Help Print this page 
Title and reference
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Toto nařízení upravuje zakládající nařízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a dává centru rozšířený mandát. Úkolem centra je poskytovat Evropské unii (EU) a jejím zemím objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje o drogách a drogové závislosti a jejich důsledcích na evropské úrovni.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)

PŘEHLED

Nařízení Rady (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) muselo být přepracováno, aby bylo v souladu s novým vývojem v Evropské unii (EU). Nařízení bylo rovněž nutné aktualizovat, aby se rozšířila úloha centra na šetření nových trendů v užívání drog, zejména v souběžném užívání více drog, pokud jsou nezákonné drogy užívány v kombinaci s legálními drogami či léky.

Úlohy a činnosti

Úlohou EMCDDA je zpracovávat a vytvářet informace statistického, dokumentačního a technického charakteru týkající se drog a drogové závislosti, a poskytovat tak EU a jejím zemím celkový pohled na situaci v oblasti drog v Evropě, pokud přijímají opatření nebo navrhují činnosti ve svých příslušných sférách působnosti. Centrum nesmí jít nad rámec těchto obecných informací a nesmí shromažďovat osobní údaje.

Toto přepracované nařízení posiluje úlohu centra. Rozšiřuje práce centra při shromažďování, zaznamenávání a analýze tak, aby zahrnovaly též údaje o nových trendech při užívání drog. Nařízení podtrhuje důležitost výměny informací o osvědčených postupech vyvinutých v zemích EU.

Prioritními oblastmi činností EMCDDA jsou:

 • monitorování stavu drogové problematiky a nových trendů, především těch, kde dochází k souběžnému užívání více drog;
 • monitorování řešení použitých na problematiku týkající se drog; poskytování informací o osvědčených postupech v zemích EU a pomoc při výměně těchto postupů mezi nimi;
 • udržování rychlého informačního systému a posuzování rizik nových psychoaktivních látek;
 • vytváření nástrojů a prostředků, které Komisi a zemím EU usnadní sledování a hodnocení svých národních politik v oblasti drog.

Organizace a pracovní metody centra EMCDDA jsou definovány tak, aby byla zajištěna objektivnost dosažených výsledků, tj. srovnatelnost zdrojů a metod týkajících se informací o drogách. Jeho činnosti v tomto rámci lze shrnout takto:

 • sběr a analýza existujících údajů;
 • zkvalitnění metod porovnávání údajů;
 • šíření údajů;
 • spolupráce s evropskými a mezinárodními organizacemi a se třetími zeměmi;
 • šíření informací o novém vývoji a nových trendech.

Centru je nápomocen vědecký výbor.

Centrum má k dispozici Evropskou informační síť o drogách a drogové závislosti (Reitox). Síť tvoří vždy jedno kontaktní místo za každou zemi EU a za každou zemi, která uzavřela dohodu o účasti v rámci EMCDDA, a jedno kontaktní místo za Komisi.

Centrum musí brát ohled na činnosti, které již provádějí jiné agentury, např. Evropský policejní úřad (Europol).

Právní a organizační status

Centrum má právní subjektivitu. Pro rozhodování o jakýchkoli žalobách podaných proti němu je příslušný Soudní dvůr Evropské unie (ESD). Centrum má sídlo v Lisabonu v Portugalsku.

V čele EMCDDA stojí ředitel, který odpovídá za každodenní řízení centra. Správní rada, jíž je nápomocen výkonný výbor, přijímá:

 • tříleté pracovní programy;
 • roční pracovní programy (v rámci tříletých pracovních programů);
 • roční zprávy o činnosti.

EMCDDA je rovněž otevřené třetím zemím, které drogové problematice připisují stejný význam jako EU a její země. Nařízení specifikuje postavení členů, kteří ve správní radě zastupují tyto země.

Centrum má svých cílů dosahovat postupně v souvislosti s cíli stanovenými v tříletém a ročním pracovním programu a řádným ohledem na dostupné zdroje. Každých šest let Komise provede externí hodnocení, které musí zahrnovat i síť Reitox.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1920/2006

16. 1. 2007

-

Úř. věst. L 376 ze dne 27. 12. 2006

See also

 • Internetová stránka centra EMCDDA (EN)

Poslední aktualizace: 17.05.2011

Top