Help Print this page 
Title and reference
Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou

V této bílé knize Komise stanoví evropskou strategii pro snížení zdravotních problémů způsobených špatnou výživou. Tato strategie, která se opírá o účinná partnerství, se snaží na úrovni Společenství prosadit konkrétní opatření, aby špatná výživa a nedostatek pohybu nebyly prvotními příčinami civilizačních nemocí a předčasných úmrtí v Evropě.

AKT

Bílá kniha ze dne 30. května 2007, „Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou“ (KOM(2007) 279 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem této bílé knihy je stanovit integrovaný přístup EU k tomu, jak přispět k omezení nemocí způsobených špatnou výživou, nadváhou a obezitou.

K řešení této důležité otázky v oblasti veřejného zdraví Komise prosazuje integraci politik ve všech oblastech; od potravin a spotřeby, po sport, výchovu a dopravu. Mimoto je nezbytné brát v úvahu sociálně-ekonomický rozměr problému, protože obezitou nejčastěji trpí osoby ze znevýhodněných vrstev obyvatelstva. Podle Komise musí evropská opatření proti obezitě spočívat na čtyřech pilířích:

 • snížení všech rizik spojených se zdravím (špatná strava, nedostatek tělesného pohybu);
 • průřezovosti; tato opatření mají působit ve všech oblastech vládní politiky a na všech úrovních pomocí řady nástrojů, včetně právních předpisů, partnerství veřejného a soukromého sektoru a dialogu s občanskou společností;
 • účasti soukromých subjektů, např. potravinářského průmyslu a občanské společnosti, stejně jako účastníků na místní úrovni;
 • systematickém hodnocení a monitorování těchto opatření, aby se posoudilo, co funguje, a co ne.

Přístup založený na partnerství

Komise podporuje iniciativy, jako je evropská akční platforma „Výživa, fyzická aktivita a zdraví“, spuštěná v březnu 2005. V rozmezí dvou let členové platformy zahájili v EU více než 200 iniciativ týkajících se stravy a fyzické aktivity. Mimoto došlo k pokroku směrem k dohodnutému cíli jasného a spolehlivého systému sledování závazků a koncepci rozvoje místních opatření.

Jeden z klíčů k úspěchu celé strategie představuje zapojení místních zúčastněných stran (orgánů, MSP). K vytvoření skupinové dynamiky je nezbytné založení multilaterálních fór, která umožní spojovat účastníky na všech úrovních. O koordinaci by se měly postarat vnitrostátní orgány, aby bylo zajištěno, že opatření budou spadat do rámce veřejného zdraví. Členské státy by dále měly podporovat účast sdělovacích prostředků za účelem vypracování společných zpráv a kampaní.

Komise ve snaze zlepšit spolupráci s vládami a efektivnější výměny postupů zřídí skupinu na vysoké úrovni, která se bude zabývat zdravotními problémy souvisejícími s výživou a fyzickou aktivitou. Cílem skupiny bude zajistit, aby se mezi členskými státy uskutečňovala výměna strategických nápadů a postupů, a to ve všech vládních politikách. Spolupráce s platformou EU umožní rychlou komunikaci mezi odvětvími a stávající síť pro výživu a fyzickou aktivitu bude dále rozvíjet svou činnost s cílem podpořit a usnadnit práci skupiny.

Lépe informovaní spotřebitelé

Znalosti, preference a chování jednotlivce, například v souvislosti s životním stylem a stravovacími návyky, jsou utvářeny prostředím, které jej obklopuje. Komise chce v této problematice podpořit tři aspekty:

 • zlepšení informací pro spotřebitele, zejména prostřednictvím nutričního značení; Komise v současnosti provádí přezkum právních předpisů týkajících se této oblasti. Dalším aspektem je regulace týkající se tvrzení výrobců ohledně jejich výrobků, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby výživová a zdravotní tvrzení na potravinách byla založena na spolehlivých vědeckých poznatcích;
 • prosazování kodexů chování v oblasti reklamy a marketingu, jež ovlivňují stravovací režimy, zejména u dětí;
 • příprava zvláštních informačních a vzdělávacích kampaní (špatná výživa, nadváha) zaměřených na ohrožené skupiny ve spolupráci s členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami.

