Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)

Úlohou střediska je pomáhat Komisi při podpoře a rozvoji odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání na úrovni Evropské unie (EU).

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Účelem střediska je pomáhat Komisi při podpoře odborného vzdělávání a přípravy a při rozvoji a provádění společné politiky odborného vzdělávání a přípravy pomocí svých vědeckých a technických činností. Cedefop zvyšuje povědomí o úloze odborného vzdělávání a přípravy v celoživotním učení, o jejich přínosu k jiným politikám a chápání jejich úlohy i přínosu. Ve všech členských státech má nejširší právní postavení. Neziskové středisko má sídlo v Soluni (Řecko) a jeho úkolem je:

 • připravovat dokumentaci o vývoji v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a přispívat k výzkumu v této oblasti, přičemž na podporu tvorby politik o odborném vzdělávání a přípravě poskytuje důkazy z výzkumu, statistických údajů a analýzy politiky;
 • zajišťovat šíření potřebné dokumentace a informací prostřednictvím své internetové stránky, publikací, sítí, studijních návštěv, konferencí a seminářů;
 • podněcovat a podporovat jednotný přístup k posilování evropské spolupráce v oblasti vývoje politiky o odborném vzdělávání a přípravě a stimulovat zájem o měnící se charakter povolání a odborných kvalifikací;
 • vytvořit místo setkávání rozmanitých zájmů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. To zahrnuje koordinaci, jménem Komise, konsolidovaných studijních návštěv pro odborníky a úředníky, vedoucí vzdělávacích ústavů a zařízení odborné přípravy, poradenské a akreditační služby v oblasti předávání zkušeností a sociálních partnerů v programu celoživotního učení v souladu s rozhodnutím o programu celoživotního učení pro období 2008–2013.

Aby bylo těchto cílů dosaženo, stanovuje středisko střednědobé priority a roční pracovní programy. V rámci střednědobých priorit pro období 2009–2011 je strategickým cílem střediska „přispívat k dokonalosti odborného vzdělávání a přípravy a posilovat evropskou spolupráci při rozvoji, provádění a hodnocení evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy“. Tento strategický cíl podporují čtyři priority, konkrétně:

 • informování o evropský politikách odborného vzdělávání a přípravy;
 • výklad evropských trendů v oblasti dovedností, kompetencí a učení a výzev v této oblasti;
 • posuzování přínosů odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvyšování profilu odborného vzdělávání a přípravy.

Výsledky práce střediska jsou zaměřeny na osoby přijímající rozhodnutí v evropských orgánech a členských státech a sociální partnery, kteří jsou v jedinečné míře zastoupeni na všech úrovních politiky odborného vzdělávání a přípravy a praxe. Přidanou hodnotou střediska je vysoká kvalita jeho analýz a odborné zkušenosti a informace na podporu evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, přičemž poskytuje:

 • nezávislý vědecký evropský pohled prostřednictvím srovnávacích analýz vývoje, které zvyšují povědomí o otázkách odborného vzdělávání a přípravy a jejich chápání v celé EU;
 • náhled do složitých otázek pro identifikaci společných evropských přístupů a zásad ke zlepšení odborného vzdělávání a přípravy a pro dosažení společných cílů;
 • jedinečné místo setkávání, které slučuje rozmanité zájmy politických činitelů, sociálních partnerů, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe ohledně odborného vzdělávání a přípravy za účelem debaty o návrzích pro politiku a výzkum;
 • zvýšené povědomí o vývoji odborného vzdělávání a přípravy, o jejich úloze v celoživotním učení a o tom, jak přispívají k jiným politikám.

Správní rada střediska přijímá všechna strategická rozhodnutí, jako jsou střednědobé priority, roční pracovní program a odhad příjmů a výdajů střediska. Přitom bere v úvahu potřeby uváděné orgány Společenství. Rada má 89 členů (4 bez hlasovacího práva), kteří zastupují Komisi (3), tři různé skupiny – vlády (28 (systém střídání pro Belgii)), organizace zaměstnavatelů (27) a organizace zaměstnanců (27) z každého členského státu – a koordinátory skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů na evropské úrovni. Zastoupení zde mají i Norsko a Island, které mají status pozorovatele. Rada se schází jednou za rok.

