Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – podpora mobility občanů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – podpora mobility občanů

Europass je soubor pěti standardizovaných dokladů a elektronické složky, který občanům umožňuje jasně a snadno dokládat dovednosti a kvalifikaci kdekoli v Evropě. Jeho cílem je usnadnit mobilitu všech lidí, kteří chtějí pracovat nebo obdržet odbornou přípravu kdekoli v Evropě.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).

PŘEHLED

Europass byl vytvořen v roce 2005 a jedná se o soubor pěti standardizovaných dokladů a elektronické složky, který má obsahovat popis dosaženého vzdělání držitele, úřední kvalifikace, praxe, dovedností a schopností získaných během doby. Všechny doklady mají společnou značku (Europass) a logo. Europass je k dispozici zdarma a v 28 jazycích, v přístupném elektronickém formátu na portálu Europass. Od roku 2012 mají jednotlivci možnost shromáždit všechny doklady Europassu v Evropském znalostním pasu, což je uživatelsky vstřícná elektronická složka, která držiteli pomáhá vytvořit si osobní modulární přehled osobních dovedností a kvalifikací získaných během života.

Europass se z následujících složek:

Europass – životopis (Europass-CV)

Šablona pro popis držitelova životopisu. Jde o ústřední prvek souboru, který má ilustrovat dovednosti držitele.

Europass – mobilita

Na základě jednotného evropského formátu se v dokladu Europass – mobilita zaznamenávají všechna období nadnárodní mobility za účelem vzdělávání, bez ohledu na úroveň: stáž ve firmě, semestr studia na univerzitě nebo jakákoli jiná odborná příprava.

Europass – dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu obsahuje informace o vysokoškolském vzdělání držitele. Popisuje charakter, úroveň, kontext, obsah a statut úspěšně dokončeného studia. Nicméně nenahrazuje původní diplom. Je společným dílem Rady Evropy a organizace UNESCO. Tento dokument vyplní vydávající orgán a předkládá se ve stejnou dobu jako diplom.

Dodatek k diplomu obsahuje osm částí, v nichž jsou informace o držiteli, diplomu, úrovni kvalifikace, obsahu a získaných výsledcích, funkci kvalifikace, certifikaci dodatku a vnitrostátním vysokoškolském systému.

Europass – dodatek k osvědčení

Dodatek k osvědčení popisuje odbornou kvalifikaci osoby, která má osvědčení o odborné přípravě nebo vzdělání, na něž se odkazuje. Obsahuje mimo jiné informace o získaných dovednostech, rozsahu dostupných odborných aktivit, certifikačních orgánech, úrovni osvědčení, požadované vstupní kvalifikaci a příležitostech pro získání přístupu na další úroveň odborné přípravy. Tento dodatek nenahrazuje původní osvědčení ani nepředstavuje systém pro automatické uznávání. Vydávají jej příslušné vnitrostátní orgány.

Europass – jazykové portfolio

Jazykové portfolio umožňuje občanům představit jejich jazykové a kulturní dovednosti. Obsahuje Europass – jazykový pas, ve kterém jsou uvedeny specifické informace o jazykových dovednostech držitele podle celoevropských norem a jeho zkušenosti s každým jazykem a také soubor s osobní prací pro doložení dosažené úrovně.

Evropský znalostní pas

Evropský znalostní pas je elektronická složka, která lidem umožňuje zlepšit prezentaci jejich životopisu tím, že na jednom místě uvádí jejich osvědčení o vzdělání a odborné přípravě, poskytuje doklady o kvalifikacích a dovednostech uvedených v životopise. K dispozici je zdarma ve 28 jazycích na portálu Europass, kde on-line editor uživatelům pomáhá s vytvořením jejich pasu. Doplňuje Europass - životopis.

Iniciativu Europass podporuje internetový portál spravovaný na úrovni Společenství. Tento portál umožňuje občanům zpracovat si vlastní životopis a jazykový pas Europass a zjistit další informace o dalších dokladech Europass.

Europass doplňuje síť Národních středisek Europassu (NSE) zodpovědných za koordinaci a podporu Europassu na vnitrostátní úrovni. Střediska NSE jsou podporována evropským a vnitrostátním spolufinancováním.

Komise každé čtyři roky Evropskému parlamentu předkládá hodnotící zprávu o provádění této směrnice.

Pokud jde o popis standardních dokladů Europass, viz přílohu k tomuto rozhodnutí.

