Help Print this page 
Title and reference
Evropský rámec kvalifikací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský rámec kvalifikací

Společný referenční rámec pomůže vzdělávacím ústavům, zaměstnavatelům a jednotlivcům srovnávat kvalifikace napříč různými systémy vzdělávání a odborné přípravy v EU. Tento nástroj je zásadní pro rozvoj evropského trhu zaměstnanosti.

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení ze dne 23. dubna 2008 (Úř. věst. C 111, 6.5.2008)

PŘEHLED

Členské státy jsou vyzývány, aby propojovaly vnitrostátní systémy kvalifikací * a Evropský rámec kvalifikací.

Tím, že kompetence a kvalifikace dělá transparentnějšími, je Evropský rámec kvalifikací nástrojem pro podporu celoživotního učení.

Tento rámec zahrnuje vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu. Díky němu budou jednotlivé osoby v EU snadněji sdělovat relevantní informace týkající se jejich kompetencí a kvalifikací.

Zvýšení transparentnosti kvalifikací * umožní jednotlivým občanům posoudit relativní hodnotu kvalifikace a zlepší schopnost zaměstnavatelů posoudit profil, obsah a relevantnost kvalifikací na trhu práce. Poskytovatelé vzdělání a odborné přípravy budou též schopni porovnávat profil a obsah svých kurzů a zajišťovat jejich kvalitu.

Přijetím Evropského rámce kvalifikací se zvýší mobilita pracovníků a studentů. Díky tomuto rámci budou pracovníci moci být mobilní a současně bude jejich kvalifikace uznána i za hranicemi jejich země. Tento nástroj ulehčí přechod z práce do odborné přípravy a naopak po celou dobu života.

Působení a provádění

Evropský rámec kvalifikací je nástroj opírající se o výsledky učení, a nikoli o trvání studia. Hlavními deskriptory referenční úrovně jsou:

 • dovednosti *;
 • kompetence *;
 • znalosti.

Klíčovým prvkem Evropského rámce kvalifikací je soubor osmi referenčních úrovní, které popisují:

 • co studující zná;
 • čemu studující rozumí;
 • co je studující schopen udělat bez ohledu na systém, v němž byla konkrétní kvalifikace získána.

Na rozdíl od systémů, které zaručují uznání akademických titulů na základě trvání studia, Evropský rámec kvalifikací zahrnuje učení jako celek, zejména učení, které probíhá mimo formální instituce vzdělávání a odborné přípravy.

V roce 2010 má ve všech zúčastněných státech vzniknout systém srovnávání vnitrostátních systémů a evropského rámce. V roce 2012 budou všechny nové kvalifikace vydané institucemi postsekundárního vzdělávání v EU automaticky odkazovat na jednu z osmi úrovní kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací.

Obecný nástroj pro spolupráci

Evropský rámec kvalifikací nemá nahradit vnitrostátní systémy kvalifikací, nýbrž má doplňovat opatření členských států tím, že bude usnadňovat spolupráci mezi nimi. Tato evropská iniciativa vychází z vnitrostátních rámců kvalifikací, ačkoli ty samy se neopírají o žádný jeden jediný model.

Za účelem provádění tohoto sdíleného rámce pro spolupráci mezi členskými státy Komise zdůrazňuje nezbytnost vzájemné důvěry a úroveň angažovanosti různých zúčastněných subjektů na vnitrostátní, regionální a odvětvové úrovni.

V zájmu koordinace vztahu mezi vnitrostátními systémy kvalifikací a Evropským rámcem kvalifikací Komise rovněž navrhuje vytvořit vnitrostátní středisko tím, že do dubna 2009 zřídí poradní skupinu pro Evropský rámec kvalifikací, složený ze zástupců členských států a zapojením evropských sociálních partnerů a dalších zúčastněných subjektů.

Evropský rámec kvalifikací by měl být také nápomocen mezinárodním odvětvovým organizacím *, aby své vlastní systémy kvalifikací sladily s tímto systémem sdíleným členskými státy.

Kontext

Boloňská deklarace z června 1999 podpořila mobilitu a transparentnost v Evropské unii (EU) v oblasti vzdělávání. Po úspěších Boloňského procesu ve vysokoškolském vzdělávání lze nyní podniknout podobné kroky, které budou zahrnovat i odbornou přípravu.

Evropský rámec kvalifikací plní jeden z cílů Lisabonské strategie pro zaměstnanost s ohledem na přechod na znalostní společnost. Konkrétněji má provádět pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2010.

Klíčové pojmy aktu

 • „Vnitrostátním systémem kvalifikací“ se rozumí všechny aspekty činnosti členského státu v souvislosti s uznáváním vzdělávacích a jiných mechanismů, jež vzdělávání a odbornou přípravu spojují s trhem práce a občanskou společností. To zahrnuje přípravu a provádění institucionálních ujednání a procesů souvisejících se zajišťováním kvality, hodnocením a udělováním kvalifikací. Vnitrostátní systém kvalifikací může být složen z řady podsystémů a může zahrnovat vnitrostátní rámec kvalifikací.
 • „Kvalifikací“ se rozumí formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku, kdy příslušný subjekt stanoví, že jedinec dosáhl výsledků učení podle daných standardů.
 • „Dovednostmi“ se rozumí uplatnit znalosti a použít know-how při plnění úkolů a řešení problémů. V evropském rámci kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů).
 • „Kompetencemi“ se rozumí prokazatelná schopnost používat znalosti, dovednosti a osobní, sociální nebo metodické schopnosti při práci a studiu a v profesním nebo osobním rozvoji. V evropském rámci kvalifikací jsou kompetence popsány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti.
 • „Mezinárodní odvětvovou organizací“ se rozumí sdružení vnitrostátních organizací zahrnující například zaměstnavatele a profesní organizace, které zastupuje zájmy vnitrostátních odvětví.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Doporučení ze dne 23. 4. 2008

23. 4. 2008

-

Úř. věst. C 111 ze dne 6. 5. 2008

Poslední aktualizace: 16.05.2008

Top