Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění srovnatelných statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zajištění srovnatelných statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení

Srovnatelné statistické informace jsou nezbytné pro vypracovávání strategií vzdělávání a celoživotního učení a pro sledování pokroku při jejich provádění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení.

PŘEHLED

Srovnatelné statistické informace jsou nezbytné pro vypracovávání strategií vzdělávání a celoživotního učení a pro sledování pokroku při jejich provádění.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro statistické normy k vypracovávání harmonizovaných údajů v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

KLÍČOVÉ BODY

Toto rozhodnutí se vztahuje na vypracovávání statistik v následujících oblastech:

 • 1.

  systémy vzdělávání a odborné přípravy;

 • 2.

  účast dospělých na celoživotním učení;

 • 3.

  další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení (učení podniknutém během celého života z osobních nebo pracovních důvodů).

Vypracovávání statistik Evropské unie se provádí prostřednictvím jednotlivých statistických opatření takto:

 • pro první dvě oblasti pravidelným a včasným předáváním statistik zeměmi EU,
 • v rámci třetí oblasti využitím dalších statistických informačních systémů a zjišťování k poskytnutí dodatečných statistických proměnných a ukazatelů,
 • vytvořením, zdokonalením a aktualizací norem a příruček týkajících se vymezování statistických rámců, konceptů a metod,
 • zlepšováním kvality údajů v souvislosti s kvalitativním rámcem.

Komise přihlíží k dostupným kapacitám zemí EU pro výše uvedené činnosti. U shromažďovaných údajů se zvláštní pozornost případně věnuje regionálnímu rozměru a aspektům pohlaví.

Komise (Eurostat) bude též spolupracovat se statistickým úřadem při Unesco, s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a s dalšími mezinárodními organizacemi s cílem zajistit srovnatelnost údajů a zamezit duplicitě údajů na mezinárodní úrovni.

Vzdělávací systémy

Školní rok 2010-2011 a 2011-2012: Nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.

Od školního roku 2012-2013 dále: Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.

Zjišťování o vzdělávání dospělých (AES)

AES 2011: Nařízení Komise (EU) č. 823/2010 ze dne 17. září 2010, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení.

AES 2016: Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení.

KONTEXT

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy přijatý v květnu 2009 stanovil strategické cíle, které mají být splněny do roku 2020. Pokrok se v zemích EU hodnotí prostřednictvím každoročních vnitrostátních analýz, ke kterým EU poskytuje svá doporučení.

Na základě poskytnutých informací stanoví společná zpráva v roce 2015 prioritní oblasti a konkrétní témata budoucí práce na evropské úrovni. Společná zpráva má být přijata v listopadu 2015.

Další informace najdete na internetové stránce Eurostatu věnované statistikám v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 452/2008

24. 6. 2008

-

Úř. věst. L 145 ze dne 4. 6. 2008, s. 227-233

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 823/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení (Úř. věst. L 246, 18.9.2010, s. 33-72).

Nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. L 29, 3.2.2011, s. 5-27).

Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. L 252 ze dne 24.9.2013, s. 5-10).

Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010 (Úř. věst. L 316, 4.11.2014, s. 4-43).

Poslední aktualizace 24.07.2015

Top