Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vývoz kulturních statků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vývoz kulturních statků

S cílem chránit evropské kulturní statky toto nařízení zajišťuje to, aby byly prováděny jednotné kontroly po jejich vývozu mimo území Evropské unie (EU) s pomocí vývozních povolení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků

PŘEHLED

Toto nařízení poskytuje pravidla pro vývoz kulturních statků kvůli jejich ochraně. Zajišťuje provádění jednotných kontrol těchto vývozů na vnějších hranicích Evropské unie (EU). Kategorie kulturních statků, na něž nařízení platí, jsou uvedeny v příloze I.

Vývozní povolení

Vyvezení kulturních statků mimo území EU se může uskutečnit pouze na základě předložení vývozního povolení. Vývozce musí o toto povolení, které vydává příslušný orgán země EU, požádat. Povolení platí po celé Unii. Země EU může vývozní povolení zamítnout, pokud je zboží chráněno právními předpisy o národním kulturním pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu. Za určitých okolností může země EU povolit vývoz určitých kulturních statků bez povolení.

Vývozní povolení musí být předloženo společně s celním prohlášením příslušnému celnímu orgánu, pokud jsou splněny celní formality. Země EU mohou omezit počet celních orgánů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 stanoví pravidla pro sestavování, vydávání a používání vývozních povolení stanovených nařízením (ES) č. 116/2009.

Toto nařízení stanoví typy povolení, která lze vydávat, jejich používání a dobu platnosti. Zavádí se tři typy povolení:

  • standardní povolení - použije se běžně pro každý vývoz podléhající nařízení (ES) č. 116/2009 a platí 1 rok;
  • zvláštní otevřené povolení - zahrnuje opakovaný dočasný vývoz zvláštního kulturního statku vlastníkem za účelem použití a/nebo výstavy ve třetí zemi a platí až 5 let;
  • obecné otevřené povolení - vydává se pro muzea nebo instituce a zahrnuje jakýkoliv dočasný vývoz takových kulturních statků, které tvoří součást stálé sbírky takového muzea nebo jiné instituce, které jsou způsobilé pro pravidelný dočasný vývoz z Unie za účelem výstavy ve třetí zemi. Platí až 5 let.

Modely těchto tří forem jsou k dispozici v přílohách I, II a III.

Provádění

Při provádění tohoto nařízení si mají vnitrostátní správní orgány poskytovat vzájemnou pomoc a také spolupracovat s Komisí. Dále je nutné zavést spolupráci mezi celními a příslušnými orgány zemí EU.

Země EU musí zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení tohoto nařízení.

Kontext

Od svého přijetí bylo nařízení (EHS) č. 3911/92 ze dne 9. prosince 1992 o vývozu kulturních statků několikrát upraveno. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti se toto nařízení ruší a nahrazuje aktuálním nařízením.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 116/2009

2. 3. 2009

-

Úř. věst. L 39 ze dne 10. 2. 2009

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012

12. 12. 2012

-

Úř. věst. L 324 ze dne 22. 11. 2012

Oprava

-

-

Úř. věst. L 93 ze dne 28. 3. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Seznam orgánů příslušných k vydávání vývozních povolení pro kulturní statky zveřejněný v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ( Úř. věst. C 164 ze dne 16.7.2009 ).

Seznam celních úřadů příslušných k vyřizování formalit týkajících se vývozu kulturních statků zveřejněný v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ( Úr. věst. C 134 ze dne 13.6.2009 ).

Poslední aktualizace: 13.01.2014

Top