Help Print this page 
Title and reference
Zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků

Cílem této směrnice je ochrana zaměstnanců v případě změny zaměstnavatele v důsledku převodu jejich podniku. Upřesňuje práva a povinnosti zaměstnavatelů dotčených převodem.

AKT

Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů

PŘEHLED

K převodu podniku nebo závodu * může dojít na základě smluvního převodu nebo sloučení. Po převodu se nabyvatel * podniku stává zaměstnavatelem zaměstnanců podniku převedeného převodcem *.

Za těchto okolností zaměstnancům převáděného podniku přináleží práva a povinnosti vyplývající z jejich pracovní smlouvy. Tato směrnice se použije na všechny typy pracovních vztahů bez rozdílu, pokud jde o:

  • počet hodin vykonané práce nebo práce, která má být vykonána;
  • typ pracovní smlouvy (pracovní poměr na dobu neurčitou, určitou nebo dočasný).

Směrnice se vztahuje na všechny podniky, veřejné i soukromé, které vykonávají hospodářskou činnost s cílem dosáhnout zisku nebo bez tohoto cíle.

Převod pracovního poměru

Práva a povinnosti zaměstnanců jsou při převodu podniku zachovány. Tato práva a povinnosti vyplývají z existence pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

Převod podniku není důvodem k propouštění. K propouštění může dojít pouze z důvodů hospodářských, technických nebo organizačních.

Členské státy mohou požadovat, aby převodce podniku informoval nabyvatele o všech právech a povinnostech, které musí být převedeny. K převodu práv a povinností však dochází i v případě, že tato komunikace neproběhla.

V zásadě jsou pracovní podmínky zaměstnanců zachovány po dobu platnosti kolektivní smlouvy podniku. Pokud to členské státy schválí, může dojít ke změně těchto podmínek, nejméně však jeden rok po převodu podniku.

Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z doplňkových systémů sociálního zabezpečení se v zásadě nepřevádějí. Členské státy však přijímají opatření na ochranu práv zaměstnanců na starobní důchod plynoucí ze systémů podnikového nebo mezipodnikového připojištění.

Práva a povinnosti zaměstnanců nejsou zachovány, pokud k převodu dojde v rámci konkursního nebo úpadkového řízení. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zamezit zneužívání úpadkového řízení k tomu, aby zaměstnanci pozbyli práv vyplývajících z této směrnice.

Informování a projednávání se zaměstnanci

Při převodu podniku jsou funkce zástupců zaměstnanců zachovány až do doby, kdy je možné jejich obnovení. Zaměstnanci musejí být i nadále zastupováni, a to i v případě konkursního nebo úpadkového řízení.

Před přijetím opatření týkajících se zaměstnanců musí být konzultováni zástupci odborů.

Zaměstnanci jsou informováni o podmínkách převodu buď přímo, nebo prostřednictvím svých zástupců. Tyto informace se týkají zejména stanoveného nebo navrhovaného dne převodu, důvodů převodu, právních, hospodářských a sociálních důsledků převodu pro zaměstnance a předpokládaných opatření vůči zaměstnancům.

Pokud v dotčeném členském státě existuje rozhodčí orgán, může být povinnost informování a projednání se zaměstnanci omezena na případy, kdy prováděný převod vyvolá v závodě změnu, která může závažně znevýhodnit velkou část zaměstnanců.

Práva zástupců odborů zůstávají zachována i v případě, kdy jejich mandát z důvodu převodu podniku zanikne.

Klíčové pojmy aktu

  • Převod podniku: převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost.
  • Nabyvatel: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která se v důsledku převodu stává zaměstnavatelem ve vztahu k podniku.
  • Převodce: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která v důsledku převodu přestává být zaměstnavatelem ve vztahu k podniku.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2001/23/ES

11. 4. 2001

16. 2. 1979

Úř. věst. L 82 ze dne 22. 3. 2001

Poslední aktualizace: 23.05.2011

Top