Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana mladistvých pracovníků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ochrana mladistvých pracovníků

Stanovení minimálních požadavků zajišťujících zlepšení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti mladistvých pracovníků.

AKT

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na všechny osoby mladší 18 let, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru, které upravuje právo některého členského státu a/nebo které se tímto právem řídí.

Členské státy mohou stanovit, že se směrnice nebude vztahovat na příležitostné nebo krátkodobé práce v podobě domácí služby v soukromé domácnosti či práce v rodinném podniku nepovažované za práci, která by mohla mladistvým škodit, ohrožovat je nebo být pro ně nebezpečná.

Směrnice stanoví, že členské státy učiní veškerá nezbytná opatření, která zakážou zaměstnávání dětí, a zajistí, aby zaměstnávání dospívajících bylo přísně kontrolováno a chráněno podle podmínek stanovených touto směrnicí.

Směrnice vymezuje následující kategorie mladistvých:

  • mladiství: osoby mladší osmnácti let;
  • děti: mladiství, kteří nedosáhli věku patnácti let nebo kteří stále plní povinnou školní docházku uloženou vnitrostátními právními předpisy;
  • dospívající: mladiství ve věku 15 až 18 let, kteří již neplní povinnou školní docházku uloženou vnitrostátními právními předpisy.

Hlavním cílem směrnice je zakázat zaměstnávání dětí.

Směrnice však členským státům umožňuje za jistých podmínek stanovit, že se zákaz zaměstnávání dětí nevztahuje na:

  • děti zaměstnané při vystupování v kulturních, uměleckých, sportovních nebo reklamních činnostech po získání předběžného povolení vydaného příslušným orgánem pro každý jednotlivý případ;
  • děti ve věku nejméně čtrnáct let, které pracují v rámci střídavého vzdělávacího systému nebo v rámci stáže v podniku, pokud je tato práce vykonávána za podmínek stanovených příslušným orgánem;
  • děti ve věku nejméně čtrnáct let, které vykonávají lehké práce jiné, než které jsou uvedeny v prvním bodě výše; lehké práce mohou vykonávat i děti ve věku od třinácti let, avšak po omezený počet hodin týdně a pouze druhy zaměstnání vymezené vnitrostátními právními předpisy.

Směrnice zahrnuje ustanovení týkající se:

  • obecných povinností zaměstnavatele, jako je ochrana zdraví a bezpečnosti mladistvých, hodnocení rizik pro mladistvé spojených s jejich prací, vyšetření a dohled nad zdravotním stavem mladistvých, informace mladistvých a zákonných zástupců dětí o možných rizicích pro jejich zdraví a bezpečnost;
  • druhů zaměstnání, která nesmějí vykonávat mladiství, jako je práce přesahující duševní či tělesné schopnosti mladistvých a práce zahrnující škodlivou expozici nebezpečným látkám.

Směrnice 2014/27/EU uvádí do souladu směrnici 94/33/ES s nařízením (ES) č. 1272/2008, které stanovilo nový systém klasifikace, označování a balení látek a směsí v EU na základě Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) na mezinárodní úrovni. Směrnice 2014/27/EU dále nahrazuje odkazy na zrušené směrnice (90/679/EHS a 90/394/EHS), které jsou nahrazeny odkazy na příslušná ustanovení směrnice 2000/54/ES a směrnice 2004/37/ES.

Směrnice 94/33/ES obsahuje ustanovení týkající se pracovní doby, noční práce, dob odpočinku, každoroční dovolené a přestávek na odpočinek.

Každý členský stát nese odpovědnost za vymezení opatření, která budou učiněna v případě porušení ustanovení této směrnice. Tato opatření musí být účinná a přiměřená přečinu.

Směrnice obsahuje ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany týkající se úrovně ochrany mladistvých.

Směrnice stanoví přechodná období různé délky členským státům, jimž provedení této směrnice působí vážné obtíže. To je případ Spojeného království, které mělo na uplatnění některých nejdůležitějších ustanovení směrnice čtyřleté přechodné období, tj. do 22. června 2000.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Rady 94/33/ES

9. 9. 1994

22. 6. 1996

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 1994

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice Rady 2014/27/EU

25. 3. 2014

1. 6. 2015

Úř. věst. L 65 ze dne 5. 3. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2004) 105 v konečném znění).

Zpráva dochází k závěru, že ve většině členských států právní předpisy zajistily ochranu mladistvých pracovníků a zákaz dětské práce již předtím, než byla směrnice přijata. Při provádění směrnice tak nenastaly žádné vážné obtíže.

Zpráva Komise o účincích přechodného období uděleného Spojenému království ohledně jistých ustanovení směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků (KOM(2000) 457 v konečném znění).

Poslední aktualizace: 19.05.2014

Top