Sekretariát sleduje provádění rozhodnutí správní rady a řízení střediska mezi jednáními rady v souladu s pověřením ze strany správní rady a se zakládajícím nařízením. Jeho součástí je předseda správní rady, její tři místopředsedové, další zástupce Komise a koordinátor jmenovaný každou ze tří skupin tvořících radu.

Ředitel, jehož jmenuje Komise ze seznamu kandidátů, který jí předloží správní rada, provádí rozhodnutí správní rady a nese odpovědnost za řízení střediska. Je právním zástupcem střediska a organizuje setkání správní rady a sekretariátu. Vypracovává účetní závěru a předává ji Evropskému parlamentu, Radě ministrů, Komisi a Účetnímu dvoru, společně se stanoviskem správní rady a spravuje rozpočet střediska.

Správní rada musí Komisi každý rok nejpozději do 31. března zaslat odhad příjmů a výdajů na následující finanční rok. Komise tento odhad předává Evropskému parlamentu a Radě s předběžným návrhem rozpočtu EU. Rozpočtový orgán určuje prostředky, které má středisko k dispozici.

Rozpočtová a finanční pravidla použitelná pro Cedefop jsou v souladu s obecným finančním nařízením v posledním znění. Všechny výdaje a příjmy střediska kontrolujte účetní Komise, který vypracovává výroční zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a posílá ji Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě ministrů.

Na pracovníky střediska se vztahují předpisy Evropských společenství pro pracovníky. Dokumenty střediska Cedefop jsou k dispozici všem občanům EU a fyzickým či právnickým osobám, aniž musí odůvodnit svůj zájem. Přístup zajišťuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 337/75

16. 2. 1975

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 1975

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 1946/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 181 ze dne 23. 7. 1993

Nařízení (ES) č. 1131/94

1. 9. 1994

-

Úř. věst. L 127 ze dne 19. 5. 1994

Nařízení (ES) č. 251/95

1. 3. 1995

-

Úř. věst. L 30 ze dne 9. 2. 1995

Nařízení (ES) č. 354/95

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 41 ze dne 23. 2. 1995

Nařízení (ES) č. 1655/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245 ze dne 29. 9. 2003

Nařízení (ES) č. 2051/2004

21. 12. 2004

-

Úř. věst. L 335 ze dne 1. 12. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. června 2008 o externím hodnocení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání [KOM(2008) 356 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku]. Středisko prošlo externím hodnocením (EN), jehož úkolem bylo zhodnotit jeho význam, přidanou hodnotu, vliv, účinnost a efektivnost v období 2001–2007 (původní oblast působnosti 2001–2006). Hodnotící zpráva předložená Komisí Evropskému parlamentu byla velmi pozitivní.

Práce střediska Cedefop byla shledána významnou s tím, že středisko nereaguje pouze na vznikající agendu politiky odborného vzdělávání a přípravy EU, ale pomáhá též ovlivňovat její vývoj na nejvyšších úrovních. Od svého založení poskytuje středisko informace z velké části společenství odborného vzdělávání a přípravy a získává silnou reputaci a viditelnost v evropském odborném vzdělávání a přípravě. Bylo též shledáno, že středisko má velmi zřetelnou přidanou hodnotu. Žádná jiná organizace nemá tak specifické zaměření a celoevropský soubor zkušeností a kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě. Hodnocení zaznamenalo klíčové silné stránky, v nichž má Cedefop jasně pozitivní vliv a přináší přidanou hodnotu: podpora pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, analýza pokroku v Kodaňském procesu pro zlepšení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vyhotovování zpráv pro jednání ministrů; slučování příslušného výzkumu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro výklad současných trendů v členských státech a zaplňování mezer ve znalostech tím, že poskytuje tolik potřebnou analýzu současných a budoucích potřeb dovedností v Evropě; poskytování prostoru, kde se lidé v oblasti odborného vzdělávání a přípravy mohou sejít a prodiskutovat klíčové aspekty, a podpora porozumění a vzájemného učení.

See also

 • Další informace jsou k dispozici na internetové stránce střediska Cedefop (EN)

Poslední aktualizace: 29.09.2008

Top