Help Print this page 
Title and reference
Rovnost žen a mužů na trhu práce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rovnost žen a mužů na trhu práce

Cílem této směrnice je zjednodušit, modernizovat a zlepšit evropské právní předpisy týkající se rovného zacházení se ženami a muži v oblasti zaměstnání a práce.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úřední věstník L 204 ze dne 26.7.2006)

PŘEHLED

Rovnost mezi muži a ženami je základní zásadou práva Společenství, která se vztahuje na všechny oblasti společenského života, včetně světa zaměstnání a práce.

Rovnost v zaměstnání a pracovní podmínky

Tato směrnice zakazuje přímou nebo nepřímou diskriminaci * žen a mužů, pokud jde o podmínky:

 • náboru, přístupu k zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti;
 • propouštění;
 • odborného vzdělávání a postupu v zaměstnání;
 • členství v organizaci zaměstnanců nebo zaměstnavatelů.

Navíc Smlouva o fungování Evropské unie (EU) (článek 157) zakazuje diskriminaci na základě pohlaví při odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci. Tato zásada se vztahuje také na systémy profesní klasifikace používané pro stanovení odměn.

Rozdíl v zacházení se ženami a muži však může být zdůvodněn povahou dotčených profesních činností, pokud jsou přijatá opatření legitimní a přiměřená.

Členské státy povzbuzují zaměstnavatele a poskytovatele odborného vzdělání, aby potlačovali diskriminaci na základě pohlaví, zejména obtěžování a sexuální obtěžování *.

Rovnost v oblasti sociální ochrany

Ženy a muži mají právo na rovné zacházení v rámci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, zejména pokud jde o:

 • oblast působnosti těchto systémů a podmínky přístupu k nim;
 • příspěvky;
 • výpočet dávek, včetně dodatkových dávek, a podmínky trvání a zachování nároku na dávky.

Tato zásada se vztahuje na pracující, včetně:

 • samostatně výdělečně činných osob, ovšem pro tuto kategorii mohou členské státy odložit povinné uplatňování zásady rovného zacházení pro stanovení důchodového věku pro účely přiznání starobního důchodu;
 • pracovníků, jejichž činnost je přerušena nemocí, mateřstvím, úrazem nebo nedobrovolnou nezaměstnaností;
 • osob ucházejících se o zaměstnání, důchodců a invalidních pracovníků a těch, kteří uplatňují nárok za ně.

Rodičovská dovolená

Při návratu z mateřské dovolené, otcovské dovolené a/nebo dovolené v případě osvojení mají pracovníci nárok:

 • vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo za podmínek, které nejsou méně příznivé;
 • na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měli nárok během své nepřítomnosti.

Ochrana práv

Členské státy musí stanovit opravné prostředky pro pracovníky, kteří se stali oběťmi diskriminace, jako jsou dohodovací řízení a soudní řízení. Také přijímají nezbytná opatření na ochranu pracovníků a jejich zástupců před veškerým nepříznivým zacházením v reakci na stížnost podanou na úrovni podniku nebo v reakci na soudní žalobu.

A konečně stanoví sankční režimy a opatření pro zajištění náhrady nebo vyrovnání přiměřeného utrpěné škodě.

V případě soudního řízení je důkazní břemeno na straně žalované z diskriminace, která musí prokázat, že neporušila zásadu rovného zacházení.

Podpora rovného zacházení

Členské státy určí subjekty pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení, dále sledováním právních předpisů a zajišťováním pomoci obětem diskriminace.

Podniky také musí podporovat zásadu rovnosti pohlaví a posilovat roli sociálních partnerů a nevládních organizací.

Klíčové pojmy

 • Přímá diskriminace: situace, kdy se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
 • Nepřímá diskriminace: situace, kdy v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné.
 • Obtěžování: situace, kdy dojde k nežádoucímu chování v souvislosti s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti dotyčné osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.
 • Sexuální obtěžování: situace, při které dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/54/ES

15. 8. 2006

15. 8. 2008

Úř. věst. L 204 ze dne 26. 7. 2007

Poslední aktualizace: 24.05.2011

Top