Zpřístupnění zdravé výživy

Společná zemědělská politika (SZP) je nástroj, kterým Komise může realizovat cíle v oblasti veřejného zdraví. Jedním z příkladů využití tohoto nástroje je reforma společné organizace trhu (SOT) s ovocem a zeleninou: Komise hodlá podpořit distribuci nadbytečné produkce do vzdělávacích zařízení a dětských prázdninových táborů. Komise díky reformě SOT disponuje i dalšími nástroji na podporu spotřeby ovoce a zeleniny, například pořádáním kampaní určených mladým spotřebitelům, nebo vytvářením projektů na podporu spotřeby ovoce ve školách, spolufinancovaných EU.

Podpora tělesné aktivity

Komise definuje jako fyzickou aktivitu celou škálu činností od organizovaného sportu po „aktivní dojíždění do zaměstnání“ a přeje si, aby členské státy a EU přijaly aktivní opatření v této oblasti, včetně opatření týkajících se udržitelné městské dopravy.

Prioritní skupiny a prostředí

Obezita u evropských dětí prudce narůstá a neúměrně postihuje zejména děti z nižších sociálně-ekonomických skupin. Nicméně místní opatření zaměřující se na vzdělávání dětí ve věku 0–12 let v oblasti výživy a tělesné aktivity už přinesla první výsledky, proto zdravotní a tělesná výchova patří k prioritním tématům v novém programu celoživotního učení (2007–2013) .

Úloha výzkumu

Výzkum hraje v boji proti obezitě důležitou roli, proto Komise hodlá prohloubit znalosti o determinantech výběru potravin, zejména prostřednictvím složky zdraví a výživa sedmého rámcového programu pro výzkum EU.

Politiky monitorování

Komise se rozhodla posílit monitorování údajů o obezitě a nadváze na třech hlavních úrovních:

 • na makroúrovni k zajištění konzistentních, srovnatelných údajů o ukazatelích celkového pokroku – v rámci zdravotních ukazatelů Evropského společenství (ECHI) – v souvislosti se stravou a fyzickou aktivitou;
 • na úrovni členských států, aby bylo možné zhodnotit probíhající aktivity a jejich dopad;
 • na úrovni jednotlivých programů.

Komise ovšem poukazuje na to, že všechny navrhované aktivity musí doplnit a podporovat stávající opatření v členských státech.

Zapojení soukromých subjektů

Soukromé subjekty mohou pomoci k podpoře zdravých stravovacích návyků spotřebitelů, to znamená:

 • podpořit výběr zdravých potravin tím, že zpřístupní zdraví prospěšné možnosti za dostupné ceny: potravinářský průmysl se musí zasazovat o změnu složení potravin, pokud jde o sůl, tuky a cukry;
 • informovat spotřebitele, obchodníky a podniky a přispívat k dobrovolným iniciativám členských států;
 • podporovat tělesnou aktivitu – sportovní organizace by mohly spolupracovat se skupinami v oblasti veřejného zdraví za účelem vypracování reklamních a marketingových kampaní, které tělesnou aktivitu prosazují;
 • zaměřit se na prioritní skupiny; bylo by vhodné navázat neobchodní partnerství mezi školami a soukromým sektorem. Bylo by také dobré, kdyby podniky na pracovištích přispívaly k propagaci zdravého životního stylu svých zaměstnanců;
 • inspirovat se osvědčenými postupy organizací občanské společnosti působících v oblasti veřejného zdraví, mládeže a sportu, jejichž metody se ukázaly jako účinné.

Mezinárodní spolupráce

Světová zdravotnická organizace (EN) (ES) (FR) (WHO) spolupracuje s Komisí na rozvoji systému dohledu pro EU-27 v oblasti výživy a fyzické aktivity jakožto jednom z opatření navazujících na Evropskou chartu boje proti obezitě, přijatou v Istanbulu dne 16. listopadu 2006.

See also

Poslední aktualizace: 30.06.2011

Top