Help Print this page 
Title and reference
Kosmetické přípravky (od roku 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kosmetické přípravky (od roku 2013)

Toto nařízení nahrazuje s účinností od 11. července 2013kosmetickou směrnici, která zajišťovala volný oběh přípravků a současně zaručovala vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Ustanovení tohoto nařízení zaměřená na složení a značení přípravků mají zajistit ochranu lidského zdraví a poskytování informací spotřebitelům. Nařízení se také věnuje hodnocení bezpečnosti přípravků a zákazu zkoušek na zvířatech.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Kosmetické přípravky jsou látky nebo směsi látek určené pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty atd.) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Tyto produkty jsou uváděny do volného oběhu na vnitřním trhu, pokud jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Dozor nad trhem

Pro každý kosmetický přípravek uváděný na trh ve Společenství musí být určena odpovědná osoba usazená ve Společenství. Ta zajišťuje soulad přípravků s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení. Zaručuje zejména dodržování požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a poskytování informací spotřebitelům. Také uchovává informace a vede dokumentaci, které v případě potřeby předává příslušným orgánům.

K zajištění sledovatelnosti přípravku musí být odpovědná osoba schopná identifikovat distributory, jimž kosmetický přípravek dodává, ještě tři roky poté, co byla dotyčná šarže kosmetického přípravku dodána distributorovi. To platí i pro všechny ostatní články dodavatelského řetězce.

Pokud kosmetický přípravek uvedený na trh není v souladu s tímto nařízením, musí odpovědná osoba okamžitě přijmout nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve všech členských státech, kde je kosmetický přípravek dostupný. Pokud odpovědná osoba neučiní všechna potřebná opatření, mohou příslušné národní orgány podniknout nezbytné nápravné kroky.

Jestliže přípravek, který splňuje požadavky tohoto nařízení, představuje nebo by mohl představovat vážné riziko pro lidské zdraví, přijme příslušný orgán veškerá vhodná prozatímní opatření s cílem zajistit, aby daný přípravek byl stažen z trhu nebo z oběhu nebo aby jeho dostupnost byla omezena jiným způsobem.

Omezení pro některé látky

V přílohách tohoto nařízení se uvádí seznam látek, jejichž používání v kosmetických přípravcích je zakázáno (příloha II) nebo omezeno (příloha III). Některá barviva (která nejsou uvedena v příloze IV), konzervační přísady (které nejsou uvedeny v příloze V) a filtry ultrafialového záření (které nejsou uvedeny v příloze VI) jsou rovněž zakázány.

Nařízení až na výjimky zakazuje používání látek prohlášených za kancerogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (klasifikovaných jako látky CMR). Zavádí zvýšenou úroveň ochrany lidského zdraví při používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích.

Informace pro spotřebitele

Označování kosmetických přípravků přispívá k ochraně spotřebitelů. Na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu totiž musí být nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny určité údaje. A sice:

 • jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby;
 • země původu v případě dovážených přípravků;
 • hmotnost nebo objem v době balení;
 • datum, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci;
 • zvláštní upozornění týkající se použití včetně zvláštních upozornění o kosmetických přípravcích pro profesionální použití;
 • číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku;
 • seznam přísad, tedy všech látek nebo směsí látek záměrně použitých v kosmetickém výrobku během výrobního procesu.

Jazyk, v němž jsou informace uváděny, stanoví právní předpisy členských států, ve kterých je přípravek dodáván konečnému uživateli.

Zkoušky na zvířatech

Zkoušky na zvířatech musí být nahrazeny alternativními metodami. Toto nařízení zakazuje provádění zkoušek na zvířatech v Evropské unii u:

 • konečných kosmetických přípravků;
 • přísad nebo kombinací přísad.

Toto nařízení také zakazuje uvádět na trh v Evropské unii:

 • kosmetické přípravky, jejichž konečné složení bylo podrobeno zkouškám na zvířatech;
 • kosmetické přípravky obsahující přísady nebo kombinace přísad, které byly podrobeny zkouškám na zvířatech.

Výjimka ze zákazu uvádění na trh byla udělena až do dne 11. března 2013 pro zkoušky toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky .

Ve výjimečných případech, kdy se vyskytnou vážné obavy, pokud jde o bezpečnost určité existující přísady kosmetických přípravků, může členský stát požádat, aby Komise po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) povolila výjimku.

Výbor

Komisi je nápomocen Stálý výbor pro kosmetické přípravky (DE) (EN) (FR).

Kontext

Toto nařízení přepracovává směrnici 76/768/EHS z důvodu četných předchozích změn i nových změn, které do ní bylo třeba začlenit.

Nové nařízení se použije od roku 2013, ovšem některá ustanovení se použijí od 1. prosince 2010: týkají se kancerogenních látek, mutagenních látek a látek toxických pro reprodukci (klasifikovaných jako látky CMR).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1223/2009

11. 7. 2013; 1. 12. 2010 (článek 15, odstavce 1 a 2, články 14, 16, 31 a 32) 11. 1. 2013 (článek 16, odstavec 3, druhý pododstavec)

-

Úř. věst. L 342 ze dne 22. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o zkouškách na zvířatech a zákazu uvádění na trh a o současném stavu, pokud jde o alternativní metody v oblasti kosmetických přípravků (KOM (2013) 135 v konečném znění).

Toto sdělení potvrzuje ochotu Komise dodržet lhůtu 11. března 2013, stanovenou nařízením o kosmetických přípravcích, pro úplný zákaz prodeje kosmetických přípravků, které byly zkoušeny na zvířatech, v Evropské unii. Komise má v úmyslu nadále podporovat vývoj metod, které budou představovat náhradu za zkoušky na zvířatech, neboť úplné odstranění zkoušek na zvířatech zatím není možné. Za tímto účelem Komise vyčlenila na tento výzkum mezi lety 2007 a 2011 částku 238 milionů eur. Kosmetický průmysl rovněž v letech 2011-2015 přispěl částkou 25 milionů eur iniciativě SEURAT. Komise chce podpořit třetí země, aby napodobily Evropskou unii, a z metod, které budou představovat náhradu za zkoušky na zvířatech, učinit prioritu Evropské unie v oblasti obchodu a mezinárodních vztahů.

Poslední aktualizace: 08.11.2013

Top