Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Klíčové schopnosti v podobě znalostí, dovedností a postojů odpovídající určitému kontextu jsou ve znalostní společnosti zásadní pro každého člověka. Znamenají přidanou hodnotu pro trh práce, sociální soudržnost a aktivní občanství, protože nabízejí flexibilitu a adaptabilitu, uspokojení a motivaci. Vzhledem k tomu, že tyto schopnosti by měl získat každý, navrhuje toto doporučení referenční nástroj, který zemím Evropské unie (EU) pomůže zajistit, aby tyto vlastnosti byly plně integrovány do jejich strategií a infrastruktur, zejména v kontextu celoživotního učení.

AKT

Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úř. věst. L 394 ze dne 30.12.2006).

PŘEHLED

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení jsou definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu. Jsou nezbytné zejména pro osobní naplnění a rozvoj, sociální soudržnost, aktivní občanství a zaměstnání.

Klíčové schopnosti jsou zásadní ve společnosti založené na znalostech a jsou zárukou větší flexibility v pracovní síle, protože jí umožňují rychleji se přizpůsobit neustálým změnám ve stále více propojeném světě. Jsou také významným faktorem v inovaci, produktivitě a konkurenceschopnosti a přispívají k motivaci a spokojenosti pracovníků a kvalitě práce.

Klíčové schopnosti by měli získávat:

 • mladí lidé na konci povinného vzdělání a přípravy, aby byli připraveni na dospělost, zejména na pracovní život, a vytvořili si základ pro další vzdělávání;
 • dospělí lidé v průběhu svého života prostřednictvím procesu rozvoje a aktualizace dovedností.

Osvojování klíčových schopností je ve shodě se zásadou rovnosti a přístupu pro všechny. Tento referenční rámec se také vztahuje zejména na znevýhodněné skupiny, jejichž vzdělávací potenciál vyžaduje podporu. Mezi příklady takových skupin patří lidé s omezenými základními dovednostmi, lidé, kteří předčasně opustili školu, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním postižením, migranti atd.

Osm klíčových schopností

Tento rámec definuje osm klíčových schopností a popisuje základní znalosti, dovednosti a postoje související s každou z těchto schopností. Jedná se o tyto klíčové schopnosti:

 • komunikace v mateřském jazyce, což je schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života;
 • komunikace v cizích jazycích, která vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce, ale navíc vyžaduje pochopení jiných kultur a jejich zprostředkování. Úroveň osvojení bude záviset na několika faktorech a na schopnosti poslouchat, mluvit, číst a psát;
 • matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií. Matematická schopnost je schopnost rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích, přičemž je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. Základními schopnostmi v oblasti vědy a technologií se rozumí zvládnutí, používání a uplatňování souboru znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů. Patří sem pochopení změn způsobených lidskou činností a občanská odpovědnost každého jedince;
 • schopnost práce s digitálními technologiemi znamená jisté a kritické používání technologií informační společnosti (TIS), a tudíž předpokládá základní dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT);
 • schopnost učit se souvisí s učením, schopností provádět tuto činnost a zorganizovat si učení, a to jak samostatně, tak v rámci skupin podle vlastních potřeb, a s povědomím o metodách a možnostech;
 • sociální a občanské schopnosti. Sociální schopnosti zahrnují osobní, mezilidské a mezikulturní schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě. Jsou úzce spjaty s osobním a společenským blahem. Je důležité rozumět pravidlům chování a zvykům v různých prostředích. Občanské schopnosti, zejména znalost sociálních a politických koncepcí a struktur (demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva), jedince připravují na aktivní a demokratickou účast;
 • smysl pro iniciativu a podnikavost je schopnost převádět myšlenky do praxe. Předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Jedinec chápe souvislosti své práce a je schopen chopit se příležitostí, které vyvstanou. Je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi. Mělo by sem patřit povědomí o etických hodnotách a podpora řádné správy;
 • kulturní povědomí a vyjádření, což znamená uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami (včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění).

