Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámcová strategie pro mnohojazyčnost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rámcová strategie pro mnohojazyčnost

Tímto sdělením se stanoví strategie Komise na podporu mnohojazyčnosti v evropské společnosti, v ekonomice a v Komisi samotné. Cílem je dosáhnout takové úrovně jazykových znalostí občanů, kdy každý občan získá praktické znalosti kromě svého mateřského jazyka v alespoň dvou dalších jazycích.

AKT

Sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2005 - Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost (KOM (2005) 596 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Mnohojazyčností se rozumí jak schopnost jednotlivce používat několik jazyků, tak soužití různých jazykových společenství v jedné zeměpisné oblasti.

Politika mnohojazyčnosti Komise má tři cíle:

 • podporovat studium jazyků a podněcovat jazykovou rozmanitost ve společnosti;
 • podporovat zdravé mnohojazyčné hospodářství;
 • zajistit občanům přístup k právu Evropské unie, postupům a informacím v jejich vlastním jazyce.

Tímto sdělením se stanoví různé činnosti na podporu jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti:

Hlavní oblasti činnosti

Na podporu mnohojazyčné společnosti navrhuje Komise tyto aktivity:

 • ve spolupráci s členskými státy provádět Evropský ukazatel jazykových znalostí;
 • povzbuzovat diskuzi a vypracovávat doporučení o způsobech, jak modernizovat vzdělávání učitelů jazyků;
 • zveřejnit studii osvědčených postupů pro výuku jazyků v raném věku počátkem roku 2006;
 • vytvořit katedry v oborech souvisejících s mnohojazyčností a interkulturalismem prostřednictvím navrhovaného programu pro vzdělávání a celoživotní učení;
 • pokračovat v podpoře výuky a studia jazyků prostřednictvím programů spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, občanství a kultury;
 • v souvislosti se 7. rámcovým programem pro výzkum podpořit aktivity výzkumu a technologického rozvoje zaměřené na technologie informační společnosti týkající se jazyků.

Komise vyzývá členské státy, aby:

 • vypracovaly vnitrostátní plány, které by zajistily strukturu a soudržnost a ukázaly směr pro opatření na podporu mnohojazyčnosti, včetně častějšího použití a přítomnosti různých jazyků v každodenním životě;
 • s ohledem na zjištění, k nimž dospěla studie „Evropský profil vzdělávání učitelů jazyků“, přezkoumaly svá stávající opatření v oblasti odborné přípravy učitelů cizích jazyků;
 • s ohledem na osvědčené postupy z celé Evropy přehodnotily svou stávající úpravu výuky jazyků v raném věku;
 • provedly závěry lucemburského předsednictví v oblasti integrované výuky obsahu a jazyka (CLIL).

MNOHOJAZYČNÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Tímto sdělením byly vymezeny oblasti, ve kterých EU potřebuje mobilnější pracovní sílu s jazykovými znalostmi.

Mnohojazyčnost a hospodářská soutěž

Komise má v úmyslu posílit následná opatření spojená se svým akčním plánem pro dovednosti a mobilitu z roku 2002. Jazykové znalosti budou patřit mezi otázky, které budou předmětem zájmu během Evropského roku mobility pracovníků v roce 2006.

Mnohojazyčnost a spotřebitelé

Nedávno přijatá směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči zákazníkovi posiluje ochranná opatření týkající se použití jazyků v poprodejních službách.

Mnohojazyčnost a informační společnost

Komise usiluje o propagaci mnohojazyčnosti v rámci iniciativy i2010 s cílem posílit růst a zaměstnanost v informační společnosti a mediálním průmyslu. Vytváření a distribuci mnohojazyčného evropského obsahu a znalostí podporují programy Evropské unie eContent, eContent plus, Média a eLearning.

Překlad

Zvýšené používání strojových překladů on-line naznačuje, že výlučně mechanická funkce tohoto druhu nemůže nahradit myšlenkový pochod překladatele, a klade tedy důraz na význam kvality překladu. Vývojové trendy, mezi které patří například „evropská norma pro překladatelské služby“, by měly zákazníkům zajistit vyšší úroveň zabezpečení kvality.

Tlumočení

Poptávka po kvalifikovaných tlumočnících se na rozšiřujícím se trhu zvyšuje, zejména v nadnárodních či mezinárodních organizacích. Tlumočníci rovněž napomáhají chodu institucí mnohojazyčných společností. U soudů, v nemocnicích, na policii a na imigračních úřadech podporují společenství přistěhovalců. Dobře kvalifikovaní tlumočníci tedy přispívají k ochraně lidských a demokratických práv.

Výuka jazyků, zkoušky a certifikace

Certifikace jazyků se stala tak žádaným artiklem, že spotřebitelé mají problémy vybrat si nejvhodnější kurzy a certifikáty, které jsou na trhu k dispozici. Komise by chtěla přispět k zpřehlednění zmíněné nabídky tím, že na internetu zveřejní seznam systémů, které jsou momentálně k dispozici.

