Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žaloby na zdržení se jednání v oblasti ochrany spotřebitelů - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Žaloby na zdržení se jednání v oblasti ochrany spotřebitelů

Žaloby na zdržení se jednání musí být dostatečně účinné, aby zabránily porušování předpisů poškozujících kolektivní zájmy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů v této oblasti má podpořit řádné fungování vnitřního trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Žaloby na zdržení se jednání mají zabránit porušování předpisů, které je v rozporu s kolektivními zájmy spotřebitelů, nebo toto porušování zakázat. Sbližování právních předpisů na základě této směrnice umožní zvýšit účinnost žalob a řádné fungování vnitřního trhu.

Porušování předpisů, kterým se tato směrnice zabývá, se týká zejména spotřebitelských úvěrů, služeb pro cesty, zájezdy a pobyt, nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách, smluv uzavřených na dálku a nekalých obchodních praktik. Dotčené směrnice jsou uvedeny v příloze I.

Výsledkem podání žaloby na zdržení se jednání může být:

  • zastavení nebo zákaz porušování předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného řízení;
  • zastavení pokračujících účinků porušování předpisů, zejména zveřejněním rozhodnutí;
  • příkaz žalované straně zaplatit pokutu, aby se zajistil výkon rozhodnutí.

Použitím této směrnice nejsou dotčena pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se rozhodného práva, kterým je obvykle buď právo členského státu, ve kterém má porušování předpisů původ, nebo právo členského státu, ve kterém se účinky porušování předpisů projeví.

Subjekty oprávněné podat návrh na zahájení řízení mají oprávněný zájem zajistit dodržování kolektivních zájmů spotřebitelů a řádné fungování vnitřního trhu. Jsou to například nezávislé veřejnoprávní subjekty, které jsou výhradně odpovědné za ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, nebo organizace na ochranu spotřebitele. Každý členský stát vypracoval jejich seznam, který byl zveřejněn ve sdělení Komise z roku 2013.

Komise sestavuje seznam subjektů oprávněných jednat v případě porušování předpisů v rámci Společenství, který zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Subjekty uvedené na tomto seznamu jsou oprávněny podat návrh na zahájení řízení u soudních či správních orgánů členského státu, na jehož území došlo k porušení předpisů.

Členský stát, v němž je žaloba podána, může rozhodnout o potřebě předchozí konzultace mezi dotčenými stranami, případně i v přítomnosti oprávněného subjektu tohoto členského státu. Pokud se do dvou týdnů po obdržení žádosti o konzultaci nedosáhne zastavení porušování předpisů, může postižená strana podat bez dalšího žalobu na zdržení se jednání.

Kontext

Směrnice 98/27/ES je zrušena ode dne 29. prosince 2009 směrnicí 2009/22/ES. Tato směrnice kodifikuje postupné změny a opravy směrnice 98/27/ES.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/22/ES

29. 12. 2009

1. 1. 2001

Úř. věst. L 110 ze dne 1. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, která kodifikuje směrnici 98/27/ES, ohledně subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 uvedené směrnice (Úř. věst. C 97 ze dne 31.3.2012)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165 ze dne 18.6.2013).

Tato směrnice zobecňuje a harmonizuje alternativní řešení spotřebitelských sporů uvnitř EU. Zajišťuje pro spotřebitele přístup k jednoduchým, efektivním, rychlým a levným způsobům řešení vnitrostátních i přeshraničních sporů, které se vyskytnou v souvislosti s kupními smlouvami nebo se smlouvami o poskytování služeb. Týká se výhradně stížností podaných spotřebiteli na obchodníky a vztahuje se na smlouvy uzavřené on-line i off-line.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165 ze dne 18.6.2013)

Toto nařízení, které doplňuje směrnici 2013/11/EU, stanovuje vytvoření platformy pro řešení sporů on-line a nabízí spotřebitelům a obchodníkům jednotné místo pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, které vznikly v souvislosti se smlouvami o koupi a službách uzavřenými on-line mezi spotřebitelem a obchodníkem se sídlem v EU. Tyto spory jsou pak řešeny prostřednictvím subjektů pro alternativní řešení spotřebitelských sporů spojených s touto platformou.

Sdělení Komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, která kodifikuje směrnici 98/27/ES, ohledně subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 uvedené směrnice (Úř. věst. C 323 ze dne 8.11.2013)

Poslední aktualizace: 09.04.2014

Top