Help Print this page 
Title and reference
Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci

Cílem této agentury je poskytovat subjektům Společenství, členským státům a zájmovým subjektům technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Úkolem agentury je:

 • shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace týkající se zdraví a bezpečnosti práce v členských státech s cílem informovat subjekty Společenství, členské státy a zájmové subjekty;
 • shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a šířit výsledky tohoto výzkumu;
 • podporovat a posilovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně informací o vzdělávacích programech;
 • pořádat konference, semináře (například evropský týden pro bezpečnost a zdraví při práci) a výměny odborníků z členských států v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • podávat subjektům Společenství a členským státům objektivní informace technické, vědecké a hospodářské povahy, které jsou nezbytné pro určení a provádění rozumné a účinné politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • ve spolupráci s členskými státy zřídit a koordinovat informační síť s ohledem na agentury a organizace na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) a na mezinárodní úrovni, které poskytují tento typ informací a služeb;
 • shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a těmto zemím a organizacím určené: Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní organizace práce (MOP), Panamerická zdravotnická organizace (OPS), Mezinárodní námořní organizace (IMO) atd.;
 • dodávat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností (zejména v oblasti malých a středních podniků) a informace o osvědčených postupech;
 • přispívat k rozvoji strategií a programů činnosti Společenství v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise;
 • dbát na to, aby poskytované informace byly srozumitelné koncovým uživatelům.

Agentura spolupracuje co nejtěsněji s ústavy, nadacemi, odbornými subjekty a programy, které pracují na úrovni Společenství, aby se vyhnula zdvojení činnosti. Agentura spolupracuje zvláště s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek.

Agentura musí vytvořit síť zahrnující:

 • hlavní prvky, které tvoří informační sítě členských států, včetně vnitrostátních institucí sociálních partnerů v souladu s právními předpisy daného členského státu;
 • ústřední kontaktní místa členských států;
 • evropská tematická střediska.

Členské státy pravidelně informují agenturu o základních prvcích, které tvoří jejich vnitrostátní informační sítě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí koordinaci a předávání informací, které jsou poskytovány agentuře na úrovni členských států.

Agentura má právní subjektivitu. Strukturu řízení tvoří řídící rada, předsednictvo a ředitel.

Řídící radu tvoří 84 členů, z nichž 27 členů zastupuje vlády členských států, 27 členů zastupuje organizace zaměstnavatelů, 27 členů zastupuje organizace zaměstnanců a tři členové zastupují Komisi. Délka funkčního období členů řídící rady činí tři roky. Mohou být voleni opakovaně. Rada má sídlo v Bilbau (Španělsko).

Řídící rada stanovuje strategické cíle agentury. Přijímá zejména rozpočet, čtyřletý klouzavý plán a roční plán činnosti agentury na základě návrhu připraveného ředitelem po konzultaci Komise a Poradního výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci. Nejpozději do 31. ledna každého roku přijme řídící rada obecnou výroční zprávu o činnosti agentury.

Rada jmenuje předsednictvo, které má 11 členů. Toto předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, z jednoho koordinátora pro tři skupiny zástupců (zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlád členských států) a jednoho náhradníka pro každou ze tří skupin. Předsednictvo kontroluje provádění rozhodnutí řídící rady a přijímá všechna potřebná opatření k řádnému vedení agentury mezi jednotlivými zasedáními řídící rady.

Agenturu řídí ředitel jmenovaný řídící radou.

Od listopadu 2003 je nařízení, kterým se zřídila agentura v Bilbau, v souladu s novým finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (červen 2002) a s nařízením o přístupu veřejnosti k dokumentům (květen 2001).

Založení agentury

Úvodní zasedání řídící rady agentury se konalo 25. a 26. října 1995 v sídle agentury v Bilbau (Španělsko).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2062/94

18. 7. 1994

-

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 1994

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1643/95

29. 6. 1995

-

Úř. věst. L 156 ze dne 7. 7. 1995

Nařízení (ES) č. 1654/2003

30. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245 ze dne 29. 9. 2003

Nařízení (ES) č. 1112/2005

4. 7. 2005

-

Úř. věst. L 184 ze dne 15. 7. 2005

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council regarding the Commission's Report on the European Agency for Safety and Health at Work [COM(2001)163 final - Not published in the Official Journal] ((Sdělení Komise Radě o zprávě Komise o Evropské agentuře pro bezpečnost a zdraví při práci (zpráva o pokroku 1996–2000) (KOM(2001)163 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

See also

Poslední aktualizace: 26.10.2005

Top