Tyto klíčové schopnosti jsou na sobě vzájemně závislé a u každé z těchto schopností je kladen důraz na kritické myšlení, tvořivost, iniciativu, řešení problémů, hodnocení rizik, rozhodování a ovládání pocitů.

Evropský referenční rámec pro země Evropské unie (EU) a Komisi

Tyto klíčové schopnosti poskytují referenční rámec na podporu úsilí dosáhnout definovaných cílů, a to na vnitrostátní i evropské úrovni. Tento rámec je určen zejména politickým činitelům, poskytovatelům vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnavatelům a samotným studujícím.

Pro země EU a jejich politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je referenčním nástrojem. Země EU by se měly snažit zajistit:

 • aby počáteční vzdělávání a odborná příprava nabízely všem mladým lidem způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na úroveň, která je připraví na dospělost a která bude základem pro další vzdělávání a pracovní život;
 • aby byla učiněna příslušná opatření pro mladé lidi, kteří jsou znevýhodnění ve vzdělání, aby mohli uplatnit svůj vzdělávací potenciál;
 • aby dospělí byli schopni rozvíjet a aktualizovat klíčové schopnosti po celý život a aby byla zvláštní pozornost věnována cílovým skupinám, jako jsou např. jedinci, kteří potřebují aktualizovat své dovednosti;
 • odpovídající infrastrukturu pro další vzdělávání a odbornou přípravu dospělých, opatření zaměřená na zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě i na trh práce a podporu studujících zohledňující rozdílné potřeby a schopnosti;
 • aby bylo vzdělávání dospělých a jejich odborná příprava jednotlivým občanům poskytováno logicky prostřednictvím úzkého propojení s příslušnými politikami.

Doporučení je základem pro akci na úrovni Společenství, zejména v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 a obecněji v rámci programů Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. V tomto ohledu by Komise měla vyvinout zvláštní úsilí s cílem:

 • pomáhat členským státům s rozvojem jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy, za použití referenčního rámce pro usnadnění společného učení ve skupinách (tzv. peer learning) a výměnu osvědčených postupů, sledování vývoje a zpráv o dosaženém pokroku prostřednictvím zpráv o pokroku při pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010;
 • používat při provádění programů Společenství pro vzdělávání a odbornou přípravu referenční rámec a zajistit, aby tyto programy podporovaly osvojování klíčových schopností;
 • používat referenční rámec v souvisejících politikách Společenství (politiky zaměstnanosti a mládeže, a kulturní a sociální politiky) a rozvíjet vztahy se sociálními partnery a jinými organizacemi pracujícími v těchto oblastech;
 • přezkoumat dopad referenčního rámce v souvislosti s pracovním programem Vzdělávání a odborná příprava 2010 do prosince 2010 a také získané zkušenosti a důsledky pro budoucnost.

Kontext

Díky svému průsečnému charakteru jsou klíčové schopnosti nezbytné. Poskytují přidanou hodnotu pro zaměstnanost, sociální soudržnost nebo mladé lidi (Evropský pakt mládeže), což vysvětluje význam celoživotního učení v souvislosti s přizpůsobením se změnám a integraci. Referenční kritéria, která umožňují posoudit zlepšení evropského výkonu, vedly ke zprávě v roce 2005 s rozdílnými výsledky.

V reakci na závěry Evropské rady na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, které byly zopakovány v obnovené lisabonské strategii v roce 2005 tvoří klíčové schopnosti část cílů pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, sdělení Komise z roku 2001 o realizaci evropského prostoru celoživotního učení a následném usnesení Rady přijatém v roce 2002. Poslední dva zmíněné dokumenty předkládají zvláštní návrhy na učinění klíčových schopností prioritou pro všechny jazykové skupiny. Proto společná průběžná zpráva z roku 2004 o pokroku pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 navrhovala vytvoření společných evropských referencí a zásad.

Poslední aktualizace: 03.03.2011

Top