Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklama na tabákové výrobky a sponzorství související s tabákovými výrobky (tištěná média, rozhlasové vysílání, informační společnost)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reklama na tabákové výrobky a sponzorství související s tabákovými výrobky (tištěná média, rozhlasové vysílání, informační společnost)

Cílem této směrnice je zakázat na úrovni Společenství reklamu tabákových výrobků v tištěných médiích, v rozhlasovém vysílání a ve službách informační společnosti. Směrnice také zakazuje sponzorství akcí nebo činností s přeshraničním účinkem, jejichž cílem je propagace tabákových výrobků.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

PŘEHLED

Oblast působnosti

Cílem této směrnice je sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a jejich propagace. Tato směrnice neřeší otázky týkající se nepřímé reklamy, sledování výdajů tabákových společností na reklamu nebo prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech. Tyto otázky jsou předmětem doporučení Rady. Směrnice se dále nezabývá otázkou reklamy v televizi. Tuto oblast totiž upravuje takzvaná směrnice „Televize bez hranic“, která zakazuje veškeré formy televizní reklamy ve prospěch cigaret a jiných tabákových výrobků.

Zákaz a omezení reklamy na tabákové výrobky

Obecně je reklama na tabákové výrobky zakázána:

  • v tištěných médiích (novinách a jiných publikacích);
  • ve službách informační společnosti;
  • ve veškerém rozhlasovém vysílání.

Omezuje se na publikace určené výlučně pro profesionály v oblasti obchodu s tabákem a na publikace, které jsou vydávané a tištěné ve třetích zemích, přičemž tyto publikace nejsou určeny v první řadě pro trh Společenství.

Sponzorství

Sponzorství rozhlasového vysílání a přeshraničních akcí nebo činností s cílem podporovat tabákové výrobky je zakázáno. Stejně tak je zakázáno sponzorství formou bezplatného rozdělování tabákových výrobků na takových akcích.

Sponzorství akcí nebo činností, které nemají přeshraniční účinek, však tato směrnice neupravuje.

Sankce

Členské státy stanoví účinná a přiměřená pravidla pro sankce ukládané v případě nedodržení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice.

Provedení

Komise vytvořila neformální kontaktní skupinu úředníků členských států zaměřenou na reklamu na tabákové výrobky. Skupina usnadňuje výměnu informací a osvědčených postupů při provádění směrnice.

Na vnitrostátní úrovni závisí provádění směrnice na orgánech veřejné moci, ale také na přímém právu na odvolání pro nevládní organizace.

Kontext

Tato směrnice, která navazuje na směrnici z června 2001 týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků, se vyhlašuje v rámci globální strategie boje proti tabáku, který Evropské společenství aktivně vede.

Sbližování právních předpisů členských států v oblasti propagace tabáku umožňuje zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví. Tabák totiž ročně zaviní smrt 650 000 obyvatel Evropského společenství.

Navíc toto sbližování snižuje rizika zkreslení hospodářské soutěže na společném trhu, ke kterému by mohlo dojít v důsledku rozdílů v oblasti sponzorství a reklamy na tabákové výrobky v jednotlivých členských státech.

Tato směrnice nahrazuje směrnici 98/43/ES ze dne 6. července 1998, zrušenou rozsudkem C-376/98 Soudního dvora ze dne 5. října 2000 s odůvodněním, že některá její ustanovení neodpovídají právnímu základu odůvodňujícímu její přijetí. Po žádosti Německa totiž Soudní dvůr dospěl k názoru, že v rozporu se záměrem zákonodárce tato směrnice neusilovala o snazší provádění vnitřního trhu. Podle názoru Soudního dvora byla jejím hlavním cílem ochrana veřejného zdraví, která až na několik výjimek zůstává v pravomoci členských států. Ve svém rozhodnutí C-380/03 ze dne 12. prosince 2006 Soudní dvůr potvrdil, že použitelný právní základ je směrnice 2003/33/ES.

Evropské společenství přispívá k zavedení mezinárodních pokynů proti reklamě z třetích zemí. Na zasedání v květnu 2003 přijala Světová zdravotnická organizace (WHO) (EN) (ES) (FR) Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku. Tato první mezinárodní smlouva vyjednaná pod záštitou WHO zavádí závazná mezinárodní pravidla, která doplnila ustanovení této směrnice.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/33/ES

20. 6. 2003

31. 7. 2005

Úř. věst. L 152 ze dne 20. 6. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Tato směrnice upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků v členských státech EU. Týká se především varování na krabičkách, zákazu označování slovy „mild“ a „light“, maximálního obsahu nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách a zákazu tabáku pro orální užití.

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách pro intenzivnější boj proti kouření (Úř. věst L 22 ze dne 21.1.2003).

Účelem tohoto doporučení je podnítit členské státy k tomu, aby intenzivněji bojovaly proti kouření, a především aby posílily prevenci kouření u dětí a mladistvých.

Poslední aktualizace: 18.05.2011

Top