Help Print this page 
Title and reference
Bezpečnost práce - ruční manipulace s břemeny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost práce — ruční manipulace s břemeny

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

AKT

Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatelé by se měli vynasnažit, aby se vyhnuli potřebě ruční manipulace zaměstnanců s břemeny.

Pokud je ruční manipulace nevyhnutelná, zaměstnavatel změní způsob organizace práce nebo zaměstnancům poskytne takové prostředky, aby omezil riziko při ruční manipulaci, a to následovně:

uspořádání pracovišť tak, aby tato manipulace byla co nejbezpečnější,

vyhodnocení, pokud možno s předstihem, zdravotních a bezpečnostních podmínek typu dané práce, a zejména vlastností břemen,

vyloučení nebo snížení rizika, zejména poškození páteře, tím, že přijme patřičná opatření, přičemž vezme zejména v úvahu pracovní prostředí a danou činnost,

zajištění toho, aby zaměstnanci měli informace o hmotnosti a rozdělení hmotnosti břemene, a

zajištění patřičné odborné přípravy, projednání a účasti zaměstnanců v oblasti manipulace s břemeny a potenciálních rizik.

Poškození páteře hrozí, pokud je břemeno:

příliš těžké nebo příliš velké,

neskladné nebo obtížně uchopitelné,

vratké nebo by se mohl jeho obsah přemístit,

umístěné způsobem, že s ním musí být manipulováno daleko od těla nebo s nakláněním či vytáčením trupu, nebo

pokud by v důsledku svých vlastností mohlo způsobit zranění, zejména v případě nárazu.

Tělesná námaha může představovat riziko, pokud:

je vyčerpávající,

je dosahována pouze otáčením trupu,

mohla by způsobit prudký pohyb břemene nebo

je vykonávána tělem ve vratkém postoji.

Pracovní prostředí může zvýšit riziko, pokud:

pro výkon dané činnosti není dostatek prostoru,

podlaha je nerovná, nestabilní nebo kluzká,

prostředí brání v manipulaci s břemeny v bezpečné výšce nebo neumožňuje zaměstnanci zaujmout správnou polohu nebo

teplota, vlhkost nebo větrání jsou nevyhovující.

Činnost může představovat riziko, zahrnuje-li jeden nebo více z těchto nároků:

nadměrná fyzická námaha zatěžující zejména páteř,

nedostatečný tělesný odpočinek nebo doba na zotavení,

příliš velké vzdálenosti zvedání, snášení nebo přemisťování nebo

pracovní tempo udávané pracovním postupem, který zaměstnanec nemůže změnit.

Zaměstnanec může být ohrožen, jestliže:

je tělesně nezpůsobilý pro výkon daného úkolu,

je nevhodně oblečen nebo

nemá dostatečné nebo vhodné znalosti nebo školení.

KLÍČOVÝ POJEM

* Ruční manipulace s břemeny: pro účely této směrnice přepravování nebo nošení břemene, včetně zvedání, pokládání, sunutí, tahání, nošení nebo přemisťování břemene, které zahrnuje riziko, zejména poškození páteře.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 12. června 1990.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 90/269/EHS

12. 6. 1990

31. 12. 1992

Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. 165, 27.6.2007, s. 21-24

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top