Help Print this page 
Title and reference
Systém pro uznávání odborných kvalifikací

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém pro uznávání odborných kvalifikací

Tato směrnice stanoví systém pro uznávání odborných kvalifikací, s cílem vytvořit flexibilnější trhy práce, dále liberalizovat poskytování služeb, stimulovat automatičtější uznávání kvalifikací a zjednodušit správní postupy.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na každého státního příslušníka členského státu Evropské unie (EU), který chce vykonávat regulované povolání , buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě, než ve kterém získal svou odbornou kvalifikaci.

Směrnice rozlišuje mezi volným pohybem služeb a svobodou usazování na základě kritérií stanovených Soudním dvorem: trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování služeb.

VOLNÝ POHYB SLUŽEB

Každý státní příslušník EU, který je v souladu se zákonem usazen v členském státě, může dočasně a příležitostně poskytovat služby v jiném členském státě pod původním profesním označením, aniž by musel žádat o uznání své kvalifikace. Pokud však dané povolání není v tomto členském státě regulováno, musí poskytovatel služeb prokázat odbornou praxi v délce dvou let.

Hostitelský členský stát může požadovat, aby poskytovatel služeb před tím, než na jeho území začne poskytovat jakékoli služby (ohlášení se jednou ročně obnovuje), provedl ohlášení, které zahrne údaje o pojistném krytí nebo další dokumenty, například důkaz o státní příslušnosti, právním postavení a odborné kvalifikaci.

Pokud hostitelský členský stát požaduje formální zápis u příslušného profesního sdružení, musí to být automatické. Příslušný orgán musí předat dokumenty žadatele této profesní organizaci nebo subjektu po přijetí předběžného ohlášení. U povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost a nevyužívají automatické uznávání, může hostitelský členský stát provést předběžnou kontrolu odborné kvalifikace poskytovatele služeb v rámci limitů zásady proporcionality.

V případech, kdy je služba poskytována pod profesním označením členského státu usazení nebo na základě dosažené kvalifikace poskytovatele služeb, příslušné orgány hostitelského členského státu mohou požadovat doklad o dosažené kvalifikaci, aby mohli předat určité informace příjemcům služby, zejména informace o pojistném krytí finančních rizik vyplývajících z profesní odpovědnosti.

Ať se jedná o dočasné poskytování služeb, nebo o trvalé usazení v jiném členském státě, příslušné orgány mají zajistit proaktivní výměnu informací, které se týkají jakýchkoli zásadních okolností vyplývajících z usazení osoby na jejich území a které by mohly mít dopad na výkon příslušných odborných činností. Tato výměna informací se musí provádět v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

SVOBODA USAZOVÁNÍ

Svoboda usazování platí, když má odborník účinnou svobodu a možnost usadit se v jiném členském státě s cílem vykonávat tam stabilně odbornou činnost.

Obecný systém pro uznávání kvalifikací

Obecný systém platí na povolání, na která se nevztahují specifická pravidla uznávání, a na určité situace, kdy odborník neodpovídá požadavkům stanoveným v jiných systémech uznávání. Tento systém je založen na zásadě vzájemného uznávání, aniž je dotčeno uplatňování vyrovnávacích opatření, pokud existují velké rozdíly mezi přípravou , kterou daný člověk obdržel, a přípravou požadovanou v hostitelském členském státě. Vyrovnávací opatření může být ve formě adaptačního období nebo zkoušky způsobilosti . Volba je ponechána na příslušné osobě, pokud neexistují specifické odchylky.

Pokud je v hostitelském členském státě přístup k určitému povolání nebo jeho výkon regulován, tj. podléhá získání určité odborné kvalifikace, příslušný orgán v daném členském státě musí umožnit přístup k tomuto povolání a jeho vykonávání za stejných podmínek jako vlastním státním příslušníkům. Žadatel však musí mít kvalifikaci na základě odborné přípravy získané v jiném členském státě, která potvrzuje úroveň odborné přípravy odpovídající nejméně úrovni bezprostředně pod tím, co vyžaduje příslušný hostitelský členský stát.

Na druhou stranu pokud přístup k určitému povolání nepodléhá získání určité odborné kvalifikace v členském státě žadatele, přístup k tomuto povolání v hostitelském členském státě, kde je povolání regulováno, vyžaduje kromě kvalifikace důkaz o dvouleté odborné praxi na plný úvazek v průběhu uplynulých deseti let.

Směrnice rozlišuje pět úrovní odborné kvalifikace:

 • osvědčení způsobilosti vydané příslušným orgánem v domovském členském státě, potvrzení, že držitel získal obecné znalosti odpovídající základnímu nebo středoškolskému vzdělání nebo absolvoval odbornou přípravu, která netvoří součást osvědčení nebo diplomu, nebo zvláštní zkoušky bez předchozí odborné přípravy nebo má tříletou odbornou praxi;
 • osvědčení odpovídající odborné přípravě na úrovni střední školy technické nebo odborné povahy nebo obecné povahy, doplněné odborným kurzem;
 • diplom, který prokazuje úspěšné ukončení odborné přípravy na postsekundární úrovni v délce nejméně jednoho roku nebo odborné přípravy srovnatelné z hlediska povinností a funkcí;
 • diplom, který prokazuje úspěšné ukončení odborné přípravy na vyšší nebo univerzitní úrovni v délce nejméně tři roky a nepřesahující čtyři roky;
 • diplom, který prokazuje úspěšné ukončení odborné přípravy na vyšší nebo univerzitní úrovni v délce nejméně čtyři roky.

