace.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví“

PŘEHLED

Evropská unie (EU) zavádí označení „Evropské dědictví“, kterým se označují pamětihodnosti nacházející se na území Unie, jež sehrály významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy nebo při budování Unie.

Cílem je zviditelnit společné evropské dědictví a upevnit tak pocit sounáležitosti občanů s Unií a mezikulturní dialog. Zejména díky kulturnímu cestovnímu ruchu dědictví také hraje významnou úlohu v hospodářském rozvoji evropských regionů, které těží z jeho zhodnocení.

Důraz kladený na symbolickou hodnotu pamětihodností pro Evropu a jejich pedagogický rozměr odlišují označení „Evropské dědictví“ od iniciativ Unesca a Rady Evropy v oblasti kulturního dědictví.

Kritéria udělování

O udělení se mohou ucházet: památky, přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské pamětihodnosti, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a objekty a nehmotné dědictví, které se váže k určitému místu, včetně soudobého dědictví.

Nadnárodní pamětihodnosti, které se nacházejí v různých členských státech, ale zaměřují se na jedno konkrétní téma, jakož i národní tematicky vázané pamětihodnosti, což je několik pamětihodností nacházejících se v témže členském státě, které se zaměřují na konkrétní téma, mohou podat společnou žádost.

Pamětihodnosti ucházející se o označení musí prokázat, že splňují alespoň jednu z těchto skutečností:

  • mají nadnárodní nebo celoevropskou povahu, k čemuž musí prokázat, jakým způsobem jejich vliv a přitažlivost překračují národní hranice;
  • mají své místo a úlohu v dějinách a integraci Evropy, jakož i vztah k významným evropským událostem, osobnostem a hnutím;
  • mají své místo a úlohu v rozvoji a podpoře společných hodnot, na kterých je EU založena.

Kromě toho musí uchazeči předložit projekt, v němž se zavazují informovat občany o evropském rozměru pamětihodnosti, organizovat vzdělávací aktivity, podporovat mnohojazyčnost, podílet se na aktivitách sítě pamětihodností, které obdržely označení „Evropské dědictví“, a podporovat pamětihodnosti v evropském měřítku.

Předložen musí být také pracovní plán, v němž je uvedeno, jak uchazeči splní podmínky, jako je rozumná správa pamětihodnosti, zajištění jejího zachování a umožnění přístupu co nejširší veřejnosti.

Postup při výběru

Každý členský stát může jednou za dva roky provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností. Seznam předběžně vybraných pamětihodností se poté předloží evropskému panelu nezávislých odborníků, který vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každého členského státu. Na doporučení panelu Evropská komise určí pamětihodnosti, kterým se udělí označení „Evropské dědictví“.

Tyto pamětihodnosti jsou pravidelně monitorovány, aby se zaručilo, že budou nadále splňovat stanovená kritéria a dodržovat projekt a pracovní plán. Pokud tomu tak není, evropský panel ve spolupráci s členským státem navrhne změny k nápravě. Pokud tyto nezbytné změny nejsou provedeny, Komise může označení odejmout.

Označení se začne udělovat v roce 2013.

Kontext

Formální iniciativě EU předcházelo označení „Evropské dědictví“, které bylo poprvé uděleno v roce 2006 v rámci mezivládní iniciativy, jež sdružovala osmnáct členských států.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1194/2011/EU

23.11.2011

Úř. věst. L 303 ze dne 22. 11. 2011

Poslední aktualizace: 31.01.2012

Top