Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výživa, nadváha a obezita – strategie EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výživa, nadváha a obezita – strategie EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Bílá kniha Evropské komise týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007) 279 v konečném znění)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO BÍLÉ KNIHY?

 • Evropská komise stanoví integrovaný přístup EU k tomu, jak omezit nemoci způsobené špatnou výživou, nadváhou a obezitou.
 • Zaměřuje se na návrhy opatření, která může na místní, regionální, vnitrostátní a unijní úrovni přijmout pro řešení tohoto problému veřejného zdraví celá řada partnerů. Tato opatření doplňují a podporují stávající opatření v zemích EU.
 • Bere zvláštní ohled na sociálně-ekonomický rozměr otázky obezity z důvodu jejího spojení s více znevýhodněnými skupinami ve společnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Prvotním cílem bílé knihy je omezit vysoce rizikové chování, jako je špatná výživa a nedostatek cvičení, které vede k nadváze a obezitě.

Chce toho dosáhnout tím, že se zaměří na opatření, která:

 • umožní spotřebitelům vybírat si informovaně s cílem zajistit, aby v obchodech a jídelnách byla k dostání zdravá nabídka (např. výživnější potraviny),
 • podporují zapojení soukromého sektoru,
  • potravinářský průmysl by mohl přepracovat recepty, zejména snížením množstvím soli, cukru a tuků,
  • zaměstnavatelé by mohli vybízet ke zdravému životnímu stylu (např. chůze nebo jízda na kole do práce),
 • motivují lidi k častějšímu cvičení tím, že bude zdůrazňován přínos fyzické činnosti.

Partnerství

 • Bílá kniha zdůrazňuje důležitost budování partnerství v celé EU za účelem přijímání opatření na místě, tj. na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, jakož i na úrovni EU. Ta zahrnují spolupráci soukromého sektoru (např. výrobce potravin a reklamní odvětví), odvětví veřejného zdraví a organizací občanské společnosti (např. sportovní svazy a sdružení spotřebitelů).
 • Bílá kniha navazuje na akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, zahájenou v roce 2005, a navrhuje, aby podobné platformy vznikaly i na vnitrostátní a nižších úrovních v zemích EU. Klíčem k úspěchu strategie je zapojení místních zúčastněných stran (např. sdružení a malých podniků), jelikož vytváří skupinovou dynamiku a na všech úrovních spojuje co nejvíce hráčů.
 • Orgány zemí EU odpovídají za:
  • koordinaci, aby byla zajištěna relevantnost opatření v oblasti veřejného zdraví,
  • vybízení sdělovacích prostředků k tomu, aby se podílely na vytváření společných sdělení a kampaní.
 • Skupina na vysoké úrovni pro zdraví, výživu a fyzickou aktivitu podporuje výměnu postupů a vylepšené vazby s vládami. Snaží se zajistit, aby si země EU (stejně jako Norsko a Švýcarsko) vyměňovaly nápady a osvědčené postupy ve všech svých vládních politikách v této oblasti.

Mezioborový přístup

 • Ačkoli jádrem problému je veřejné zdraví, bílá kniha kromě důrazu na partnerství na všech úrovních podtrhuje skutečnost, že boj proti nadváze a obezitě vyžaduje sladěný přístup zahrnující celou řadu odvětví politiky. Jsou to například:
  • vzdělávání: vytváření informačních kampaní pro děti i dospělé,
  • spotřebitelská politika: poskytování jasných a komplexních informací o výběru potravin, např. výživové označování,
  • sport: větší zpřístupnění organizovaných sportovních činností a vybízení k větší účasti na fyzických aktivitách,
  • územní plánování a udržitelná doprava: podpora „aktivního dojíždění do práce“, např. chůze a jízda na kole do práce a jiné aktivity,
  • výzkum: zjištění více informací o determinantech výběru potravin, zejména pomocí části Potraviny a zdravá strava z programu Horizont 2020,
  • zemědělství: širší zpřístupnění zdravějších potravin prostřednictvím podpory dárcovství nadbytečné produkce do školních jídelen a dětských prázdninových táborů na podporu zdravější stravy.

Mezinárodní spolupráce

Komise spolupracuje úzce se Světovou zdravotnickou organizací na tvorbě společného souboru informací o výživě a fyzické aktivitě – jednoho z následných opatření Evropské charty boje proti obezitě přijaté v Istanbulu dne 16. listopadu 2006.

Politiky sledování a hodnocení

Údaje o obezitě a nadváze jsou sledovány na:

 • makroúrovni s cílem získat jednotné a srovnatelné údaje o univerzálních ukazatelích pokroku v souvislosti s evropskými základními zdravotními ukazateli spojenými se stravou a fyzickou aktivitou,
 • úrovni jednotlivých zemí s cílem posoudit současné činnosti a jejich dopad,
 • úrovni jednotlivých opatření.

Činnosti jsou systematicky vyhodnocovány z hlediska svého dopadu a jsou tak identifikovány ty, které fungují dobře.

Následná opatření

V červenci 2014 přijala Rada závěry o výživě a fyzické aktivitě. S tím, že se každým rokem vynaloží více než 7 % z rozpočtů EU určených na zdravotnictví přímo na nemoci související s obezitou a že existují další nepřímé náklady vyplývající ze ztráty produktivity v důsledku zdravotních problémů a předčasných úmrtí, uvádějí tyto závěry seznam opatření, která by měla být přijata pro řešení situace.

KONTEXT

Potřeba opatření EU v oblasti výživy a fyzické aktivity pramení ze skutečnosti, že chudá strava a nízká míra fyzické aktivity v Evropě nesou odpovědnost za šest ze sedmi hlavních rizikových faktorů pro špatné zdraví v Evropě. Výskyt nadváhy a obezity od 80. let minulého století výrazně vzrostl. Ve většině zemí EU má nyní více než 50 % dospělých nadváhu nebo je obézních a významná jsou i čísla představující nadváhu dětí, přičemž tato čísla stále rostou.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Bílá kniha Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007) 279 v konečném znění ze dne 30.5.2007)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady o výživě a fyzické aktivitě (2014/C 213/01) (Úř. věst. C 213, 8.7.2014, s. 1–6)

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top