Hostitelský členský stát může uznávat kvalifikace na základě toho, že žadatel absolvuje vyrovnávací opatření (zkouška způsobilosti nebo adaptační období v délce maximálně tři roky) v následujících třech případech:

 • odborná příprava byla nejméně o jeden rok kratší než doba požadovaná hostitelským členským státem;
 • absolvovaná odborná příprava se podstatně liší od obsahu osvědčeného dokladem o dosažené kvalifikaci, který je požadován hostitelským členským státem;
 • povolání podle definice v hostitelském členském státě zahrnuje jednu nebo více regulovaných odborných činností, které nejsou součástí příslušného povolání v domovském členském státě žadatele, a požaduje specifickou odbornou přípravu, jejíž obsah se podstatně liší od obsahu zahrnutého v odborné přípravě žadatele.

Směrnice umožňuje profesním sdružením, která jsou reprezentativní na vnitrostátní i evropské úrovni, předkládat společné platformy vyrovnávající podstatné rozdíly zjištěné mezi požadavky členských států na odbornou přípravu. Platforma je způsobem, jak zajistit, že dodatečná opatření nejsou uplatňována na ty, kterých se netýkají, a zároveň zaručit požadovanou úroveň kvalifikace. Platforma je jakýmsi předdefinovaným vyrovnávacím opatřením. Koncem roku 2010 Komise podá zprávu o společných platformách Evropskému parlamentu a Radě.

Systém automatického uznávání kvalifikací získaných na základě odborné praxe v určitých průmyslových, řemeslných a obchodních činnostech

Průmyslové, řemeslné a obchodní činnosti uvedené ve směrnici (kapitola II) podléhají, v rámci uvedených podmínek, automatickému uznávání kvalifikací na základě odborné praxe.

Při uznávání odborné praxe se bere v úvahu její délka a podoba (osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnanec). V úvahu se také bere předchozí odborná příprava, která může snížit délku požadované odborné praxe. Nicméně doklady o veškeré předchozí odborné přípravě musí být poskytnuty prostřednictvím osvědčení, které členský stát uznává nebo které za platné považuje příslušné profesní sdružení.

Výkon všech těchto odborných činností podléhá podmínkám uvedeným:

 • na seznamu I přílohy IV, který pojednává o různých odvětvích, jako je textilní, chemický a ropný průmysl, tisk, výroba, stavebnictví atd.;
 • na seznamu II přílohy IV, který pojednává o odvětvích, jako je výroba dopravního zařízení, činnosti související s dopravou, poštovní služby, telekomunikace, fotografická studia atd.;
 • na seznamu III přílohy IV, který pojednává o odvětvích, jako jsou restaurace a hotely, osobní, veřejně prospěšné a rekreační služby atd.

Systém automatického uznávání kvalifikací pro povolání lékaře, zdravotní sestry, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, farmaceuta a architekta

Automatické uznávání kvalifikací na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu zahrnuje následující povolání: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty (kapitola III směrnice).

Pro účely uznávání směrnice stanovuje minimální požadavky na odbornou přípravu pro každé z těchto povolání, včetně minimální délky studií. Dosažené kvalifikace odpovídající směrnici vydávané členskými státy jsou uvedeny v příloze V. Tyto kvalifikace umožňují držitelům vykonávat jejich povolání v kterémkoli členském státě.

U všech těchto povolání směrnice umožňuje členským státům povolit rozvolněnou odbornou přípravu pod podmínkou, že celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy není nižší než v případě řádné odborné přípravy.

Aniž jsou dotčena specifická nabytá práva dotyčných profesí, zejména architektů (příloha VI), i když dosažené kvalifikace pro tyto odborné činnosti, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států, nesplňují všechny popsané požadavky na odbornou přípravu, každý členský stát je musí uznat jako dostatečný důkaz. Tyto kvalifikace však musí dokládat úspěšné ukončení odborné přípravy, která začala před referenčními dny stanovenými v příloze V, a musí dokládat to, že držitel vykonával dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po sobě následující roky v průběhu předcházejících pěti let.

Postup pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací

Jednotlivá žádost musí být předána příslušnému orgánu v hostitelském členském státě a musí k ní být přiloženy určité doklady a osvědčení. Příslušný orgán potvrdí přijetí žádosti ve lhůtě jednoho měsíce a případně žadatele informuje o chybějících dokladech. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do tří měsíců po předložení všech dokladů žadatele. V případech patřících do obecného systému pro uznávání kvalifikací lze však tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc. Zamítnutí musí být odůvodněno. Zamítnutí nebo to, že rozhodnutí nebylo vydáno ve stanovené lhůtě, lze napadnout u vnitrostátních soudů.

