Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osvobození pro dohody o výzkumu a vývoji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Osvobození pro dohody o výzkumu a vývoji

Toto nařízení je nařízením o blokových výjimkách pro dohody o výzkumu a vývoji a jeho cílem je zajistit účinnou ochranu hospodářské soutěže a poskytovat přiměřenou právní jistotu pro strany dohod o výzkumu a vývoji.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji

PŘEHLED

Čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se nevztahuje na dohody o výzkumu a vývoji *. V souladu s nařízením (EHS) č. 2821/71 však toto nařízení poskytuje výjimku pro dohody o výzkumu a vývoji, které obsahují ustanovení o postoupení nebo udělení licence, pokud jde o práva duševního vlastnictví, aby bylo možné provádět společný výzkum a vývoj, placený výzkum a vývoj nebo společné využívání, pokud tato ustanovení nejsou základním předmětem těchto dohod, ale přímo se jich týkají a jsou nezbytná pro jejich provádění. Nařízení také uplatňuje blokové výjimky na společné využívání výsledků výzkumu a vývoje prováděné stranami, na něž se nařízení vztahuje. Toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 2659/2000, jehož platnost skončila dne 31. prosince 2010.

Podmínky pro udělení výjimky

Pro udělení výjimky musí dohoda uvádět, že všechny strany mají plný přístup ke konečným výsledkům výzkumu a vývoje, včetně veškerých vzniklých práv na duševní vlastnictví a know-how, pro účely dalšího výzkumu, vývoje a využívání. Pokud strany omezí svá práva na využívání výsledků, může být přístup k výsledkům pro účely využívání příslušným způsobem omezen.

Tam, kde dohoda stanoví pouze společný výzkum a vývoj nebo placený výzkum a vývoj, každé straně musí být udělen přístup k veškerému dosavadnímu know-how ostatních stran nezbytnému pro účely využívání výsledků. Tato výměna dosavadního know-how může být vzájemně vynahrazena, ale tato náhrada nesmí být tak vysoká, aby účinně bránila přístupu.

Každé společné využívání se smí týkat pouze výsledků, které jsou chráněny právy duševního vlastnictví nebo představují know-how a které jsou nezbytné pro výrobu smluvních výrobků nebo pro používání smluvních technologií.

Práh podílu na trhu a doba trvání výjimky

Pokud strany dohody o výzkumu a vývoji nejsou konkurenčními podniky, použije se výjimka stanovená v tomto nařízení po dobu trvání výzkumu a vývoje. Pokud jsou výsledky společně využívány, výjimka se nadále použije po dobu sedmi let od doby, kdy byly smluvní výrobky nebo smluvní technologie poprvé uvedeny na trh EU.

Pokud jsou strany konkurenčními podniky, výjimka se použije, pouze pokud v době uzavření dohody o výzkumu a vývoji:

 • v případě společných dohod o výzkumu a vývoji nepřesahuje součet podílů stran na trhu 25 % relevantních trhů výrobku a technologie;
 • v případě placených dohod o výzkumu a vývoji součet podílů na trhu financující strany a všech stran, s nimiž financující strana uzavřela dohody výzkumu a vývoji v souvislosti se stejnými smluvními výrobky nebo smluvními technologiemi, nepřesahuje 25 % relevantních trhů výrobku a technologie.

Po uplynutí sedmileté doby se výjimka nadále použije, dokud součet podílů stran na trhu nepřesáhne 25 % relevantních trhů.

Tvrdá omezení

Výjimka se nevztahuje na dohody o výzkumu a vývoji, které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo v kombinaci s jinými faktory, jež mohou strany ovlivňovat, mají za cíl něco z následujícího:

 • omezení svobody smluvních stran provádět výzkum a vývoj v nesouvisející oblasti;
 • omezení svobody smluvních stran provádět výzkum a vývoj v související oblasti po dokončení daného výzkumu a vývoje;
 • omezení výroby nebo prodeje s určitými výjimkami.

Vyloučená omezení

Výjimka se nepoužije na žádný z následujících závazků obsažených v dohodách o výzkumu a vývoji:

 • závazek nenapadat po dokončení výzkumu a vývoje platnost příslušných práv duševního vlastnictví;
 • závazek neposkytovat licence třetím stranám na výrobu smluvních výrobků nebo používat smluvní technologie, pokud je dohodou o výzkumu a vývoji stanoveno využívání výsledků alespoň jednou ze stran a pokud k tomu dochází na vnitřním trhu vzhledem ke třetím stranám.

Klíčové pojmy aktu

 • Dohoda o výzkumu a vývoji: dohoda uzavřená mezi dvěma a více stranami týkající se podmínek, za kterých tyto strany provádějí:
  • společný výzkum a vývoj smluvních výrobků nebo smluvních technologií a společné využívání výsledků tohoto výzkumu a vývoje;
  • společné využívání výsledků výzkumu a vývoje smluvních výrobků nebo smluvních technologií, společně prováděných podle předchozí dohody mezi stejnými stranami;
  • společný výzkum a vývoj smluvních výrobků nebo smluvních technologií s výjimkou společného využívání výsledků;
  • placený výzkum a vývoj smluvních výrobků nebo smluvních technologií a společné využívání výsledků tohoto výzkumu a vývoje;
  • společné využívání výsledků placeného výzkumu a vývoje smluvních výrobků nebo smluvních technologií podle předchozí dohody mezi stejnými stranami, nebo;
  • placený výzkum a vývoj smluvních výrobků nebo smluvních technologií s výjimkou společného využívání výsledků.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1217/2010

1. 1. 2011–31. 12. 2022

Úř. věst. L 335 ze dne 18. 12. 2010

Poslední aktualizace: 25.05.2011

Top