Help Print this page 
Title and reference
Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem

Toto sdělení definuje strategii EU, jejímž cílem je podpora členských států při snižování škod souvisejících se škodlivým a nebezpečným požíváním alkoholu. Proto stanovuje prioritní oblasti, určuje různé úrovně činnosti a mapuje opatření, která členské státy zavedly na podporu osvědčených postupů. Činnost Komise bude spočívat v doplňování vnitrostátních politik v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. října 2006 s názvem „Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem“ (KOM(2006) 625 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tato strategie se zaměřuje konkrétně na škodlivou a nebezpečnou konzumaci alkoholu, ne na samotný produkt. Jejím cílem je snížit škody spojené s touto konzumací, jak v oblasti zdraví, tak na úrovni sociálních a ekonomických důsledků.

Pět priorit

Strategie stanovuje pět prioritních témat s cílem snížit škodlivé a nebezpečné požívání alkoholu v Evropské unii. Pro každou z těchto priorit předkládá odůvodnění opatření a zdůrazňuje osvědčené postupy provedené v členských státech.

Chránit mladé lidi a děti

Sledovány jsou tři cíle:

  • omezit pití nezletilých a snížit nebezpečné pití mladých lidí;
  • omezit škodu působenou dětem v rodinách zatížených problémy s alkoholem;
  • omezit požívání alkoholu během těhotenství.

Veřejná politika může účinně zasáhnout ve prospěch snížení škodlivé konzumace alkoholu mladých lidí. K opatřením prováděným členskými státy patří uložení omezení na prodej, dostupnost a marketing, který by mohl působit na mladé lidi.

V této oblasti mohou sehrát rozhodující roli výrobci alkoholických nápojů a maloobchodníci.

Boj proti opilosti za volantem

Přibližně každá čtvrtá dopravní nehoda má spojitost s požitím alkoholu. Dopravní nehody jsou u mladých lidí nejčastější příčinou úmrtí.

Riziko silničních dopravních nehod, ke kterým dochází v souvislosti s konzumací alkoholu, roste s koncentrací alkoholu v krvi řidiče (BAC). Proto všechny členské státy přijaly opatření ke snížení mezních hodnot BAC. Příkladné účinné vnitrostátní politiky se opírají o provádění častých namátkových dechových zkoušek a organizaci kampaní zaměřených na vzdělávání a zvyšování povědomí všech zúčastněných stran. Dalším příkladem je zavedení nižšího nebo nulového limitu BAC pro mladé řidiče a z bezpečnostních důvodů také pro řidiče veřejné dopravy a řidiče užitkových vozidel.

Předcházet škodám spojeným s alkoholem u dospělých

Cílem strategie je:

  • snížit množství výskytu chronických tělesných a duševních poruch vyvolaných požíváním alkoholu;
  • snížit počet úmrtí v souvislosti s požíváním alkoholu;
  • poskytnout spotřebitelům informace, které jim umožní činit podložená rozhodnutí;
  • přispět ke snížení škod na pracovišti spojených s alkoholem.

Škodlivá a nebezpečná konzumace alkoholu je jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí dospělých. Má také negativní dopad na pracovní výkon (například v důsledku absencí na pracovišti).

Existují opatření, která mohou snížit škody spojené s alkoholem u dospělých osob nebo jim předcházet a snižovat negativní dopad na pracovišti. Jedná se zejména o zavádění licencí, školení obsluhy, zásahy na pracovišti a kampaně propagující umírněnou konzumaci alkoholu.

Provádět akce na zvýšení povědomí o dopadech

Strategie si klade za cíl zvýšit povědomí občanů EU o dopadu škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholu na zdraví, na pracovní výkon a na schopnost řídit vozidlo.

Mezi aktivitami, které pomáhají k naplnění tohoto cíle, lze zmínit provádění vzdělávacích programů zaměřených na zdraví, započatých v raném dětství a v ideálním případě pokračujících během dospívání. Tyto zásahy umožňují zvýšit povědomí o nebezpečných účincích alkoholu a omezit rizikové chování. Mediální kampaně – jako je kampaň Euro-Bob zaměřená na prevenci řízení pod vlivem alkoholu – je také možné využít v tomto smyslu.

Získávat spolehlivé údaje

Komise vypracuje a bude aktualizovat statistiky o konzumaci alkoholu a dopadu iniciativ uskutečněných orgány členských států. Tyto údaje budou použity k vypracování a provádění opatření v boji proti škodlivé a nebezpečné konzumaci alkoholu.

Úrovně opatření

Vnitrostátní opatření

Problematika alkoholu se dotýká v prvé řadě vnitrostátních politik a pravomocí členských států. Většina z nich zavedla právní předpisy a politiku týkající se škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholických nápojů. V roce 2005 navíc patnáct členských států oznámilo, že přijaly národní akční plány nebo že zřídily koordinační orgány pro politiku týkající se alkoholu.

Škála opatření prováděných členskými státy je velmi rozsáhlá a zahrnuje otázky, jako je vzdělávání, informování spotřebitelů, prosazování dopravních kontrol, zavádění maximálních koncentrací alkoholu v krvi, licence na prodej alkoholických nápojů a také stanovení úrovně zdanění alkoholu.

Opatření Evropské komise

V rámci této strategie je úlohou Společenství doplňovat úsilí členských států, přidat hodnotu k jejich činnostem a zabývat se záležitostmi, které nemohou členské státy efektivně vyřešit samy o sobě.

Komise mimo to bude zasahovat prostřednictvím dvou programů Společenství, kterými jsou:

Koordinace opatření na úrovni EU

Komise v rámci možností bude usilovat o lepší provázanost politik Společenství, které mají vliv na škody spojené s alkoholem. Mimoto Komise plánuje založit do června 2007 Fórum o alkoholu a zdraví, které sdruží odborníky z různých organizací zúčastněných stran a zástupce z členských států, jiných institucí a agentur EU. Fórum bude podporovat provádění strategie EU v oblasti alkoholu.

Komise bude spolupracovat se zúčastněnými stranami na prosazení odpovědného marketingu alkoholických nápojů, zejména v oblasti reklamy. Jedním z cílů tohoto společného úsilí bude dosáhnout dohody se zástupci z různých odvětví (pohostinství, maloobchod, výrobci, média/reklamy) ohledně kodexu obchodních sdělení prováděného na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. V rámci tohoto přístupu bude též monitorován dopad samoregulačních kodexů na konzumaci alkoholu mladými lidmi a dodržování těchto kodexů ze strany výrobců.

Kontext

Nadměrná konzumace alkoholu představuje skutečný problém pro veřejné zdraví ve Společenství. Odhaduje se, že nadužívání alkoholu je příčinou 7,4 % všech onemocnění a předčasných úmrtí v EU. Ohroženi jsou zejména mladí lidé: 10 % úmrtí mladých žen a přibližně 25 % úmrtí mladých mužů ve věku 15–29 let je spojeno s nebezpečnou konzumací alkoholu. Nadměrná konzumace alkoholu je jev, který se mezi mladými lidmi v členských státech stále rozšiřuje, zejména s takovými trendy, jako je „binge-drinking“ (anglický termín, který se dá přeložit jako „pití s vyloženým cílem se opít“). K tomuto jevu se přidává 10 000 úmrtí ročně při dopravních nehodách, ke kterým došlo v souvislosti s konzumací alkoholu.

Tato strategie navazuje na dva dokumenty Rady:

See also

  • Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele – Alkohol

Poslední aktualizace: 30.06.2011

Top