K rozvoji mnohojazyčného hospodářství navrhuje Komise následující opatření:

 • v roce 2006 zveřejnit studii o vlivu nedostatečných jazykových znalostí na evropské hospodářství;
 • v tomtéž roce zveřejní na internetu seznam systémů certifikace jazyků, které jsou v Evropské unii k dispozici;
 • vypracuje studii o možném širším využití titulků ve filmech a televizních programech za účelem propagace studia jazyků;
 • zveřejní meziinstitucionální, mnohojazyčnou databázi IATE (Inter-Agency Terminology Exchange), obsahující termíny související s EU;
 • v roce 2006 zorganizuje konferenci o odborné přípravě překladatelů na univerzitách;
 • nastartuje v rámci programu i2010 první iniciativu v oblasti digitálních knihoven, čímž přispěje ke zjednodušení a zatraktivnění multimediálních zdrojů;
 • spojí a bude koordinovat práci evropských výzkumných pracovníků v oblasti technologií lidské řeči, strojového překladu a vytváření jazykových zdrojů (slovníky a tezaury).

Členské státy se vyzývají, aby přehodnotily programy odborné přípravy na univerzitách.

MNOHOJAZYČNOST VE VZTAZÍCH KOMISE S OBČANY

Úplně první nařízení, které Rada přijala, definuje Evropské společenství jako mnohojazyčný subjekt a stanoví, že právní předpisy musí být zveřejňovány v úředních jazycích, a od orgánů vyžaduje, aby s občany jednaly v úředním jazyce podle jejich volby.

Na překladatelské a tlumočnické služby všech orgánů dohromady se v roce 2004 vydala částka představující 1,05 % z celkového rozpočtu EU, což odpovídá 2,28 EUR na jednoho občana ročně.

Za posledních deset let připravila Komise několik mnohojazyčných iniciativ (Občané na prvním místě, Dialog s občany, Vaše Evropa, Občané a Občanský rozcestník) s cílem pomoci občanům pochopit, jaký vliv na ně mají evropské právní předpisy, jaká mají práva, když se stěhují do jiné země, a jak mohou v praxi svá práva uplatnit.

Komise:

 • zajistí prostřednictvím interní sítě, aby všechny útvary uplatňovaly uceleným způsobem politiku mnohojazyčnosti;
 • bude pokračovat v posilování mnohojazyčnosti na svém internetovém portálu (Europa) a ve svých publikacích;
 • zahájí provoz jazykového portálu na serveru Europa;
 • zvýrazní roli svých místních překladatelských oddělení v členských státech při propagaci mnohojazyčnosti, zejména prostřednictvím přizpůsobení zpráv Komise místnímu cílovému publiku;
 • zorganizuje v členských státech semináře o mnohojazyčnosti na vysoké úrovni, zaměřené na novináře a další osoby významné pro utváření veřejného mínění;
 • bude i nadále nabízet granty a pomoc s výukou konferenčního tlumočení, pomáhat s vývojem nástrojů dálkového studia a financovat stipendia a studijní pobyty studentů;
 • bude pokračovat ve vývoji hospodárných nástrojů pro mnohojazyčné konference a komunikaci;
 • bude podporovat kurzy European Master’s in Conference Interpreting (Evropský kurz konferenčního tlumočení) a European Master’s in Conference Management (Evropský kurz pořádání konferencí);
 • bude se i nadále plně podílet na každoročním mezinárodním setkání o jazykových záležitostech, dokumentaci a publikacích;
 • bude dále poskytovat univerzitám modelové osnovy pro magisterské studium oboru překladatelství a zajišťovat hostující překladatele;
 • zorganizuje mezinárodní překladatelskou soutěž mezi školami v členských státech, aby tak propagovala jazykové znalosti a jazykové profese.

Komise již vyzvala členské státy k tomu, aby ji v roce 2007 informovaly o opatřeních, která přijaly za účelem naplňování cílů akčního plánu „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti“.

Závěry tohoto sdělení

 • Komise ustaví skupinu na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost, sestávající z nezávislých odborníků;
 • bude se konat ministerská konference o mnohojazyčnosti, v jejímž rámci si členské státy budou moci vyměnit poznatky o dosažených pokrocích a naplánovat činnosti do budoucna;
 • Komise předloží další sdělení, v němž navrhne komplexní přístup k mnohojazyčnosti v Evropské unii.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 1. srpna 2005 – Evropský ukazatel jazykových znalostí (KOM(2005) 356 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise ze dne 24. července 2003 – Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: akční plán na roky 2004–2006 (KOM(2003) 449 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Rozhodnutí č. 1934/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. července 2000, kterým se vyhlašuje Evropský rok jazyků 2001 (Úř. věst. L 232 ze dne 14.9.2000).

Usnesení rady ze dne 16. prosince 1997 o výuka jazyků v útlém věku v Evropské unii (Úř. věst. C 1 ze dne 3.1.1998).

See also

Poslední aktualizace: 20.01.2006

Top