Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úprava pracovní doby námořníků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Úprava pracovní doby námořníků

Cílem této směrnice je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví námořníků stanovením minimálních požadavků, pokud jde o pracovní dobu. Tato dohoda se vztahuje na námořníky všech námořních plavidel, která jsou registrována na území některého členského státu a/nebo členského státu Evropské unie (EU), pod jehož vlajkou pluje.

AKT

Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví minimální předpisy pro úpravu pracovní doby v námořním odvětví. Specifičnost tohoto odvětví totiž vyžaduje přijetí zvláštních předpisů, které se liší od předpisů směrnice 2003/88/ES o úpravě pracovní doby.

Účelem směrnice 1999/63/ES je provedení dohody o pracovní době námořníků (EN) (ES) (FR) Mezinárodní organizace práce (ILO). Tato dohoda byla stvrzena Úmluvou o práci na moři (MLC) (EN) (ES) (FR) Mezinárodní organizace práce z roku 2006.

Cílem MLC je vytvořit jednotný nástroj, který se vztahuje na námořníky * v souladu s mezinárodními normami práce. Členské státy a sociální partneři mají právo přijímat příznivější právní nebo smluvní ustanovení.

Dotčení pracovníci

Tato směrnice se vztahuje na námořníky všech námořních plavidel, veřejných nebo soukromých, která jsou registrována na území některého členského státu a zpravidla využívána pro obchodní námořní plavbu. Pro účely této dohody se plavidlem registrovaným na území dvou států rozumí plavidlo registrované na území toho státu, pod jehož vlajkou pluje.

Pracovní doba

Základní pracovní doba je osm hodin denně s jedním dnem odpočinku týdně a navíc s odpočinkem o svátcích. Členské státy nemohou schválit kolektivní smlouvu, která by byla méně příznivá než stanovený základ.

Meze pracovní doby * a doby odpočinku * námořníků musí být stanoveny takto:

  • maximální pracovní doba nesmí překročit:
  • nebo minimální doba odpočinku nesmí být kratší než:

Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna trvá nejméně 6 hodin. Interval mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin. Nástupy a cvičení, zejména požární a záchranná cvičení, se provádějí tak, aby co nejméně rušily dobu odpočinku. Námořník má nárok na přiměřenou náhradní dobu odpočinku, je-li základní doba odpočinku narušena povoláním k práci.

Kapitán musí přijmout všechna nezbytná opatření, aby podmínky ohledně pracovní doby a odpočinku byly dodržovány. Vede záznamy o denní pracovní době nebo o době odpočinku námořníků. Provozovatelé námořních plavidel sdělí příslušným vnitrostátním orgánům na jejich žádost údaje o členech strážní služby a jiných námořnících pracujících v noci *.

Při stanovení posádky plavidla je třeba zajistit, aby se co nejvíce zamezilo stanovení nadměrně dlouhé pracovní doby a aby se zajistil dostatečný odpočinek. Provozovatel námořního plavidla zajistí, aby měl kapitán prostředky nezbytné pro plnění povinností, včetně dostatečně velké posádky.

Dovolená

Každý námořník má nárok na placenou dovolenou. Dovolená za kalendářní rok se vypočte na základě nejméně 2,5 kalendářních dnů na měsíc zaměstnání a poměrnou částí za nedokončený měsíc. Minimální dobu placené dovolené za kalendářní rok nelze nahradit finanční náhradou, s výjimkou skončení pracovního poměru.

Zvláštní podmínky

Kapitán plavidla je oprávněn požadovat od námořníka delší pracovní dobu nezbytnou pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě nebo nákladu nebo pro poskytnutí pomoci jinému plavidlu nebo osobám v tísni.

Může také dočasně zrušit rozvrh pracovní doby nebo rozvrh odpočinku až do obnovení normální situace. Jakmile to je po obnově normální situace možné, musí kapitán zajistit odpovídající dobu odpočinku.

Nedodržení pracovní doby

Musí být přijata nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné dodržovat stanovenou pracovní dobu a dobu odpočinku, a to včetně změny posádky. Každé plavidlo totiž musí mít na palubě posádku v dostatečném počtu a kvalitě pro zajištění bezpečnosti.

Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení této směrnice.

Věk pracovníků

Námořníci mladší 18 let nesmějí pracovat v noci. Je možné učinit výjimku v případě organizovaného výcviku v rámci studijních programů, pokud se při něm nepoškozuje zdraví a dobrý celkový stav námořníků.

Na palubě plavidla nesmějí pracovat osoby mladší 16 let. Zaměstnaní, najmutí nebo práce námořníků mladších osmnácti let jsou zakázány, pokud by práce mohla ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti k práci

Každý námořník musí:

  • mít lékařské osvědčení, které dokládá jeho způsobilost vykonávat práci, pro niž je zaměstnán;
  • pravidelně se podrobovat lékařským vyšetřením.

Lékařské osvědčení je platné nejvýše po dobu dvou let; je-li však námořník mladší osmnácti let, je maximální doba platnosti jeden rok. V naléhavých případech může příslušný orgán povolit námořníkovi pracovat 3 měsíce bez platného lékařského osvědčení až do zastávky v dalším přístavu za předpokladu, že dotčený námořník vlastní nedávno vydané lékařské osvědčení, jehož doba platnosti uplynula. Lékařské osvědčení pro námořníky pracující na plavidlech obvykle používaných k mezinárodní plavbě musí být uvedeno alespoň v angličtině.

Kontext

Někteří provozovatelé námořních plavidel ve snaze snížit náklady na pracovní sílu mohou být v pokušení zapsat svá plavidla do „otevřených registrů“, známých jako „výhodná vlajka“. Tyto vlajky třetích zemí jsou méně striktní, pokud jde o sociální standardy, než vlajky evropské, a tudíž nesplňují předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního práva.

Aby se zamezilo účinkům registrace pod výhodnou vlajkou, byla posílena státní přístavní inspekce. Ta umožňuje EU provádět případné inspekce všech plavidel, která zastaví v jejích přístavech, bez ohledu na vlajku a státní příslušnost posádky.

Klíčové pojmy aktu

  • Námořníci: osoby, které jsou zaměstnány, najaty či pracují v jakémkoli postavení na palubě námořního plavidla.
  • Pracovní doba: čas, během kterého je námořník povinen vykonávat práci pro plavidlo.
  • Doba odpočinku: čas mimo pracovní dobu; tento výraz nezahrnuje krátké přestávky.
  • Provozovatel námořního plavidla: vlastník plavidla nebo jiná organizace či osoba, například správce, zástupce nebo nájemce plavidla v nájmu typu „bareboat charter“, která převzala odpovědnost za provoz plavidla od vlastníka a která při převzetí uvedené odpovědnosti souhlasila s převzetím povinností vyplývajících pro provozovatele námořních plavidel z této dohody, bez ohledu na to, zda jakákoli jiná organizace nebo jiné osoby plní některé povinnosti jménem provozovatele námořního plavidla.
  • Noc: doba nejméně devíti po sobě následujících hodin počínající nejpozději půlnocí a končící nejdříve v 5:00 hodin.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 1999/63/ES

2. 7. 1999

30. 6. 2002

Úř. věst. L 167 ze dne 2. 7. 1999

Postupné změny a opravy nařízení 1999/63/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha - Dohoda evropských sociálních partnerů

Směrnice Rady 2009/13/ES (Úř. věst. L 124 ze dne 20.5.2009)

See also

  • Pro další informace o Úmluvě o práci na moři z roku 2006 navštivte internetové stránky Mezinárodní organizace práce (EN) (ES) (FR)

Poslední aktualizace: 23.03.2011

Top