Help Print this page 
Title and reference
Prevence kouření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevence kouření

Účelem tohoto doporučení je podnítit členské státy k tomu, aby intenzivněji bojovaly proti kouření, a především aby posílily prevenci kouření u dětí a mladistvých.

AKT

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2 prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách pro intenzivnější boj proti kouření [Úř. věst. L 22, 25.1.2003].

PŘEHLED

V souladu s článkem 152 (DE) (EN) (FR) Smlouvy o ES je cílem Společenství zajistit při provádění všech činností členských států vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví. Kouření je v Evropě nejčastější příčinou úmrtí, k nimž by nemuselo dojít. Tabákový průmysl podporuje spotřebu tabáku pomocí reklamních, marketingových a propagačních strategií, čímž přispívá k nárůstu úmrtnosti a nemocnosti spojené s užíváním tabákových výrobků. Některé z těchto strategií jsou konkrétněji zacíleny na mládež školního věku. Různé studie prokázaly, že 60 % kuřáků začíná s kouřením dříve než ve třinácti letech a 90 % dříve než v osmnácti letech. Proto se toto doporučení zaměřuje konkrétně na prevenci kouření u dětí a dospívajících.

Navrhovaná opatření mají doplnit ustanovení směrnice o tabákových výrobcích přijaté v roce 2001 a směrnice o reklamě a sponzorství souvisejících s těmito výrobky, která byla přijata v květnu 2003. Evropské legislativní orgány mimo jiné dbaly na to, aby tato opatření byla v souladu s opatřeními uvedenými v rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (SZO) (EN) (ES) (FR) o kontrole tabáku, o níž se v době přijetí tohoto doporučení teprve jednalo.

Omezení nabídky tabákových výrobků dětem a dospívajícím

Doporučení apeluje na členské státy, aby přijaly legislativní nebo správní opatření bránící prodeji tabákových výrobků dětem a mladistvým, a to především těmito prostředky:

 • povinnost prodejců tabákových výrobků přesvědčit se, že kupující splňuje věkové omezení stanovené právními předpisy daného členského státu;
 • stažení tabákových výrobků ze samoobslužných pultů;
 • omezení přístupu k automatům na cigarety;
 • omezení prodeje na dálku, především přes internet;
 • zákaz prodeje cukrovinek a hraček určených dětem a vyrobených se záměrem, aby výrobek nebo jeho obal připomínal tabákový výrobek;
 • zákaz prodeje kusových cigaret nebo krabiček obsahujících méně než 19 kusů.

Omezení reklamy a propagace tabákových výrobků

Doporučení členské státy podporuje v přijímání opatření směřujících k zákazu těchto forem reklamy a propagace:

 • používání názvů tabákových značek na jiných výrobcích než tabákových;
 • používání propagačních předmětů (popelníků, zapalovačů, slunečníků apod.) a vzorků tabákových výrobků;
 • používání pobídek prodeje, jako jsou např. slevy, dárky, prémie nebo možnost účastnit se propagačních soutěží a her, a informování o takových pobídkách;
 • používání reklamních panelů, plakátů a dalších reklamních prostředků, ať již interiérových nebo venkovních (např. reklama na automatech na tabákové výrobky);
 • reklama v kinech.

Opatření zaměřená na výrobce tabákových výrobků

Členským státům se doporučuje přijímat opatření, která výrobcům tabákových výrobků uloží povinnost přiznávat výši výdajů na reklamu, marketing, sponzorství a propagační kampaně.

Ochrana před pasivním kouřením

Členským státům se doporučuje přijmout legislativní opatření, která zajistí dostatečnou ochranu před pasivním kouřením na pracovišti, v uzavřených veřejných prostorách a ve veřejné dopravě. Doporučuje se věnovat pozornost především vzdělávacím a zdravotnickým zařízením a zařízením, která poskytují služby dětem.

Další opatření

Doporučení apeluje na členské státy, aby posílily programy, jejichž cílem je bránit tomu, aby lidé začali kouřit, nebo je podporovat v tom, aby se závislosti na tabáku zbavili. Členským státům se také doporučuje, aby přijaly a zavedly vhodná opatření související s cenou tabákových výrobků, a tak od jejich konzumace odrazovaly.

Sledování

Členské státy budou muset každé dva roky informovat Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto doporučení. Komise nejpozději jeden rok od získání těchto informací od členských států vypracuje zprávu o zavádění navrhovaných opatření, v níž může případně konstatovat nutnost dalších kroků.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky.

Účelem této směrnice je zakázat reklamu na tabákové výrobky v tištěných médiích, v rozhlasovém vysílání a v rámci služeb informační společnosti a rovněž zakázat sponzorství akcí přeshraničního dosahu, jehož záměrem je propagace tabákových výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Tato směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků v členských státech EU. Týká se především varování na krabičkách, zákazu označování slovy „mild“ a „light“, maximálního obsahu nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách a zákazu tabáku pro orální užití.

Poslední aktualizace: 30.05.2006

Top