Help Print this page 
Title and reference
Dočasné užívání ubytovacích zařízení a dlouhodobé rekreační produkty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dočasné užívání ubytovacích zařízení a dlouhodobé rekreační produkty

Legislativa Společenství upravuje práva a povinnosti vzešlé ze smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí a podobných produktů. Cílem této harmonizace je posílit ochranu evropských spotřebitelů včetně případů některých smluv s mezinárodní platností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Trh s produkty dočasného užívání ubytovacích zařízení * a s podobnými produkty se vyvíjí. Tato směrnice harmonizuje určité aspekty uvádění těchto produktů na trh, prodeje a dalšího prodeje * produktů tohoto typu.

Tato ustanovení umožní rozšířit stávající ochranu, kterou právní předpisy Společenství nabízejí spotřebitelům, kteří uzavírají smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení, smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu * a smlouvu o výměně * či dalším prodeji. Směrnice se vztahuje na smlouvy uzavřené s obchodníky.

Právo na informace

Před uzavřením smlouvy musí spotřebitel obdržet informace týkající se produktu, který má získat, nabytých právech a nákladech spojených se smlouvou. Dále musí být informován o právu na odstoupení od smlouvy, o délce jeho trvání a podmínkách odstoupení. Tyto informace jsou nedílnou součástí smlouvy a nemohou se měnit.

Tyto informace se poskytují bezplatně, na trvalém nosiči a prostřednictvím standardního formuláře uzpůsobeného pro každý typ smlouvy (přílohy I až IV směrnice). Informace musí být jasné, srozumitelné a přesné. Tyto informace musí být vyhotoveny v jazyce členského státu, v němž má spotřebitel bydliště, nebo jehož je státním příslušníkem, podle volby spotřebitele, a za předpokladu, že daný jazyk je úředníkem jazykem Společenství.

Členské státy zajistí, aby byl spotřebitel upozorněn na povinnost obchodníka poskytovat předsmluvní informace v každé reklamě nebo při účasti na propagační nebo prodejní akci.

Uzavření smlouvy

Smlouva musí být poskytnuta písemně, na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Je vyhotovena v jazyce členského státu, v němž má spotřebitel bydliště, nebo jehož je státním příslušníkem, podle volby spotřebitele, a za předpokladu, že daný jazyk je úředníkem jazykem Společenství. V okamžiku uzavření smlouvy spotřebitel obdrží nejméně jednu kopii smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Směrnice rozšiřuje právo spotřebitele, jehož uplatněním zaniká povinnost smluvních stran plnit smlouvu a platnost vedlejších smluv. Toto právo je možné uplatnit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů. Lhůta se počítá ode dne uzavření nebo obdržení smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí.

Tato možnost musí být uvedena ve standardním formuláři pro předsmluvní informace. Pokud obchodník tuto povinnost nesplní, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po jednom roce a čtrnácti kalendářních dnech. Navíc v případě, že obchodník neposkytl předsmluvní informace, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy tři měsíce a čtrnáct kalendářních dnů.

Zálohy a platby

Veškeré platby záloh, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, výslovné uznání dluhu nebo jakékoli další úhrady spotřebitele ve prospěch obchodníka nebo třetí osoby se nesmějí uskutečnit před uplynutím lhůty, během níž může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud jde o smlouvy o dalším prodeji, veškeré platby záloh jsou zakázány před uskutečněním prodeje nebo před ukončením smlouvy o dalším prodeji jiným způsobem.

V případě smluv o dlouhodobých rekreačních produktech se platba uskuteční v souladu se splátkovým kalendářem s rovnoměrnými platbami. Počínaje zaplacením druhé splátky může spotřebitel ukončit smlouvu, aniž by to pro něj představovalo jakékoliv sankce, a to prostřednictvím oznámení, které obchodníkovi zašle do čtrnácti kalendářních dnů od obdržení žádosti o platbu jednotlivé splátky.

Ukončení vedlejších smluv

Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, končí tím automaticky platnost všech vedlejších smluv spojených s hlavní smlouvou. Spotřebiteli z toho nevyplývají žádné náklady. Podmínky ukončení vedlejších smluv stanoví členské státy.

Mezinárodní smlouvy

Je-li rozhodným právem právo třetí země, spotřebitel nesmí být zbaven ochrany poskytnuté touto směrnicí provedenou v členském státě místa soudu:

  • pokud se kterákoliv z dotčených nemovitostí nachází na území některého členského státu;
  • pokud v případě smlouvy nepřímo spojené s nemovitostí obchodník vykonává svou obchodní či profesní činnost v některém členském státě.

Prostředky nápravy

Členské státy zajistí, aby spotřebitel byl informován o opravných prostředcích stanovených ve vnitrostátních právních předpisech. Podpoří rozvoj postupů pro mimosoudní řešení stížností.

Kontext

Tato směrnice zrušuje směrnici 94/47/ES, aby zohlednila vývoj na trhu rekreačních produktů.

Definice

  • Dočasné užívání ubytovacího zařízení: týká se smlouvy uzavřené na období delší než jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává právo užívat jedno nebo více ubytovacích zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek.
  • Dlouhodobý rekreační produkt: týká se smlouvy uzavřené na období delší než jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává především právo na slevu nebo jiné výhody spojené s ubytováním.
  • Výměna: smlouva, na základě které se spotřebitel za úplatu stává členem výměnného systému, který spotřebiteli umožňuje přístup k ubytovacím zařízením s noclehem nebo k jiným službám výměnou za udělení dočasného přístupu ostatním osobám k výhodám spojeným s právy vyplývajícími z jeho smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení.
  • Smlouva o dalším prodeji: smlouva, na základě které obchodník pomáhá za úplatu spotřebiteli prodat nebo koupit právo dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/122/ES

2. 2. 2009

23. 2. 2011

Úř. věst. L 33 ze dne 3. 2. 2009

Poslední aktualizace: 05.06.2009

Top