Příslušníci členských států musí mít právo používat tituly, které jim byly přiznány, a popřípadě zkratky těchto titulů, a také odpovídající profesní označení v hostitelském členském státě. Pokud je v hostitelském členském státě určité povolání regulováno sdružením nebo organizací (viz příloha I), příslušníci členských států se musí stát členy dané organizace nebo sdružení, aby mohli označení používat.

Členské státy mohou požadovat, aby žadatelé měli jazykové znalosti potřebné pro výkon povolání. Toto ustanovení musí být uplatňováno přiměřeně, což vylučuje systematické vyžadování jazykových zkoušek před tím, než je možné začít vykonávat odbornou činnost.

Pro usnadnění provádění výše uvedených opatření směrnice vyzývá k úzké spolupráci mezi příslušnými orgány hostitelského a domovského členského státu. Kromě toho vyzývá k zavedení následujících opatření:

 • každý členský stát musí jmenovat koordinátora, který bude podporovat jednotné uplatňování této směrnice;
 • členské státy musí určit kontaktní místa, jejichž úkolem je poskytovat občanům potřebné informace o uznávání odborných kvalifikací a pomáhat jim při uplatňování práv, zejména prostřednictvím kontaktu s orgány, které mají v kompetenci vyřizování žádostí o uznání;
 • členské státy musí jmenovat zástupce do výboru pro uznávání odborných kvalifikací;
 • od Komise se požadují náležité konzultace s odborníky z příslušných profesních skupin.

Členské státy mají povinnost každé dva roky podávat Komisi zprávu o uplatňování systému. Pokud provádění směrnice představuje vážné obtíže v určité konkrétní oblasti, prověří Komise tyto obtíže společně s dotyčným členským státem.

Od 20. října 2007 vypracuje Komise každých pět let zprávu o provádění této směrnice.

Kontext

Tato směrnice je reakcí na doporučení Evropské rady ze zasedání v roce 2001 ve Stockholmu, která vyzvala Komisi, aby vytvořila jednotnější, průhlednější a pružnější systém pro dosažení cílů Lisabonské strategie.

Tato směrnice spojuje do jednoho textu tři směrnice o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací (uznávání diplomů, osvědčení a dalších dokladů o dlouhodobém vyšším vzdělání; uznávání dalších diplomů, osvědčení a dalších dokladů o dalším odborném vzdělávání a přípravě a mechanismus pro uznávání kvalifikací pro řemesla, obory a určité služby).

Tato směrnice také konsoliduje dvanáct odvětvových směrnic týkajících se povolání lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů (směrnice 77/452/EHS), zubních lékařů (směrnice 78/686/EHS), veterinárních lékařů (směrnice 78/1026/EHS), porodních asistentek (směrnice 80/154/EHS), architektů a farmaceutů (vzájemné uznávání diplomů ve farmacii a kvalifikací ve farmacii).

Specifické směrnice o poskytování služeb advokátů (směrnice 77/249/EHS) a usazování advokátů nejsou touto směrnicí dotčeny, protože se týkají uznávání nikoli odborných kvalifikací, ale povolení k praxi.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/36/ES

20. 10. 2005

20. 10. 2007

Úř. věst. L 255 ze dne 30. 9. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/100/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Nařízení (ES) č.1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2005/36/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha II – Seznam oborů, které mají zvláštní strukturu, uvedených v čl. 11 písm. c) bodu ii):

směrnice Rady 2006/100/ES [Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006];

nařízení Komise (ES) č.1430/2007 [Úř. věst. L 320 ze dne 6. 12. 2007];

nařízení Komise (ES) č.755/2008 [Úř. věst. L 205 ze dne 1. 8. 2008];

nařízení Komise (ES) č.279/2009 [Úř. věst. L 93 ze dne 7. 4. 2009];

nařízení (EU) č. 213/2011 [Úř. věst. L 59 ze dne 4. 3. 2011];

nařízení (EU) č. 623/2012 [Úř. věst. L 180 ze dne 12. 7. 2012].

Příloha III – Seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy podle čl. 13 odst. 2 třetího pododstavce:

nařízení Komise (ES) č. 1430/2007 [Úř. věst. L 320 ze dne 6. 12. 2007].

Příloha V – Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu:

směrnice Rady 2006/100/ES [Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006];

nařízení (EU) č. 213/2011 [Úř. věst. L 59 ze dne 4. 3. 2011].

Příloha VI – Nabytá práva pro povolání, která jsou uznávána na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu:

směrnice Rady 2006/100/ES [Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006].

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/172/ES ze dne 19. března 2007, kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací.

Tato odborná skupina má usnadnit provádění směrnice a rozvoj vnitřního trhu, na kterém jsou povolání regulována podle kvalifikací. Komise tuto skupinu, která se skládá z národních koordinátorů, náhradníků a zástupce Komise, využívá ke konzultacím.

Poslední aktualizace: 14.01.2014

Top