Help Print this page 
Title and reference
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Přenosné nemoci mohou představovat vážnou hrozbu pro zdraví občanů, tím spíše, že se mohou ve velmi krátkém čase rozšířit po celé planetě. Aby bylo možné účinně a včas reagovat na epidemie, je nutné posílit schopnost Unie čelit ohniskům nemocí. Proto se evropské orgány rozhodly založit Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

PŘEHLED

Těžký akutní respirační syndrom (SARS) je nedávný příklad toho, s jakou rychlostí se mohou objevit a šířit nové nemoci. SARS se totiž v průběhu několika týdnů rozšířil z jižní Číny do Kanady, Evropy a Asie. K tomu, aby bylo možné vymezit ohniska infekčních nemocí a co nejrychleji zastavit jejich šíření, je nutné mít k dispozici mechanismus, který umožní na takovou situaci rychle zareagovat a účinně jednat.

Evropská unie (EU) už zřídila síť epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství. Ovšem účinnost této sítě, řízené Komisí a založené na spolupráci členských států od roku 1991, není dostatečná k tomu, aby účinně chránila občany Unie před hrozbou, kterou přenosné nemoci představují, včetně hrozby úmyslného rozšíření choroboplodných zárodků („bioterorismu“). Zřízení evropského střediska se tedy jeví jako neodmyslitelný krok k větší soudržnosti a účinnosti aktivit Společenství v této oblasti.

POSLÁNÍ

Posláním Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí je rozpoznávat, posuzovat a oznamovat ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi.

V rámci tohoto poslání středisko:

  • vyhledává, sbírá, třídí, vyhodnocuje a rozšiřuje odpovídající vědecké a technické údaje;
  • poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou a technickou pomoc včetně vzdělávání;
  • poskytuje informace Komisi, členským státům, institucím Společenství a mezinárodním organizacím činným v oblasti veřejného zdraví;
  • koordinuje vytváření evropských sítí subjektů činných v oblasti působnosti střediska a řídí specializované sítě dozoru;
  • vyměňuje informace, odborné znalosti a osvědčené postupy a usnadňuje vývoj a provádění společných akcí.

HLAVNÍ ÚKOLY

Hlavními úkoly střediska jsou epidemiologický dozor, včasné varování a reakce, poskytování vědeckých stanovisek, technická pomoc členským státům a třetím zemím a opatření v oblasti podpory a rozvoje při přípravě na nové zdravotní hrozby.

Epidemiologický dozor a vytvoření sítě laboratoří

Středisko je povinno rozvíjet epidemiologický dozor na úrovni Společenství. Postupně převezme provozní úkoly evropské sítě přenosných nemocí. Provozováním specializovaných sítí dozoru podporuje středisko činnost v sítích příslušných subjektů uznaných členskými státy. V tomto kontextu harmonizuje metody dozoru a sleduje a hodnotí dozorové činnosti sítě specializovaných laboratoří, aby byl zajištěn optimální provoz. Tím, že podněcuje ke spolupráci mezi specializovanými laboratořemi, podporuje středisko rozvoj dostatečné schopnosti rozpoznat, odhalit, označit a popsat původce infekcí, které mohou ohrozit veřejné zdraví.

Vědecké stanovisko

Středisko poskytuje nezávislá vědecká stanoviska, odborné poradenství, údaje a informace. Proto se snaží udržovat si vždy nejvyšší vědeckou úroveň. Pokud pro konkrétní problém není nezávislý vědecký posudek dostupný ze stávajících specializovaných sítí, může středisko ad hoc ustavit nezávislé komise.

Středisko vydává vědecké stanovisko na žádost Komise, Evropského parlamentu nebo členského státu. Stanovisko může vydat i z vlastního podnětu.

Včasné varování a reakce

Středisko poskytuje Komisi podporu a pomoc provozováním systému včasného varování a reakce (EWRS) a společně s členskými státy zajištěním schopnosti koordinované reakce. V případě varování leží povinnost jednat na členských státech a Komisi, ale technické fungování EWRS zajistí středisko a jeho sítě. V případě potřeby středisko koordinuje svou činnost s jinými varovnými systémy Společenství, jako je Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Vědecká a technická pomoc a vzdělávání

Středisko může být požádáno Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, zejména Světovou zdravotnickou organizací, aby poskytlo jakoukoliv vědeckou nebo technickou pomoc v rámci svého poslání. Tato pomoc může zahrnovat pomoc při vyvíjení ochranných opatření, která je třeba provést v reakci na ohrožení lidského zdraví, při poskytování znalecké pomoci a mobilizaci a koordinaci vyšetřovacích týmů.

Středisko podporuje a koordinuje vzdělávací programy, aby členské státy a Komise měly dostatečný počet vzdělaných odborníků, zejména pro epidemiologický dozor a terénní výzkumy.

Rozpoznávání vznikajících ohrožení veřejného zdraví

Středisko ve spolupráci s členskými státy vytváří monitorovací postupy pro vyhledávání, sběr, třídění a analýzu informací tak, aby rozpoznalo vznikající ohrožení zdraví. Nadto středisko zasílá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi každoroční vyhodnocení stávajících a vznikajících ohrožení zdraví. Středisko též informuje Komisi a členské státy co nejdříve o nálezech, které vyžadují jejich okamžitou pozornost.

Sdělení o činnostech střediska

Středisko dbá na to, aby veřejnost dostávala rychle objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace o jeho činnosti a výsledcích jeho práce. K dosažení těchto cílů středisko zpřístupňuje informace veřejnosti, zejména na internetové stránce k tomu určené.

ORGANIZACE

Struktura střediska je stejná jako u jiných nezávislých evropských agentur. Středisko se skládá ze:

  • správní rady, kterou tvoří členové určení po jednom každým členským státem, dva členové určení Evropským parlamentem a tři členové určení Komisí. Správní rada zajišťuje, aby středisko plnilo své poslání a úkoly tím, že přijímá jeho pracovní program a finanční předpisy;
  • ředitele a jeho malého týmu zaměstnanců. Ředitel je odpovědný zvláště za každodenní správu střediska, za vypracování návrhů pracovních programů a jejich provádění;
  • poradního sboru, který je složen ze zástupců způsobilých subjektů v členských státech. Poradní sbor vytváří mechanismus pro výměnu informací o ohrožení zdraví a pro soustředění poznatků.

V PROVOZU OD ROKU 2005

Středisko zahájilo provoz v květnu 2005. Má kolem sta zaměstnanců a pro první tři roky činnosti mu byl přidělen rozpočet ve výši 48 milionů EUR.

Středisko sídlí ve Stockholmu (Švédsko).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 851/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 142 ze dne 30. 4. 2004

See also

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top