Rozhodnutí klade důraz na to, aby akce prováděné podle tohoto rozhodnutí byly v souladu s jinými nástroji podporujícími evropskou a mezinárodní mobilitu, jako je:

 • síť Evropské služby zaměstnanosti (EURES);
 • Evropská síť národních informačních středisek o uznávání vysokoškolské kvalifikace (ENIC–NARIC) zřízená Radou Evropy a organizací Unesco.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2241/2004

1. 1. 2005

-

Úř. věst. L 390 ze dne 21. 12. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 4. července 2008 o prvním hodnocení iniciativy Europass ( KOM(2008) 427 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva předkládá hlavní závěry a doporučení prvního externího hodnocení iniciativy Europass a také závěry Komise pro návazná opatření. Hodnocení ukázalo, že iniciativa je účinným nástrojem mobility, který občanům poskytuje potřebný způsob pro dokládání jejich kvalifikace a schopností jasným způsobem jak v souvislosti s učením, tak na trhu práce. Síť NSE a internetový portál, který zainteresované strany a uživatelé oceňují, jsou považovány za hospodárné prováděcí nástroje. Nicméně hodnocení ukázalo, že iniciativu by bylo možné využívat plněji. Pro zlepšení relevance a účinnosti iniciativy hodnocení doporučuje:

 • lépe řešit profesní mobilitu prostřednictvím zlepšených prováděcích nástrojů;
 • používat konkrétní ukazatele pro zlepšení zpráv o činnosti NSE;
 • zvýšení komunikace iniciativy s účastníky vzdělávání a zaměstnavateli;
 • dále rozvíjet nástroj vytváření životopisů, a to zejména formulář a orientační nástroje;
 • lépe do rámce začlenit dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení;
 • prohloubit spolupráci se službami zaměstnanosti a poradenskými službami pro zvýšení dopadu iniciativy mezi nezaměstnanými a osobami s nízkou kvalifikací.

V reakci na hodnocení má Komise v úmyslu:

 • dále spolupracovat s relevantními institucemi na podpoře iniciativy mezi nezaměstnanými a osobami s nízkou kvalifikací;
 • poskytnout upravenou verzi Europass–CV a vhodnou službu pro sebehodnocení;
 • dále podporovat používání dokladu Europass – mobilita na vnitrostátních a regionálních akcích mobility;
 • začlenit vydávání dokladu Europass – mobilita do Programu celoživotního učení;
 • zajistit lepší koordinaci řízení Europass-dodatku k diplomu a Europass-dodatku k osvědčení;
 • dále rozvíjet Europass-dodatek k diplomu, aby lépe zohledňoval studijní výsledky držitele;
 • zapojit iniciativu Europass do provádění evropského rámce kvalifikací (EQF).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení iniciativy Europass: Druhé hodnocení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass)(COM(2013) 899 final ze dne 18. 12 .2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Tato zpráva analyzuje výsledky rámce Europass na základě externího hodnocení Europassu, které bylo provedeno v roce 2012. Zpráva zdůrazňuje, že původní cíle jsou i nadále důležité, zejména s ohledem na strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a že Europass efektivně umožňuje porovnání dovedností, kvalifikací a výsledků učení. Europass, a zejména Europass-životopis (Europass-CV), se etabloval jako náležitě uznávaná, důvěryhodná značka transparentnosti a uznávání.

Tato zpráva poukazuje rovněž na stávající nedostatky Europassu při vypořádávání se s měnícími se podmínkami vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce. Některé jeho nástroje nepodporují flexibilní formy výuky ani neumožňují komplexní zaznamenávání dovedností získaných prostřednictvím neformálního nebo informálního učení, včetně prostřednictvím elektronického učení.

Údaje z hodnocení rovněž prokazují, že většina nástrojů Europassu dosud plně neoslovuje velké skupiny možných uživatelů. V současnosti jsou uživateli Europassu většinou mladí lidé, ženy a lidé s vyšším vzděláním. Lepší koordinace se službami poskytujícími poradenství pro volbu povolání a jejich začlenění do rámce Europass by umožnilo zaměřit se na velké skupiny, jako jsou nezaměstnané osoby s nízkou kvalifikací, které často nemají potřebné dovednosti pro vyhotovení dokladů Europassu nebo pro které je to příliš složité či matoucí. K dalším potřebným zlepšením patří větší sladění s ostatními evropskými referenčními nástroji a lepší interoperabilita IT nástrojů Europassu s nástroji EU používanými k zprostředkování zaměstnání.

Zpráva vyvozuje, že je třeba změnit stávající strukturu Europassu tak, aby umožnila jednodušší, cílenější a aktuálnější využití této služby, a to při současném zachování původního cíle, kterým je srovnatelnost a transparentnost dovedností a kvalifikací k zlepšení geografické a pracovní mobility studujících a pracovníků.

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top